Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 38. st. 5, 6. i 9. Zakona o telekomunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/03 i 36/06) i člana 18. tačka (11) Statuta Republičke agencije za telekomunikacije ("Službeni glasnik RS", broj 78/05),
Upravni odbor Republičke agencije za telekomunikacije na sednici od 23. septembra 2008. godine, doneo je

PRAVILNIK

O USLOVIMA ZA PRUŽANjE INTERNET USLUGA I OSTALIH USLUGA PRENOSA PODATAKA I SADRŽAJU ODOBRENjA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 100 od 31. oktobra 2008)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom se utvrđuju osnovni tehnički i drugi uslovi neophodni za pružanje Internet usluga i ostalih usluga prenosa podataka, propisuje se obrazac, način izdavanja i sadržaj odobrenja.
Komercijalno pružanje usluge prenosa govora, radio i televizijskih programa u realnom vremenu se reguliše posebnim opštim aktom Republičke agencije za telekomunikacije (u daljem tekstu: Agencija).

1.1. Značenje pojedinih izraza

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:
Internet je globalni elektronski komunikacioni sistem međusobno povezanih računarskih mreža i uređaja, namenjen razmeni svih vrsta informacija u skladu sa Internet standardima.
Internet standardi su dokumenti koji se odnose na koncepte, procedure umrežavanja, protokole, interfejse i metode identifikacije u okviru Interneta. Internet standarde, pod nazivomRequest For Comments (RFC) donosi međunarodna organizacijaInternet Engineering Task Force (IETF).
Internet usluge, u smislu ovog pravilnika, su javne telekomunikacione usluge prenosa podataka koje se realizuju u skladu sa Internet standardima (preporučena iSTDserijaRFCsdokumenata), i za čije ostvarivanje je neophodna upotreba javnihIPadresa, osim komercijalnih usluga prenosa govora, radio i televizijskih programa u realnom vremenu.
Ostale usluge prenosa podataka su javne telekomunikacione usluge koje se realizuju pomoću uređaja za prenos podataka koji su priključeni na javnu telekomunikacionu mrežu, i za čije ostvarivanje se ne koriste javneIPadrese.
Imalac odobrenja je lice koje je dobilo pravo pružanja Internet usluga ili ostalih usluga prenosa podatka pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.
Korisnik je fizičko ili pravno lice koje koristi Internet usluge i/ili ostale usluge prenosa podataka po osnovu zaključenog ugovora ili na drugi predviđeni način.
Pretplatnik je fizičko ili pravno lice koje koristi Internet usluge i/ili ostale usluge prenosa podataka i sa kojim je imalac Odobrenja zaključio ugovor o pružanju te usluge.
Naziv domena je globalno jedinstvena tekstualna oznaka koja povezuje skup računara, uređaja i servisa na Internetu u jedinstvenu administrativno-tehničku celinu.
JavnaIPadresa je numerički identifikator, koji jednoznačno identifikuje mrežu ili pristupnu tačku u sklopu Interneta, a za čije je dodeljivanje na svetskom nivou nadležna organizacijaInternet Assigned Numbers Authority (IANA).
Resursi javne telekomunikacione mreže su svi njeni sastavni delovi (telekomunikacioni sistemi i sredstva, elementi infrastrukture i dr.) i funkcije (prenos, multipleksiranje, tranzitiranje, prospajanje, komutiranje, rutiranje telekomunikacionih signala, razmenjivanje informacija o signalizaciji, distribucija informacije o sinhronizaciji i dr.).

II. USLOVI ZA PRUŽANjE INTERNET USLUGA I OSTALIH USLUGA PRENOSA PODATAKA

Član 3.

Agencija izdaje odobrenje za pružanje Internet usluga i odobrenje za pružanje ostalih usluga prenosa podataka licu koje je registrovano za telekomunikacionu delatnost, koje je Agenciji podnelo potpunu prijavu za registraciju i koje ispunjava, odnosno prihvati da ispunjava uslove propisane Zakonom o telekomunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/03 i 36/06, u daljem tekstu: Zakon), ovim pravilnikom i opštim aktima Agencije.
Lice iz stava 1. ovog člana u obavezi je da ispuni uslove iz člana 34. stav 4. Zakona pre podnošenja prijave.

