Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 73. stav 3. Zakona o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca ("Službeni list SFRJ", br. 68/81), Savezni komitet za pitanja boraca i vojnih invalida propisuje

PRAVILNIK

O SPECIJALNIM POMAGALIMA VOJNIH INVALIDA

(Objavljen u "Sl. listu SFRJ", br. 19/83 i 11/86)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se specijalna pomagala za vojne invalide kod kojih postoji gubitak vida na oba oka.

Član 2.

Vojnom invalidu kog koga postoji gubitak vida na oba oka pripadaju, kao specijalna pomagala, magnetofon ili kasetofon, magnetofonska traka, sat za slepe i metalne pločice za pisanje Brajevim pismom.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, vojnom invalidu koji je član biblioteke za slepe umesto magnetofona ili kasetofona može se dati reproduktor.
Pomagala iz st. 1. i 2. ovog člana pripadaju vojnom invalidu, ako ona nisu propisana za radnike osiguranike samoupravne interesne zajednice zdravstva na čijem području vojni invalid ima prebivalište i ako se mogu nabaviti na domaćem tržištu.

Član 3.

Nadležni organ u republici, odnosno autonomnoj pokrajini koji po Zakonu o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca rešava u prvom stepenu, rešenje o dodeli specijalnih pomagala iz člana 2. ovog pravilnika, na zahtev vojnog invalida, donosi na osnovu nalaza lekara specijaliste, da kod vojnog invalida postoji potpun gubitak vida na oba oka.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, na zahtev vojnog invalida kome su po osnovu Pravilnika o snabdevanju vojnih invalida protezama, ortopedskim i drugim pomagalima, pomoćnim i sanitarnim spravama ("Službeni list SFRJ", br. 8/77), dodeljena pomagala iz člana 2. ovog pravilnika, nadležni organ iz stava 1. ovog člana donosi rešenje o dodeli tih pomagala na osnovu nalaza i mišljenja komisije za stručnu kontrolu i prijem pomagala na osnovu koga su vojnom invalidu dodeljena ta pomagala.

Član 4.

Rok trajanja specijalnih pomagala iz člana 2. ovog pravilnika iznosi, i to za:
1) magnetofon - deset godina,
2) kasetofon - sedam godina,
3) reproduktor - sedam godina,
4) magnetofonsku traku - šest meseci,
5) sat za slepe - pet godina,
6) metalne pločice za pisanje Brajevim pismom - tri godine.

Član 5.

Vojnom invalidu kome su, na osnovu Pravilnika o snabdevanju vojnih invalida protezama, ortopedskim i drugim pomagalima, pomoćnim i sanitarnim spravama, dodeljene magnetofonske trake i metalne pločice za pisanje Brajevim pismom, dodeljuju se ponovo takva pomagala po isteku rokova trajanja pomagala utvrđenih tim pravilnikom.
Vojnom invalidu kome je, na osnovu Pravilnika o snabdevanju vojnih invalida protezama, ortopedskim i drugim pomagalima, pomoćnim i sanitarnim spravama, dodeljen magnetofon, dodeljuje se drugi magnetofon po isteku roka od 10 godina od dana dobijanja magnetofona po tom pravilniku.
Vojnom invalidu kome je, na osnovu Pravilnika o snabdevanju vojnih invalida protezama, ortopedskim i drugim pomagalima, pomoćnim i sanitarnim spravama, odnosno na osnovu ovog pravilnika, dodeljen sat za slepe, dodeljuje se drugi sat za slepe po isteku roka od pet godina od dana dobijanja sata po tim pravilnicima.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".