Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 38. st. 5, 6. i 9. Zakona o telekomunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/03 i 36/06 ) i člana 18. tačka (11) Statuta Republičke agencije za telekomunikacije ("Službeni glasnik RS", broj 78/05),
Upravni odbor Republičke agencije za telekomunikacije na sednici od 13. marta 2009. godine, doneo je

PRAVILNIK

O USLOVIMA ZA PRUŽANjE USLUGE DISTRIBUCIJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH PROGRAMA I SADRŽAJU ODOBRENjA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 26 od 14. aprila 2009)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom se propisuju uslovi za izdavanje odobrenja za pružanje usluge distribucije radijskih i televizijskih programa pretplatnicima na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: odobrenje) preko sledećih javnih telekomunikacionih mreža:
- kablovskih (koaksijalni kablovi, kablovi sa optičkim vlaknima, koaksijalno-optički sistemi, kablovi sa bakarnim provodnicima),
- bežičnih (MMDS - Multichannel Multipoint Distribution System, LMDS - Local Multipoint Distribution System), uz prethodno dobijenu licencu za korišćenje radio frekvencija iz licenciranih opsega,
- satelitskih distributivnih sistema,
postupak izdavanja odobrenja, sadržaj i obrazac odobrenja, kao i prava i obaveze imaoca odobrenja.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
Telekomunikaciona sredstva su oprema i uređaji za prijem, obradu i distribuciju signala, kao i odgovarajući softver, koji se koriste u distribuciji radijskih i televizijskih programa (antenski sistem, glavna stanica, distributivne stanice i uređaji na mreži, korisnička oprema).
Usluga distribucije radijskih i televizijskih programa je javna telekomunikaciona usluga distribucije radijskih i televizijskih programa, nezavisno od tehnologije, koju pruža javni telekomunikacioni operator pretplatnicima preko javnih telekomunikacionih mreža navedenih u članu 1. ovog pravilnika.
Imalac odobrenja je lice kome je izdato odobrenje za pružanje usluge distribucije radijskih i televizijskih programa, pod uslovima propisanim ovim pravilnikom i zakonom koji uređuje oblast telekomunikacija.
Pretplatnik je fizičko ili pravno lice koje prima radijske i televizijske programe na osnovu ugovora zaključenog sa imaocem odobrenja.

II. USLOVI ZA PRUŽANjE USLUGE DISTRIBUCIJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH PROGRAMA

Član 3.

Republička agencija za telekomunikacije (u daljem tekstu: Agencija) izdaje odobrenje za pružanje usluge distribucije radijskih i televizijskih programa licu koje je registrovano za telekomunikacionu delatnost, koje je Agenciji podnelo potpunu prijavu za registraciju i koje ispunjava, odnosno prihvati da ispunjava uslove propisane Zakonom o telekomunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/03 i 36/06, u daljem tekstu: Zakon), ovim pravilnikom i opštim aktima Agencije.
Ako lice iz stava 1. ovog člana, u trenutku podnošenja prijave poseduje više dozvola izdatih od strane Agencije za javne telekomunikacione mreže, odnosno pružanje javnih telekomunikacionih usluga, dužno je da uslugu distribucije radijskih i televizijskih programa (u daljem tekstu: usluga) koja je predmet ovog pravilnika pruža preko zasebno povezanog pravnog lica ili ogranka obrazovanog u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

III. SADRŽAJ PRIJAVE

Član 4.