Član 4.

Za pružanje Internet usluga i ostalih usluga prenosa podataka (u daljem tekstu: Usluga) moraju biti ispunjeni osnovni tehnički uslovi u skladu sa preporukama i standardima međunarodnih organizacija, a naročito:IETF, ITU, ETSI, IEEE, CEN/CENELEC, ISO, IECi opštim aktima Agencije.

III. SADRŽAJ PRIJAVE

Član 5.

Prijava za pružanje Usluge se podnosi na Obrascu IPP, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Zajedno sa prijavom podnosi se i:
1. Izvod iz registra privrednih subjekata u originalu, ne stariji od 30 dana;
2. Podaci o lokacijama objekata u kojima je smeštena oprema i opremi za pružanje Usluge;
3. Kratak opis planiranog poslovanja podnosioca prijave. Ukoliko podnosilac prijave već pruža Uslugu, prijava mora da sadrži podatak o datumu početka pružanja Usluge;
4. Tehničko rešenje sistema za pružanje Usluge, odnosno tehničko rešenje izvedenog stanja. U tehničkom rešenju moraju biti definisani tip i kapacitet linka, odnosno brzina protoka za svaku vrstu pristupa u trenutku podnošenja prijave.
Ukoliko se za pružanje Usluge koristi ili namerava da koristi telekomunikaciona infrastruktura za bežični pristup u frekvencijskim opsezima za koje se ne izdaje dozvola za radio stanicu potrebno je dostaviti sve podatke, kao i osnovne tehničke parametre koji se odnose na telekomunikacionu opremu (tip uređaja i softver) u skladu sa odgovarajućim opštim aktom Agencije.
Za Internet usluge:
- način povezivanja na Internet i pristup korisnika,
- opsegIPadresa koje podnosilac prijave koristi/planira za sopstvene potrebe, kao i opsegIPadresa namenjenih korisnicima,
Za ostale usluge prenosa podataka:
- protokoli koji se koriste za prenos podataka,
- oprema i uređaji (proizvođač i tip) koji se koriste,
- sistem za merenje parametara kvaliteta,
- resursi telekomunikacione mreže za pružanje usluge (sopstveni ili iznajmljeni).
5. Dokaz o plaćenim troškovima za obradu prijave za izdavanje odobrenja u skladu sa odgovarajućim opštim aktom Agencije.
Agencija može da traži od podnosioca prijave da dostavi dodatne podatke.

IV. IZDAVANjE ODOBRENjA ZA PRUŽANjE USLUGE

4.1. Izdavanje odobrenja

Član 6.

Odobrenje za pružanje Usluge, Agencija izdaje na osnovu odluke Upravnog odbora licu koje ispunjava ili prihvati da ispunjava uslove navedene u čl. 3, 4. i 5. ovog pravilnika.
Odluka iz prethodnog stava ovog člana donosi se najkasnije 30 dana od podnošenja prijave sa kompletnom dokumentacijom i sprovodi se upisom u odgovarajući registar koji vodi Agencija.
Dan upisa u registar iz stava 2. ovog člana smatra se danom izdavanja odobrenja.
Ukoliko podnosilac prijave ne izvrši uplate na ime troškova u predviđenom roku, smatraće se da je odustao od podnošenja prijave za dobijanje odobrenja.

Član 7.

U slučaju oduzimanja ili odricanja od odobrenja od strane imaoca odobrenja, Agencija neće izdati novo odobrenje tom licu u roku od jedne godine, od dana kada je odobrenje oduzeto, odnosno od dana odricanja od odobrenja.
Agencija neće, u istom roku, izdati odobrenje ni pravnom sledbeniku lica iz stava 1. ovog člana.

Član 8.

Imalac odobrenja ima pravo na pristup resursima javnih telekomunikacionih mreža, pod jednakim uslovima koje imaju svi ostali javni telekomunikacioni operatori.
Agencija je ovlašćena da, u slučaju postojanja spora između imaoca odobrenja i drugih javnih telekomunikacionih operatora ili pretplatnika u vezi nekog prava ili obaveze iz odobrenja, preduzme sve mere u skladu sa odredbama zakona koji uređuje oblast telekomunikacija, ovog pravilnika i