Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 38. st. 5. i 6. Zakona o telekomunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/03 i 36/06) i člana 18. tačka (11) Statuta Republičke agencije za telekomunikacije ("Službeni glasnik RS", broj 78/05),
Upravni odbor Republičke agencije za telekomunikacije na sednici od 13. maja 2008. godine, doneo je

PRAVILNIK

O USLOVIMA ZA PRUŽANjE USLUGA PRENOSA GOVORA KORIŠĆENjEM INTERNETA I SADRŽAJU ODOBRENjA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 94 od 17 oktobra 2008)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom se utvrđuju uslovi neophodni za pružanje usluga prenosa govora korišćenjem Interneta, na komercijalnoj osnovi, bez dodeljivanja posebnih brojeva operatoru za potrebe krajnjih korisnika i propisuju se obrazac, način izdavanja i sadržaj odobrenja.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:
1) Internet je globalni elektronski komunikacioni sistem međusobno povezanih računarskih mreža i uređaja, namenjen razmeni svih vrsta informacija u skladu sa Internet standardima.
2) Internet standardi su dokumenti koji se odnose na koncepte, procedure umrežavanja, protokole, interfejse i metode identifikacije u okviru Interneta. Internet standarde, pod nazivomRequest For Comments (RFC) donosi međunarodna organizacijaInternet Engineering Task Force (IETF).
3) Internet protokol (IP) je skup protokola za komunikaciju i prenos podataka između uređaja na Internetu.
4) IP telefon je uređaj u kome se obavlja konverzija glasa u IP pakete i obrnuto.
5) Imalac odobrenja je fizičko ili pravno lice koje je dobilo odobrenje za pružanje usluga prenosa govora korišćenjem Interneta, na komercijalnoj osnovi, bez dodeljivanja posebnih brojeva operatoru za potrebe krajnjih korisnika, pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.
6) Krajnji korisnik je lice koje koristi telekomunikacione usluge, a ne obezbeđuje resurse javne telekomunikacione mreže i ne pruža javne telekomunikacione usluge.

Član 3.

Prenos govora korišćenjem Interneta obuhvata sledeće načine govorne komunikacije:
- Računar/IP telefon - računar/IP telefon: između računara/IP telefona jednog korisnika i računara/IP telefona drugog korisnika;
- Računar/IP Telefon - telefon: između računara/IP telefona jednog korisnika i drugog korisnika koji koristi telefonski aparat koji je direktno povezan na javnu telekomunikacionu mrežu u Republici Srbiji, ili inostranstvu;
- Telefon - telefon: između korisnika koji koriste telefonske aparate povezane direktno na javnu telekomunikacionu mrežu u Republici Srbiji, ili inostranstvu, gde se deo komunikacije obavlja preko Interneta (u vidu prenosa "paketa podataka"), a deo preko javne telekomunikacione mreže.
Usluga prenosa govora korišćenjem Interneta (u daljem tekstu: Usluga) regulisana ovim pravilnikom je javna Internet usluga za prenos govora iz alineja 2. i 3. stava 1. ovog člana, pružena na komercijalnoj osnovi, bez dodele pretplatničkih brojeva iz Plana numeracije krajnjem korisniku, a za potrebe prenosa govora korišćenjem Interneta.
Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na pružanje usluga prenosa govora:
- navedene u alineji 1. stava 1. ovog člana;
- unutar privatnih mreža fizičkih i pravnih lica isključivo za sopstvene potrebe, a na nekomercijalnoj osnovi;
- korišćenjem Interneta kada se zahteva dodela posebnih brojeva iz Plana numeracije krajnjim korisnicima.

II. USLOVI ZA PRUŽANjE USLUGA

Član 4.

Za pružanje Usluge moraju biti ispunjeni osnovni tehnički uslovi u skladu sa međunarodnim standardima (ITU, ETSI), ovim pravilnikom i odgovarajućim aktima Republičke agencije za telekomunikacije (u daljem tekstu: Agencija).
Neophodno je da pružalac Usluge ispunjava uslove koji se odnose na kašnjenje u prenosu paketa, varijacije u kašnjenju, pogrešno prenete pakete i izgubljene pakete, koji su navedeni u Tabeli 1, datoj u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Uslovi iz stava 2. ovog člana su dati u skladu sa preporukomITU-T Y.1541. U Tabeli 1 su date klase kvaliteta usluga sa parametrima. Parametri se mere na krajnjim tačkama ili na tačkama interkonekcije sa drugim telekomunikacionim mrežama.
Za pružanje Usluge iz stava 1. ovog člana potrebno je pribaviti odgovarajuće odobrenje koje izdaje Agencija.

Član 5.

