Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 155. stav 4. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 24/11),
Skupština Komore socijalne zaštite, na sednici održanoj 23. novembra 2012. godine, u Beogradu, usvojila je

STATUT

KOMORE SOCIJALNE ZAŠTITE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 118 od 14. decembra 2012, 27/13)

IOSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom uređuje se: sastav, način i postupak izbora organa Komore, postupak razrešenja, broj članova u organima Komore, nadležnosti organa Komore i druga pitanja utvrđena zakonom.

Član 2.

Oblast ostvarivanja ciljeva
Komora socijalne zaštite (u daljem tekstu: Komora) je nezavisna i profesionalna organizacija zaposlenih stručnih radnika i stručnih saradnika u oblasti socijalne zaštite osnovana radi ostvarivanja sledećih ciljeva:
- sprovođenja postupka licenciranja stručnih radnika u socijalnoj zaštiti;
- donošenja Kodeksa profesionalne etike i formiranja Etičkog odbora;
- utvrđivanja povreda profesionalne etike i izricanja mera za počinjene povrede u skladu sa odredbama Kodeksa;
- zastupanja profesionalnih interesa članova i zaposlenih u socijalnoj zaštiti;
- pružanja stručne pomoći članovima;
- davanja inicijative za izmene propisa u oblasti socijalne zaštite;
- organizovanja stručnih skupova, obrade podataka i istraživanja;
- obavljanja izdavačke delatnosti u oblasti socijalne zaštite.

IIPOSEBNE ODREDBE

Naziv i sedište

Član 3.

Naziv Komore je: "Komora socijalne zaštite".
Skraćeni naziv Komore je: "KSZ".
Komora se upisuje se u registar komora koji vodi Agencija za privredne registre.
Komora ima račun.
Sedište Komore je u Beogradu, Ul. Terazije br. 41.
Komora ima i ogranke u Novom Sadu i Kraljevu.

Sredstva za rad

Član 4.

Sredstva za osnivanje i rad Komore obezbeđuju se:
1. iz budžeta Republike Srbije,
2. od članarine koju plaćaju članovi Komore,
3. od dobrovoljnih priloga, poklona, legata i zaveštanja,
4. od sopstvene izdavačke delatnosti,
5. od sopstvenih prihoda realizacijom određenih akcija, dopunskih delatnosti, usluga trećim licima, naplatom kotizacije,
6. od prihoda ostvarenih izvršenjem pojedinih ugovornih obaveza (organizovanje stručnih sastanaka, usavršavanje stručnih kadrova, ekspertiza i drugo),
7. iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.
U slučaju prestanka rada, imovina udruženja Komore socijalne zaštite, preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Pečat, štambilj i logo Komore

Član 5.

Komora ima svoj pečat, štambilj i logo.
Pečat je okruglog oblika, prečnika 32 mm, sa grbom Republike Srbije u sredini, ispisanim tekstom po obodu, na srpskom jeziku ćirilicom: "Republika Srbija, Komora socijalne zaštite, Beograd".
Ogranak Komore ima pečat i štambilj, koji su istovetni pečatu i štambilju iz st. 1. ovog člana i člana 6. uz naziv i sedište ogranka Komore.

Štambilj Komore

Član 6.

Komora ima štambilj, pravougaonog oblika veličine 60x25 mm sa natpisom:
REPUBLIKA SRBIJA
KOMORA SOCIJALNE ZAŠTITE
BROJ:
DATUM:
BEOGRAD

Logo Komore

Član 7.

Komora ima logo, čiji oblik, sadržinu i upotrebu utvrđuje Upravni odbor Komore.

Predstavljanje i zastupanje Komore

Član 8.

Komoru predstavlja direktor Komore.
Direktor Komore može, u okviru svojih ovlašćenja, odrediti generalnim ili posebnim punomoćjem drugo lice za zastupanje Komore.
Dato punomoćje može se opozvati.

Član 9.

Predsednici svakog pojedinačnog organa, radnog i stručnog tela Komore, predstavljaju taj organ po pitanjima koja su u njegovoj isključivoj nadležnosti.

Javnost rada Komore - informisanje, časopisi i internet

Informisanje

Član 10.

Javnost Komore obezbeđuje se javnim održavanjem sednica svih organa Komore, kao i objavljivanjem Statuta i drugih akata u glasilima Komore i prezentacijom na internetu.
U cilju informisanja i edukacije članova Komore i javnosti, Komora može obavljati i izdavačku delatnost.
Poslovi koji predstavljaju službenu ili poslovnu tajnu ili su od drugih organa označeni kao državna tajna (poverljivo, strogo poverljivo ili interno), ne mogu se saopštavati na način određen u stavu 2. ovog člana.

Časopisi i Internet

Član 11.

Komora izdaje stručni časopis pod nazivom "Komora socijalne zaštite" na srpskom jeziku i štampa se ćirilicom.
Komora može imati i druge časopise i publikacije za potrebe Komore, a od interesa za socijalnu zaštitu.
Komora ima prezentaciju na internetu.

Delatnost

94.12 Delatnost strukovnih udruženja

Član 12.

Aktivnosti Komore u vršenju javnih ovlašćenja i aktivnosti u interesu članova Komore, stručnih radnika i stručnih saradnika u oblasti socijalne zaštite.

IIIPOSLOVI KOMORE

Član 13.

Komora, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, obavlja poverene i ostale poslove.

Povereni poslovi Komore

Član 14.

U vršenju poverenih poslova Komora:
1) donosi Kodeks profesionalne etike (u daljem tekstu: Etički kodeks),
2) vodi Registar članova Komore,
3) organizuje i sprovodi ispit za licencu za rad u oblasti socijalne zaštite,
4) izdaje, obnavlja i oduzima licencu stručnim radnicima,
5) vodi Registar o izdatim, obnovljenim i oduzetim licencama stručnih radnika,
6) obrazuje Etički odbor radi utvrđivanja povrede profesionalne etike, odnosno dužnosti i odgovornosti i izricanja mera članovima Komore,
7) vodi Registar izrečenih mera članovima Komore,
8) izdaje uverenja o činjenicama iz registara koje vodi,
9) utvrđuje visinu članarine za članove Komore,
10) izdaje legitimaciju članovima Komore,
11) utvrđuje iznos naknade za upis u Registar članova Komore, za izdavanje i obnavljanje licence, kao i za izdavanje legitimacija i uverenja.
U vršenju poverenih poslova iz stava 1. ovog člana, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako Zakonom o socijalnoj zaštiti nije drugačije određeno.
Na odluku o visini članarine i naknada iz stava 1. tač. 9. i 11. ovog člana, saglasnost daje ministarstvo nadležno za socijalnu zaštitu.
Odluka iz stava 3. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Ostali poslovi Komore

Član 15.

U vršenju ostalih poslova Komora:
1) zastupa i štiti profesionalne interese svojih članova,
2) stara se o ugledu članova Komore, odnosno o obavljanju poslova iz delatnosti socijalne zaštite u skladu sa Etičkim kodeksom,
3) daje inicijativu za bliže uređivanje načina obavljanja pripravničkog staža i polaganja pripravničkog ispita, kao i stručnog usavršavanja stručnih radnika i stručnih saradnika, odnosno za bliže uređivanje uslova koje moraju ispunjavati ustanove socijalne zaštite i pružaoci usluga socijalne zaštite za obavljanje pripravničkog staža,
4) daje inicijativu za donošenje propisa u oblasti socijalne zaštite,
5) pruža