Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 38. st. 5. i 6. Zakona o telekomunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/03 i 36/06), i člana 18. tačka 11. Statuta Republičke agencije za telekomunikacije ("Službeni glasnik RS", broj 78/05),
Upravni odbor Republičke agencije za telekomunikacije na sednici od 6. juna 2006. godine, doneo je

PRAVILNIK

O USLOVIMA ZA PRUŽANjE INTERNET USLUGA I SADRŽAJU ODOBRENjA

(Objavljeno u "Sl. glasnik RS", br. 60 od 14 jula 2006)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom se utvrđuju osnovni tehnički uslovi neophodni za pružanje Internet usluga, način izdavanja i sadržaj odobrenja pružaocima Internet usluga.

1.1. Značenje pojedinih izraza

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:
Internet je globalni elektronski komunikacioni sistem međusobno povezanih računarskih mreža i uređaja, namenjen razmeni svih vrsta informacija u skladu sa Internet standardima.
Internet standardi su dokumenti koji se odnose na koncepte, procedure umrežavanja, protokole, interfejse i metode identifikacije u okviru Interneta. Internet standarde, pod nazivomRequest For Comments (RFC)donosi međunarodna organizacijaInternet Engineering Task Force (IETF).
Internet protokol (IP) je skup protokola za komunikaciju i prenos podataka između uređaja na Internetu.
Internet usluge su, u smislu ovog pravilnika, javne telekomunikacione usluge koje se realizuju u skladu sa Internet standardima (preporučena iSTDserijaRFCsdokumenata), osim komercijalnih usluga Internet telefonije, radija i televizije.
Internet telefonija je skup tehnologija, koja omogućava pružanje govornih usluga u bilo kom obliku, korišćenjem Internet protokola.
Pretplatnik je pravno ili fizičko lice koje koristi usluge imaoca odobrenja za pružanje Internet usluga i sa kojim je imalac odobrenja zaključio ugovor o korišćenju usluga.
Imalac odobrenja je lice koje je dobilo pravo pružanja Internet usluga pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.
Naziv domena je globalno jedinstvena tekstualna oznaka koja povezuje skup računara, uređaja i servisa na Internetu u jedinstvenu administrativno-tehničku celinu.
IPadresa je numerički identifikator, koji jednoznačno identifikuje mrežu ili pristupnu tačku u sklopu Interneta.

II. USLOVI ZA PRUŽANjE INTERNET USLUGA

Član 3.

Podnosilac zahteva mora da ispunjava Internet standarde -STDserija, za pružanje Internet usluga (u daljem tekstu: Usluga).
ZaIPverziju 6 (IPv6) primenjuju seRFCsdokumenta - preporučena verzija, do njihovog usvajanja i prelaska uSTDseriju.

Član 4.

Za pružanje usluga, Republička agencija za telekomunikacije (u daljem tekstu: Agencija) izdaje odobrenje licu koje je registrovano za telekomunikacionu delatnost i koje je Agenciji podnelo potpunu prijavu za registraciju i koje ispunjava, odnosno prihvati da ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom.

III. SADRŽINA PRIJAVE

Član 5.

Prijava za pružanje Internet usluge se podnosi na Obrascu INT1, koji je dat u prilogu i koji čini sastavni deo ovog pravilnika.
Zajedno sa prijavom podnosi se i:
1. Izvod iz registra privrednih subjekata sa overenom kopijom svih registarskih listova, PIB-om, matičnim brojem i odgovarajućim podacima o lokacijama objekata i opreme za pružanje usluga;
2. Kratak opis poslovanja podnosioca prijave;
3. Tehničko rešenje sistema za pružanje usluga, sa dokazom o finansijskoj sposobnosti da ga izvede, ili tehničko rešenje izvedenog stanja. U tehničkom rešenju mora biti definisan način povezivanja na Internet i pristup korisnika;
4. Potvrda o plaćenoj naknadi i troškovima u skladu sa odgovarajućim opštim aktom Agencije.

IV. IZDAVANjE ODOBRENjA ZA PRUŽANjE INTERNET USLUGA

4.1. Izdavanje odobrenja

Član 6.

Odobrenje za pružanje Internet usluga, Agencija izdaje na osnovu odluke Upravnog odbora licu koje je ispunjava ili prihvati da ispunjava uslove navedene u čl. 3, 4. i 5. ovog pravilnika.
Odluka iz prethodnog stava ovog člana donosi se najkasnije 30 dana od podnošenja prijave i sprovodi se upisom u odgovarajući registar koji vodi Agencija.
Dan upisa u registar iz stava 2. ovog člana smatra se danom izdavanja odobrenja.

Član 7.

U slučaju oduzimanja ili otkaza odobrenja od strane imaoca odobrenja, Agencija neće izdati novo odobrenje tom licu u roku od jedne godine, od dana kada je odobrenje oduzeto, odnosno otkazano.
Agencija neće, u istom roku, izdati odobrenje ni pravnom sledbeniku lica iz stava 1. ovog člana.

4.2. Obaveze Agencije

Član 8.

