Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 237. tačka 3), a u vezi s članom 180. stav 2. Zakona o vazdušnom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 73/10),
Upravni odbor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije donosi

PRAVILNIK

O USLOVIMA I POSTUPKU IZDAVANjA UVERENjA O GRADACIJI UREĐAJA ZA SIMULIRANjE LETA AVIONA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 19 od 18. marta 2011)

Predmet pravilnika

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje mora da ispuni operater uređaja za simuliranje leta aviona, postupak izdavanja uverenja o gradaciji uređaja za simuliranje leta aviona i tehniči standardi koje mora da ispuni uređaj za simuliranje leta aviona.

Značenje izraza

Član 2.

Pojedini izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1) nadležni organ (Authority) je u Republici Srbiji Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ( u daljem tekstu: Direktorat);
2) JAR-FSTD A su zahtevi Zajedničkih vazduhoplovnih vlasti koji se odnose na uređaj za simuliranje leta aviona.

Član 3.

Postupak sertifikacije, uslovi i tehnički standardi koje mora da ispunjava operater uređaja za simuliranje leta aviona prilikom izdavanja, kao i u toku važenja uverenja o gradaciji uređaja za simuliranje leta aviona, dati su u Prilogu 1 (JAR-FSTD A) koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uslovi za izdavanje i produženje roka važenja dozvole za korišćenje uređaja za simuliranje leta aviona

Član 4.

Dozvola za korišćenje uređaja za simuliranje leta aviona izdaje se na period od 12 meseci.
Za izdavanje i produženje roka važenja dozvole za korišćenje uređaja za simuliranje leta aviona operater uređaja za simuliranje leta aviona je dužan da:
1) podnese dokaze da raspolaže opremom, stručnim osobljem i da je materijalno-finansijski sposoban da ispuni propisane uslove za korišćenje uređaja za simuliranje leta aviona;
2) podnese dokaze o odgovarajućoj unutrašnjoj organizaciji;
3) uspostavi interni nadzor, ukoliko podnosi zahtev za izdavanje dozvole, odnosno održava interni nadzor, ukoliko podnosi zahtev za produženje roka važenja dozvole;
4) podnese dokaz da je uspostavio i da održava sistem kvaliteta;
5) dostavi na odobrenje Direktoratu operativni priručnik, kao i svaku njegovu izmenu i dopunu;
6) obezbedi da se rad uređaja za simuliranje leta obavlja u skladu sa operativnim priručnikom operatera uređaja za simuliranje leta aviona i u skladu sa uslovima navedenim u dozvoli za korišćenje uređaja za simuliranje leta aviona;
7) dostavi na odobrenje Direktoratu program održavanja uređaja za simuliranje leta aviona, ukoliko podnosi zahtev za izdavanje dozvole, odnosno dostavi Direktoratu dokaz da poseduje odobreni program održavanja uređaja za simuliranje leta aviona, ukoliko podnosi zahtev za produženje roka važenja dozvole;
8) održava uređaj za simuliranje leta aviona na način koji je opisan u odobrenom programu održavanja;
9) poseduje programe obuke stručnog osoblja, ukoliko podnosi zahtev za izdavanje dozvole, odnosno održava i sprovodi programe obuke stručnog osoblja, ukoliko podnosi zahtev za produženje roka važenja dozvole.

Prelazne i završne odredbe

Član 5.

Odredbe Sekcije 2 JAR FSTD A Advisory Circulars Joint (ACJ) na koje upućuju odredbe ovog pravilnika, primenjivaće se kao preporučena praksa do donošenja propisa koji će regulisati tu materiju.

Član 6.

Dozvole za korišćenje uređaja za simuliranje leta aviona koje su izdate do stupanja na snagu ovog pravilnika i dalje važe, do isteka roka na koji su izdate.

Član 7.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi član 14. tačka 2) Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja uverenja o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-transporta JAR-FSTD A i JAR-FSTD H (uređaji za simuliranje leta aviona i uređaji za simuliranje letenja helikoptera) ("Službeni glasnik RS", br. 33/08, 39/09 i 14/10).

