Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 13. stav 7. Zakona o transportu opasnog tereta ("Službeni glasnik RS", broj 88/10),
Ministar saobraćaja donosi

PRAVILNIK

O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNE OSPOSOBLjENOSTI KOJE MORA DA ISPUNjAVA OVLAŠĆENO STRUČNO LICE KOJE ISPITUJE POSUDU POD PRITISKOM ILI CISTERNU ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA, O OBRASCU REGISTRA OVLAŠĆENIH STRUČNIH LICA I O IZGLEDU ŽIGA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 60 od 10. jula 2013)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi koje u pogledu stručne osposobljenosti mora da ispunjava ovlašćeno stručno lice koje ispituje posudu pod pritiskom ili cisternu za transport opasnog tereta (u daljem tekstu: stručno lice), obrazac Registra ovlašćenih stručnih lica za ispitivanje posude pod pritiskom i cisterne za transport opasnog tereta i izgled žiga kojim se označava ispitana posuda ili cisterna za transport opasnog tereta.

Član 2.

Bliži uslovi u pogledu stručne osposobljenosti koje mora da ispunjava stručno lice ovlašćeno za ispitivanje posude pod pritiskom i/ili cisterne za transport opasnog tereta obuhvataju:
1) stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti mašinsko inženjerstvo na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;
2) potrebna specifična znanja iz propisa iz člana 2. stav 2. Zakona o transportu opasnog tereta;
3) radno iskustvo od najmanje pet godina u oblasti ispitivanja posuda pod pritiskom i/ili cisterni za transport opasnog tereta;
4) radni odnos kod imenovanog tela za ocenu usaglašenosti posude pod pritiskom i/ili cisterne ili da je angažovan od strane imenovanog tela za ocenu usaglašenosti posude pod pritiskom i/ili cisterne.

Član 3.

Obrazac Registra ovlašćenih stručnih lica za ispitivanje posude pod pritiskom i cisterne za transport opasnog tereta dat je u Prilogu 1 - Registar ovlašćenih stručnih lica za ispitivanje posude pod pritiskom i cisterne za transport opasnog tereta, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Žig kojim se označava ispitana posuda ili cisterna za transport opasnog tereta je kružnog oblika prečnika 10 mm i sadrži slovnu ili slovno-brojčanu oznaku imenovanog tela, kao i brojčanu (dvocifrenu) oznaku stručnog lica.
Minimalna visina oznaka iz stava 1. ovog člana je 2,5 mm.
Izgled žiga dat je u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 110-00-12/2013-01
U Beogradu, 24. juna 2013. godine
Ministar, Milutin Mrkonjić, s.r.