Agencija propisuje uslove minimalne tehničke opremljenosti za obavljanje usluga i izdavanja odobrenja u cilju zaštite interesa, kako pretplatnika, tako i operatora i trećih lica.
Odobrenjem se ne sprečava uvođenje novih usluga, osim ukoliko politikom u oblasti telekomunikacija ili propisima, kojima se uređuje oblast telekomunikacija, takve usluge ne budu izričito zabranjene ili stavljene pod poseban režim.
Imalac odobrenja ima pravo na pristup telekomunikacionim resursima, pod jednakim uslovima kakve imaju svi ostali subjekti na tržištu.
Agencija je ovlašćena da, u slučaju postojanja spora između imaoca odobrenja i drugih telekomunikacionih operatora ili pretplatnika u vezi nekog prava ili obaveze iz odobrenja, preduzme sve mere u skladu sa odredbama zakona koji uređuje oblast telekomunikacija, ovog pravilnika i izdatog odobrenja.

4.3. Sadržaj odobrenja

Član 9.

Odobrenje sadrži sledeće podatke i uslove:
- naziv i logo Agencije;
- datum izdavanja i broj iz registra dozvola;
- naziv i adresu lica kome se izdaje odobrenje;
- naziv domena i Internet adrese;
- vrsta usluge;
- podatak o Internet strani na kojoj su podaci o tarifi, cenovniku i standardnom ugovoru sa pretplatnikom;
- tekst čl. 3, 4, 8, 10. do 29. ovog pravilnika;
- visina i način plaćanja naknade za izdavanje odobrenja;
- rok važenja odobrenja;
Obrazac odobrenja INT 2 je dat u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo.

4.4. Važenje odobrenja

Član 10.

Odobrenje se izdaje na pet godina.
Zahtev za produženje odobrenja podnosi se najkasnije šest meseci pre isteka roka trajanja odobrenja, ali ne pre isteka četiri godine od dodele istog.
Odobrenje iz stava 2. ovog člana će se izdati u skladu sa važećim propisima.

4.5. Izmena odobrenja

Član 11.

Uslovi iz odobrenja mogu da se izmene samo sporazumom imaoca odobrenja i Agencije.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, uslovi iz odobrenja, mogu se izmeniti protivno volji imaoca odobrenja samo u sledećim slučajevima:
1. ako to zahteva javni interes, kao što su potrebe odbrane zemlje, potrebe državne i javne bezbednosti i sl.;
2. radi usaglašavanja sa propisima, smernicama, direktivama ili odlukama međunarodnih organizacija, odnosno na osnovu odluka nadležnih organa.
Za izmenu odobrenja iz razloga navedenih u tački 2. stava 2. ovog člana, Agencija je dužna da prethodno zatraži mišljenje svih relevantnih imaoca odobrenja o predloženim izmenama.
Odluka Agencije koja se odnosi na izmenu odobrenja donosi se javno, uz pružanje mogućnosti imaocu odobrenja da se izjasni o razlogu i obimu, odnosno sadržaju izmena.
Agencija je dužna da prava imaoca odobrenja ograniči u najmanjoj potrebnoj meri, a isključivo iz razloga navedenih u tački 1. i tački 2. stava 2. ovog člana.
Izmene se moraju podjednako odnositi na sva izdata odobrenja, odnosno na sve imaoce odobrenja, osim ako za različito postupanje postoje posebni razlozi saglasno zakonu.

4.6. Oduzimanje odobrenja

Član 12.

Odobrenje se može oduzeti iz sledećih razloga:
1. zbog ponovljene ili teže povrede uslova navedenih u odobrenju;
2. zbog neplaćanja propisane naknade u roku od 30 dana od dana dospelosti obaveze za plaćanje;
3. u slučaju stečaja, prinudne likvidacije ili duže nesolventnosti imaoca odobrenja.
4. u slučaju nepostupanja imaoca odobrenja po konačnoj odluci nadležnog organa u vezi sa poslovanjem i pružanjem usluga.
Postupak oduzimanja odobrenja se pokreće na osnovu opravdane i proverene žalbe pretplatnika, ili na osnovu izveštaja o kontroli od strane Agencije
Agencija je dužna da u pisanom obliku upozori imaoca odobrenja na povrede obaveza iz odobrenja, odnosno druge učinjene propuste, ostavljajući primeren rok za njihovo otklanjanje.
Imalac odobrenja je dužan da se u pisanom obliku izjasni na upozorenje Agencije u roku od osam dana.
U slučaju da imalac odobrenja u ostavljenom roku ne postupi u celosti po nalogu Agencije, odobrenje se oduzima odlukom Upravnog odbora Agencije koja se dostavlja imaocu.
Imalac odobrenja nema pravo na povraćaj uplaćenih sredstava na ime naknade za odobrenje u slučaju oduzimanja odobrenja.

4.7. Mirovanje prava i obaveza iz odobrenja

Član 13.

Agencija donosi odluku o mirovanju prava i obaveza iz izdatog odobrenja u sledećim


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: