Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 56. stav 5. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Službeni glasnik RS", br. 97/08 i 53/10),
Direktor Agencije za borbu protiv korupcije donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI LICA KOJE PRIJAVI SUMNjU NA KORUPCIJU

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 56 od 29. jula 2011)

IUVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovaj pravilnik uređuje postupanje Agencije za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Agencija) u pružanju zaštite licu koje prijavi sumnju na korupciju u organu u kome radi.

Značenje izraza

Član 2.

Pojedini izrazi korišćeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1. "uzbunjivač" - je državni službenik, odnosno zaposleni u organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i organima javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, odnosno organima privrednih društava čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji u dobroj veri prijavi sumnju na korupciju u organu u kome radi;
2. "organ javne vlasti" - je organ Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i organ javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, odnosno organ privrednih društava čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
3. "odmazda" - je svako činjenje ili nečinjenje prema uzbunjivaču koje dovodi do sledećih štetnih posledica:
- psihičkog ili fizičkog uznemiravanja ili zlostavljanja;
- pokretanja disciplinskog postupka, premeštaja na niže radno mesto i zadržavanje u napredovanju;
- donošenja rešenja o prestanku radnog odnosa ili otkaza ugovora o radu;
- preduzimanja ili izricanja mere koja nepovoljno utiče na radno pravni status i radne uslove;
- ozbiljne i stvarne pretnje da će biti preduzeta bilo koja od navedenih mera.

Uslovi za pružanje zaštite

Član 3.

Agencija pruža zaštitu uzbunjivaču koji podnese prijavu o postojanju sumnje na korupciju (u daljem tekstu: prijava) u organu javne vlasti u kome radi i koji postupa u dobroj veri.
Uzbunjivač postupa u dobroj veri ako ima opravdanog razloga da veruje da su informacije koje razotkriva istinite, čak i ako se kasnije ustanovi suprotno i ako nema nameru da ostvari neki nezakonit ili neetički cilj.
O ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana Agencija vodi računa tokom celog trajanja postupka.

Zahtev za zaštitu

Član 4.

Uz prijavu iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika, uzbunjivač podnosi i pisani zahtev za zaštitu (u daljem tekstu: zahtev) Agenciji.
Zahtev se podnosi u prostorijama Agencije, poštom ili elektronskim putem.
Zahtev se podnosi lično ili preko trećeg lica ako uzbunjivač smatra da bi lično podnošenje dovelo do razotkrivanja njegovog identiteta ili ako mu je na taj način lakše da podnese zahtev.

Član 5.

Zahtev se podnosi na obrascu koji sadrži:
1) lične podatke:
- ime i prezime podnosioca zahteva;
- kontakt adresa, telefon, mobilni telefon i imejl;
- naziv i adresa organa javne vlasti u kome je podnosilac zahteva zaposlen;
- naziv radnog mesta podnosioca zahteva;
- ime i prezime trećeg lica ukoliko se zahtev podnosi preko njega;
- kontakt adresa, telefon, mobilni telefon, telefon na poslu i imejl trećeg lica.
2) opis slučaja sumnje:
- način saznanja informacije;
- organizaciona jedinica u kojoj je došlo do povrede;
- na koji način je došlo do povrede;
- kratak opis slučaja.
3) aktivnosti preduzete u vezi sa prijavom:
- prijava unutar organa;
- prijava drugim nadležnim organima (medijima, nevladinim organizacijama i ostalim);
- saznanja o statusu prethodno prijavljene korupcije.
4) izjave o zaštiti, potvrda i potpis:
- izjava o zaštiti anonimnosti;
- izjava o zaštiti od odmazde u smislu ovog pravilnika;
- izjava verodostojnosti.
Obrazac zahteva je sastavni deo ovog pravilnika.
Agencija će postupati po zahtevu koji nije podnet na obrascu iz stava 1. ovog člana, ukoliko se iz njegove sadržine može zaključiti da predstavlja zahtev.

IIPOSTUPANjE AGENCIJE

Postupanje po zahtevu

Član 6.

Postupanje Agencije po zahtevu je hitno.

Član 7.

Agencija na osnovu navoda iz zahteva i prijave utvrđuje postojanje uslova za pružanje zaštite iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika.
U toku postupanja po zahtevu Agencija može tražiti od organa javne vlasti u kome uzbunjivač radi da dostavi informacije i dokumente relevantne za odlučivanje o davanju zaštite.
Izuzetno, ukoliko postoje