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 1/0-01-0002/2011-0009
U Beogradu, 3. marta 2011. godine
Upravni odbor
Predsednik, Milutin Mrkonjić, s.r.
Prilog 1
ODELjAK A - PRIMENA
JAR-FSTD A.001 Primena
JAR-FSTD A se primenjuje na fizička lica, organizacije ili preduzeća (operatere uređaja za simuliranje leta aviona) i proizvođače uređaja za simuliranje leta aviona koji podnose zahtev za prvo izdavanje uverenja o gradaciji tog uređaja.
Produženje roka važenja uverenja o gradaciji uređaja za simuliranje leta aviona (u daljem tekstu: uverenje o gradaciji) se vrši po propisima na osnovu kojih je izdato prvo uverenje o gradaciji, izuzev ako se radi o promeni gradacije uređaja za simuliranje leta aviona.
Korisnici uređaja za simuliranje leta aviona su dužni da pribave dozvolu za korišćenje uređaja za simuliranje leta aviona za potrebe obuke, ako obuka na uređaju za simuliranje leta čini sastavni deo odobrenih programa obuke, bez obzira što uređaj ima uverenje o gradaciji.
ODELjAK B - OPŠTE ODREDBE
JAR-FSTD A.005 Terminologija
(Videti ASJ-FSTD A.005)
Zbog tehničke složenosti zahteva koji se odnose na uređaj za simuliranje leta aviona, neophodno je da se standardna terminologija dosledno koristi. Sledeći glavni termini i skraćenice koriste se u svrhu usklađivanja. Ostali termini i skraćenice dati su u Sekciji 2 JAR-FSTD A Advisory Circulars Joint (ACJ), u članu ASJ-FSTD A.005.
a) Uređaj za simuliranje leta (Flight Simulation Training Device - FSTD) aviona (u daljem tekstu: FSTD) je uređaj koji se koristi za obuku, a može da bude: uređaj za simuliranje celokupnog leta (FFS), trenažer letenja (FTD), uređaj za obuku letačko-navigacionih postupaka (FNPT) i uređaj za osnovno instrumentalno letenje (BITD).
b) Uređaj za simuliranje celokupnog leta (Full Flight Simulator - FFS) aviona (u daljem tekstu: FFS) je kopija pilotske kabine aviona, u prirodnoj veličini, određenog tipa, modela ili serije, uključujući i ugrađenu opremu i kompjuterske programe potrebne za oslikavanje aviona u toku njegovog korišćenja na zemlji i u vazduhu, vizuelni sistem koji omogućava preglednost izvan pilotske kabine i sistem koji se koristi za pokretanje uređaja za simuliranje leta aviona kojim se obezbeđuje verno prenošenje sila koje deluju na avion. Ovaj uređaj mora da ispunjava propisane zahteve za određeni nivo gradacije.
c) Trenažer letenja (Flight Training Device - FTD) (u daljem tekstu: FTD) je uređaj koji, u prirodnoj veličini, predstavlja instrumente, opremu u određenim tipovima aviona, table i komande u otvorenoj ili zatvorenoj pilotskoj kabini, uključujući i opremu i kompjuterske programe koji su potrebni za oslikavanje aviona u toku njegovog korišćenja na zemlji i u vazduhu, do krajnjih mogućnosti sistema. Vizuelni sistem i sistem za pokretanje uređaja za simuliranje leta koji obezbeđuje verno prenošenje sila koje deluju na avion nisu neophodni. FTD mora da ispunjava propisane uslove za određeni nivo gradacije.
d) Uređaj za obuku letačko-navigacionih postupaka (Flight and Navigation Procedures Trainer - FNPT) (u daljem tekstu: FNPT) je uređaj koji predstavlja pilotsku kabinu aviona, uključujući opremu i kompjuterske programe neophodne za oslikavanje aviona u toku njegovog korišćenja u vazduhu do mogućnosti sistema da simulira funkcionisanje sistema koji postoje u avionu. FNPT mora da ispunjava propisane uslove za određeni nivo gradacije.
e) Uređaj za osnovnu obuku instrumentalnog letenja (Basic Instrument Training Device - BITD) (u daljem tekstu: BITD) je uređaj pričvršćen za tlo koji predstavlja radno mesto učenika pilota za odgovarajuću klasu aviona. Mogu da se koriste instrumentalne table sa ekranom i komande leta sa opružnim opterećenjem koji obezbeđuju osnovne uslove za uvežbavanje postupaka instrumentalnog letenja.
f) Drugi uređaji za obuku (Other Training Device - OTD) (u daljem tekstu: OTD) su uređaji koji nisu FFS, FTD, FNPT ili BITD, a koriste se za obuku u slučaju kada nije neophodno potpuno okruženje pilotske kabine.
g) Dozvola za korišćenje uređaja za simuliranje leta (Flight Simulation Training Device User Approval - FSTD User Approval) je dokument kojim Direktorat određuje obim upotrebe FSTD sa određenim nivoom gradacije fizičkim licima, organizacijama ili preduzećima, uzimajući u obzir razlike između aviona