Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 40. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10),
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, doneo je

UPUTSTVO

ZA IZRADU I OBJAVLjIVANjE INFORMATORA O RADU DRŽAVNOG ORGANA

(Objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 68 od 21. septembra 2010)

Predmet uputstva

Tačka 1.

Ovim uputstvom se uređuje način izrade i objavljivanja informatora o radu državnih organa, organa teritorijalne autonomije, organa lokalne samouprave i organizacija kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja (u daljem tekstu: državni organ), u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) - u daljem tekstu: Zakon.

GLAVAI

INFORMATOR O RADU, NjEGOVA IZRADA I OBJAVLjIVANjE

Informator o radu

Tačka 2.

Informator o radu (u daljem tekstu: informator) je jedinstven dokument koji može da sadrži dodatke i koji je izrađen i objavljen u skladu sa ovim uputstvom.
Informator ima sadržinski identične verzije na različitim jezicima i pismima, kada je to predviđeno ovim uputstvom.

Naziv

Tačka 3.

Informator državni organ označava nazivom koji sadrži isključivo pojam "informator o radu" i naziv državnog organa koji ga izrađuje, odnosno nazive državnih organa koji ga zajednički izrađuju.

Rok izrade

Tačka 4.

Smatraće se da je državni organ ispunio obavezu iz člana 39. stav 1. Zakona da informator o radu izradi najmanje jednom godišnje, ukoliko taj dokument, izrađen u ranijim godinama, redovno ažurira u skladu sa ovim uputstvom.

Zajednički informator o radu

Tačka 5.

Moguće je i poželjno da više državnih organa, umesto posebnih, izrade zajednički informator, ukoliko je reč o organima čija je oblast rada usko povezana i kada za to postoji interes sa stanovišta pružanja celovitih informacija zainteresovanim licima (na primer: svi organi lokalne samouprave iz jednog grada ili opštine; organ lokalne samouprave i javno preduzeće ili javna ustanova iz istog grada ili opštine; javno preduzeće i zavisna preduzeća).
Zajednički informator o radu iz stava 1. ove tačke sadrži sve podatke koje bi trebalo da sadrži informator svakog državnog organa kada bi se izrađivao zasebno i naznaku o tome koji se delovi informatora odnose na sve organe ili koji se delovi odnose samo na pojedine.
U informator iz stava 1. ove tačke se unose i podaci o odgovornosti za tačnost i potpunost informacija i redovno ažuriranje svakog dela informatora.

Delimično zajednički sadržaj informatora o radu

Tačka 6.

Poželjno je da više državnih organa, koji obavljaju iste ili srodne poslove (npr. iste poslove sa nadležnošću na različitoj teritoriji) zajednički izrade delove informatora koji su svim takvim organima zajednički, u cilju smanjenja troškova izrade informatora i predstavljanja informacija o radu državnih organa na najkvalitetniji način.
Preporuka iz stava 1. ove tačke ne isključuje mogućnost unošenja podataka koji su specifični za jedan organ u zajednički napisane delove sadržaja informatora.

Više informatora istog državnog organa

Tačka 7.

Kada u okviru jednog državnog organa postoje organizacione jedinice sa visokim stepenom samostalnosti i kada se poslovi organizacione jedinice znatno razlikuju od poslova koji se obavljaju u ostatku državnog organa, državni organ će izraditi poseban informator za tu organizacionu jedinicu, odnosno ovlastiti ili obavezati organizacionu jedinicu da to sama učini.
Organizaciona jedinica i bez ovlašćenja ili obaveze iz stava 1. ove tačke može izraditi i objaviti informator u skladu sa ovim uputstvom.
U slučaju iz stava 1. ove tačke u informator o radu državnog organa se unosi samo odgovarajuća napomena i takav informator ne sadrži podatke koji se odnose na tu organizacionu jedinicu.

Odgovornost za tačnost i potpunost podataka

Tačka 8.

Za tačnost i potpunost podataka u informatoru, pravilnu izradu i objavljivanje informatora i njegovo redovno ažuriranje, odgovoran je starešina državnog organa.

Korišćenje podataka iz informatora

Tačka 9.

Svako može da se pouzda u tačnost i potpunost informatora, sa danom poslednjeg ažuriranja ili drugim datumom koji je u informatoru naznačen.
Korišćenje podataka iz informatora je slobodno, a pri kopiranju delova teksta iz informatora u dokument koji se objavljuje ili predstavlja drugim licima kao svoj, navodi se izvor informacije.

Traženje saveta

Tačka 10.

Državni organ, odnosno lica odgovorna za izradu i objavljivanje informatora će od Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zatražiti savet kada ima nedoumice u pogledu izrade i objavljivanja informatora i značenja odredaba ovog uputstva.

Objavljivanje na internetu

Tačka 11.

Državni organ koji poseduje, zakupljuje ili po drugom osnovu, sam ili sa drugima, koristi veb-prezentaciju (internet stranicu), obavezan je da na toj veb-prezentaciji objavi informator.
Informator se na veb-prezentaciju iz stava 1. ove tačke postavlja tako da naziv "informator o radu" bude uočljiv na početnoj strani ili na prvoj strani nakon strane dobrodošlice, kao deo osnovne ponude (menija) ili u vidu posebne oznake (baner).
Državni organ koji ne poseduje, ne zakupljuje i ne koristi veb-prezentaciju dužan je da zatraži od drugog odgovarajućeg državnog organa (npr. organa koji mu je poverio vršenje javnih ovlašćenja, organa koji vrši poslove nadzora nad tim organom i slično) da objavi informator na svojoj veb-prezentaciji.
Državni organ koji vrši nadzor nad radom organa iz stava 3. ove tačke, i državni organ koji je organu iz stava 3. ove tačke poverio vršenje javnih ovlašćenja, obavezan je da na svojoj veb-prezentaciji objavi informator organa iz stava 3. ove tačke.
Na veb-prezentaciji iz stava 1. odnosno stava 4. ove tačke mora da postoji posebna veb-strana posvećena objavljivanju informatora, sa koje je moguće preuzeti informator u elektronskom obliku ("veb-adresa informatora").
Naslov veb-strane informatora sadrži pun naziv informatora.
Naziv veb-adrese informatora bi trebalo da bude takav da se ne menja pri promeni strukture sadržaja veb-prezentacije ili tehnološkog rešenja koje koristi veb-prezentacija, da ne bude suviše dugačak ili na drugi način nepogodan za upisivanje.
Veb-adresa informatora bi trebalo da je u okviru "RS" domena.

Jezik i pismo informatora

Tačka 12.

Državni organ izrađuje informator na srpskom jeziku i ćiriličnim pismom.
Kada se informator objavljuje na veb-prezentaciji koja ima i ćiriličnu i latiničnu verziju, državni organ je obavezan da izradi informator i na latiničnom pismu i da takav informator postavi na latiničnu verziju veb-prezentacije.
Kada se informator objavljuje na veb-prezentaciji koja postoji samo u latiničnoj verziji, državni organ postavlja na veb-prezentaciju i latiničnu i ćiriličnu verziju informatora.
Državni organ izrađuje informator na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na teritoriji koja