Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 124. stav 9. Zakona o veterinarstvu ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 91/05 i 30/10),
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O USLOVIMA ZA NEKOMERCIJALNO KRETANjE KUĆNIH LjUBIMACA ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENjE ZA UVOZ I TRANZIT, KAO I O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA UVERENjA (SERTIFIKATA) ZA TE POŠILjKE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 11 od 22. februara 2011)

1. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i izgled i sadržina obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke.

Član 2.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na sledeće vrste kućnih ljubimaca, i to na:
1) pse i mačke;
2) krznašice;
3) ostale životinje, i to:
(1) beskičmenjake, izuzev pčela i rakova,
(2) ukrasne tropske ribice,
(3) vodozemce,
(4) sve vrste ptica, izuzev živine,
(5) gmizavce,
(6) sisare (glodari i domaći kunići).

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1) nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca jeste svako premeštanje do pet kućnih ljubimaca koji nisu namenjeni za prodaju ili drugi vid prenosa trećim licima, a koje podrazumeva premeštanje kućnih ljubimaca, odnosno njihovo unošenje, tranzit, iznošenje ili ponovno unošenje na područje Republike Srbije, u pratnji vlasnika ili drugog odgovornog lica koje je ovlašćeno od strane vlasnika;
2) pasoš jeste svaki dokument koji prati određene vrste životinja, a na osnovu koga se omogućava identifikacija životinja;
3) uverenje (sertifikat) jeste međunarodna veterinarska potvrda koja prati životinju u međunarodnom prometu.

2. Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit

Član 4.

Nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit može se vršiti u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, ako su ispunjeni uslovi koji su propisani ovim pravilnikom, a za kućne ljubimce iz člana 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika i pod uslovom da se unose iz zemalja sa povoljnom epizootiološkom situacijom u vezi sa besnilom.
Lista zemlja sa povoljnom epizootiološkom situacijom u vezi sa besnilom data je u Prilogu 1 - Lista zemalja sa povoljnom epizootiološkom situacijom u vezi sa besnilom, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 1).

a) Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca koji se unose iz zemalja članica Evropske unije

Član 5.

Za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca iz člana 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika sa područja zemalja navedenih u delu A i B Priloga 1, treba da budu ispunjeni sledeći uslovi:
1) da su kućni ljubimci trajno obeleženi na propisan način;
2) da kućne ljubimce prati pasoš izdat od strane ovlašćenog veterinara određene zemlje, kojim se potvrđuje:
(1) da je kućni ljubimac vakcinisan ili revakcinisan protiv besnila registrovanom inaktivisanom vakcinom koja sadrži najmanje jednu antigensku jedinicu po dozi (NjHO standard) i koja je urađena u skladu sa uputstvom proizvođača vakcine, u slučaju da se radi o kućnom ljubimcu starijem od tri meseca;
(2) da je protekao 21 dan od dana vakcinacije, u slučaju prve vakcinacije protiv besnila;
(3) da je kućni ljubimac od rođenja boravio na istom mestu i nije bio u kontaktu sa divljim životinjama koje su mogle biti izložene infekciji ili se kreće u pratnji majke od koje je još uvek zavisan, u slučaju da se radi o kućnim ljubimcima koji su mlađi od tri meseca i nisu vakcinisani.

Član 6.

Prilikom iznošenja kućnih ljubimaca iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika iz Republike Srbije na područje zemalja navedenih u delu A i B Priloga 1, treba da budu ispunjeni sledeći uslovi:
1) da su kućni ljubimci trajno obeleženi u skladu sa propisom kojim se uređuje obeležavanje životinja;
2) da kućne ljubimce prati uverenje (sertifikat) izdato od strane ovlašćenog organa i pasoš izdat od strane ovlašćenog veterinara, kojim se potvrđuje:
(1) da je kućni ljubimac vakcinisan ili revakcinisan protiv besnila registrovanom inaktivisanom vakcinom koja sadrži najmanje jednu antigensku jedinicu po dozi (NjHO standard) i koja je urađena u skladu sa uputstvom proizvođača vakcine, u slučaju da se radi o životinji starijoj od tri meseca,
(2) da je kućni ljubimac bio podvrgnut testiranju seruma krvi na visinu titra specifičnih neutralizirajućih antitela protiv virusa besnila, i to sa graničnim titrom od najmanje 0,5 IU/ml u laboratoriji koja je ovlašćena od strane Evropske unije, najmanje 30 dana posle vakcinacije i tri meseca pre iznošenja, s tim što se testiranje seruma krvi ne mora ponavljati za životinje koje su posle prethodne titracije bile redovno revakcinisane u intervalima određenim u uputstvu proizvođača vakcine.
Kućni ljubimci koji su mlađi od tri meseca ne mogu se iznositi dok ne dostignu starost koja je propisana za vakcinisanje, kao i ako posle vakcinisanja nisu bili podvrgnuti testiranju seruma krvi na visinu titra specifičnih neutralizirajućih antitela na virus besnila, osim ako nadležni organ zemalja navedenih u delu A i B Priloga 1 ne odredi drugačije.

b) Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca koji se unose sa područja zemalja navedenih u delu C Priloga 1, kao i iz zemalja koje