Agencija izdaje odobrenje licu koje je registrovano za telekomunikacionu delatnost i koje je Agenciji podnelo prijavu za registraciju sa traženom dokumentacijom, a koje ispunjava, odnosno prihvati da ispunjava uslove propisane Zakonom o telekomunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/03 i 36/06, u daljem tekstu: Zakon), ovim pravilnikom i opštim aktima Agencije.
Ako lice iz stava 1. ovog člana, u trenutku podnošenja prijave poseduje više dozvola izdatih od strane Agencije za javne telekomunikacione mreže, odnosno pružanje javnih telekomunikacionih usluga, dužno je da Uslugu koja je predmet ovog pravilnika pruža preko zasebno povezanog pravnog lica ili ogranka obrazovanog u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

III. SADRŽAJ PRIJAVE

Član 6.

Prijava za dobijanje odobrenja za pružanje Usluge podnosi se na obrascu V1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Zajedno sa prijavom podnosi se i:
- izvod iz registra privrednih subjekata u originalu, ne stariji od 30 dana;
- podaci o lokacijama objekata i opreme za pružanje Usluga;
- kratak opis poslovanja podnosioca prijave;
- tehničko rešenje sistema za pružanje Usluga, sa dokazom o finansijskoj sposobnosti da ga izvede, ili tehničko rešenje izvedenog stanja. U tehničkom rešenju mora biti definisan način povezivanja na Internet, povezivanje sa drugim telekomunikacionim operatorima i pristup krajnjih korisnika;
- ponuda koja sadrži podatke o kvalitetu, ceni i uslovima za pružanje Usluge, koja će biti javno objavljena;
- predlog korisničkog ugovora ukoliko je predviđeno sklapanje ugovora sa korisnicima;
- dokaz o plaćenim troškovima za obradu prijave za izdavanje odobrenja u skladu sa odgovarajućim opštim aktom Agencije.

IV. IZDAVANjE I SADRŽAJ ODOBRENjA ZA PRUŽANjE USLUGA

Član 7.

Odobrenje za pružanje Usluge, Agencija izdaje na osnovu odluke Upravnog odbora, licu koje ispunjava ili prihvati da ispunjava uslove navedene u čl. 4, 5. i 6. ovog pravilnika i dostavi dokaz o plaćenim troškovima za upis u Registar odobrenja, u skladu sa opštim aktom Agencije kojim se uređuje visina naknada i troškova za izdavanje licenci i odobrenja.
Odobrenje iz prethodnog stava ovog člana izdaje se najkasnije 30 dana od dana podnošenja potpune prijave sa traženom dokumentacijom, upisom u odgovarajući registar koji vodi Agencija.
Dan upisa u registar iz stava 2. ovog člana smatra se danom izdavanja odobrenja.

Član 8.

Agencija je u obavezi da preduzme mere u cilju obezbeđivanja pristupa imaoca odobrenja javnoj telekomunikacionoj mreži, sa ciljem pružanja Usluge, pod jednakim uslovima koje imaju svi ostali imaoci odobrenja za pružanje te vrste usluga, u skladu sa Zakonom.
Agencija je ovlašćena da, u slučaju postojanja spora između imaoca odobrenja i drugih telekomunikacionih operatora ili krajnjih korisnika u vezi sa nekim pravom ili obavezom iz odobrenja, preduzme sve mere u skladu sa odredbama Zakona, ovog pravilnika i izdatog odobrenja.
Agencija je ovlašćena da sprečava antikonkurentske, odnosno monopolske aktivnosti i ponašanja, u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Odobrenje sadrži sledeće podatke i uslove:
- vrstu usluge;
- datum izdavanja i broj iz Registra odobrenja;
- naziv i adresu lica kome se izdaje odobrenje;
- tehničke uslove i standarde kojima se definiše zahtevani kvalitet Usluge;
- planiranu dinamiku razvoja Usluge;
- pravila o zaštiti ličnih podataka i privatnosti;
- visinu i način plaćanja godišnje naknade za izdato odobrenje;
- novčane obaveze za finansiranje univerzalnog servisa;
- dostupnost podataka o tarifi, cenovniku i standardnom ugovoru sa krajnjim korisnikom;
- tekst odredaba čl. 3-5, 8, 10-25. ovog pravilnika;
- rok važenja odobrenja.
Obrazac odobrenja V2 je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 10.

Odobrenje se izdaje na pet godina.
Zahtev za produženje odobrenja podnosi se najkasnije šest meseci pre isteka roka važenja odobrenja, ali ne pre isteka četiri godine od dodele istog.
Odobrenje po zahtevu za produženje odobrenja iz stava 2. ovog člana će se izdati u skladu sa važećim propisima.

V. ODUZIMANjE ODOBRENjA I ODRICANjE IMAOCA ODOBRENjA

Član 11.

Agencija je dužna da u pisanom obliku upozori imaoca odobrenja na povrede obaveza iz odobrenja, odnosno druge učinjene povrede obaveza iz odobrenja, Zakona, ili ovog pravilnika, odnosno na druge učinjene propuste, ostavljajući primeren rok za njihovo otklanjanje.
Imalac odobrenja je dužan da se u pisanom obliku izjasni o upozorenju Agencije u roku od osam dana.