Postupak za dobijanje odobrenja pokreće se dostavljanjem prijave Agenciji na popunjenom obrascu DTV1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Uz prijavu iz stava 1. ovog člana podnosi se i:
1. izvod iz registra privrednih subjekata u originalu ne stariji od 30 dana;
2. podaci o lokacijama objekata u kojima je smeštena oprema i opremi za pružanje usluge;
3. kratak opis poslovanja podnosioca prijave;
4. tehničko rešenje sistema za pružanje usluge, odnosno tehničko rešenje izvedenog stanja;
5. broj odgovarajuće dozvole za javnu telekomunikacionu mrežu iz registra dozvola Agencije ili ugovor o zakupu mreže sa navedenim brojem odgovarajuće dozvole za mrežu koja je predmet ugovora o zakupu;
6. spisak ugovora o zaštiti autorskih i srodnih prava sa rokovima važenja za teritoriju za koju se izdaje odobrenje;
7. dokaz o plaćenim troškovima za obradu prijave za izdavanje odobrenja u skladu sa opštim aktom Agencije kojim se uređuje visina naknada i troškova za izdavanje licenci i odobrenja;
8. tipske ugovore sa pretplatnikom;
9. izjava da je podnosilac prijave ispunio, odnosno da će u određenom roku, koji utvrdi Agencija, a ne dužem od šest meseci, ispuniti uslove iz čl. 54. i 55. Zakona;
10. za satelitski distributivni sistem umesto broja dozvole za mrežu dostaviti:
- broj dozvole za radio stanicu za prenos signala do satelita iz registra dozvola Agencije, ukoliko takvu dozvolu poseduje, ili overen prevod dozvole ukoliko je radio stanica van teritorije Republike Srbije,
- naziv i poziciju satelita koji se koristi za emitovanje.

IV. IZDAVANjE ODOBRENjA

Član 5.

Agencija izdaje odobrenje za pružanje usluge, na osnovu odluke Upravnog odbora, licu koje ispunjava ili prihvati da ispunjava uslove navedene u čl. 3. i 4. ovog pravilnika i dostavi dokaz o plaćenim troškovima za upis u Registar izdatih odobrenja (u daljem tekstu: Registar), u skladu sa opštim aktom Agencije kojim se uređuje visina naknada i troškova za izdavanje licenci i odobrenja.
Odobrenje iz stava 1. ovog člana, izdaje se najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja potpune prijave sa traženom dokumentacijom, upisom u Registar koji vodi Agencija.
Dan upisa u Registar smatra se danom izdavanja odobrenja.

Član 6.

Ukoliko lice pruža uslugu korišćenjem različitih mreža, iz člana 1. ovog pravilnika, biće mu izdata posebna odobrenja za pružanje usluge za svaku od navedenih mreža.
Na istom geografskom području uslugu može pružati više imalaca odobrenja.

Sadržaj odobrenja

Član 7.

Odobrenje se izdaje na obrascu DTV2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Odobrenje sadrži sledeće podatke i uslove:
- datum izdavanja i broj iz Registra,
- naziv i adresu lica kome se izdaje odobrenje,
- područje pružanja usluge,
- vrstu mreže za pružanje usluge (kablovska, bežična ili satelitska),
- dostupnost podataka o tarifi, cenovniku i tipskom ugovoru (info kanal i/ili internet stranica),
- visinu i način plaćanja godišnje naknade za izdato odobrenje,
- novčane obaveze za finansiranje univerzalnog servisa,
- važenje odobrenja,
- tekst odredaba čl. 3, 6, 8. do 28. ovog pravilnika.

Važenje odobrenja

Član 8.

Odobrenje se izdaje na pet godina.
Zahtev za produženje odobrenja podnosi se najkasnije šest meseci pre isteka roka važenja odobrenja, ali ne pre isteka četiri godine od izdavanja istog.
Odobrenje iz stava 2. ovog člana izdaće se u skladu sa važećim propisima.

Izmena odobrenja

Član 9.

Uslovi iz odobrenja mogu da se izmene samo sporazumom imaoca odobrenja i Agencije.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, uslovi iz odobrenja, mogu da se izmene protivno volji imaoca odobrenja samo u sledećim slučajevima:
1. ako to zahteva javni interes, kao što su potrebe odbrane zemlje, potrebe državne i javne bezbednosti i sl.;
2. radi usaglašavanja sa propisima, smernicama, direktivama ili odlukama međunarodnih organizacija, odnosno na osnovu odluka nadležnih organa.
Za izmenu odobrenja iz razloga navedenih u tački 2. stava 2. ovog člana,