Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 186. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05) i 72/09 - dr. zakon),
Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 63 od 8. septembra 2010)

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se vrste, trajanje i sadržina specijalizacija i užih specijalizacija, programi obavljanja specijalizacija, odnosno užih specijalizacija, način obavljanja specijalističkog staža i polaganje specijalističkog ispita, sastav i rad ispitnih komisija, uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i privatna praksa za obavljanje specijalističkog staža, uslovi i način priznavanja vremena provedenog na radu kao dela specijalističkog staža, kao i obrazac indeksa i diplome o položenom specijalističkom ispitu, odnosno položenom ispitu iz uže specijalizacije.

II. VRSTE I TRAJANjE SPECIJALIZACIJA I UŽIH SPECIJALIZACIJA

1. Vrste i trajanje specijalizacije

Član 2.

Doktori medicine mogu se specijalizovati u sledećim granama medicine, odnosno oblastima zdravstvene zaštite:
1) interna medicina;
2) pulmologija;
3) endokrinologija;
Roditelj, odnosno staratelj deteta svojim potpisom potvrđuje da je upoznat sa mišljenjem i individualnim planom, kao i da mu je dostavljen primerak mišljenja i individualnog plana. Roditelj, odnosno staratelj Komisiji može izjaviti prigovor, u roku od 8 dana. Ukoliko ne podnese prigovor, smatra se da je dao saglasnost za sprovođenje individualnog plana podrške.
4) kardiologija;
5) nefrologija;
6) alergologija i klinička imunologija;
7) reumatologija;
8) gastroenterologija;
9) hematologija;
10) gerijatrija;
11) infektologija;
12) pedijatrija;
13) neurologija;
14) psihijatrija;
15) dečja neurologija;
16) dečja i adolescentna psihijatrija;
17) opšta hirurgija;
18) abdominalna hirurgija;
19) vaskularna hirurgija;
20) grudna hirurgija;
21) ortopedska hirurgija i traumatologija;
22) dečja hirurgija;
23) neurohirurgija;
24) plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija;
25) maksilofacijalna hirurgija;
26) anesteziologija, reanimatologija i intenzivna terapija;
27) urologija;
28) karadiohirurgija;
29) ginekologija i akušerstvo;
30) otorinolaringologija;
31) oftalmologija;
32) dermatovenerologija;
33) fizikalna medicina i rehabilitacija;
34) radijaciona onkologija;
35) radiologija;
36) nuklearna medicina;
37) patologija;
38) sudska medicina;
39) higijena;
40) epidemiologija;
41) medicinska mikrobiologija;
42) socijalna medicina;
43) medicina rada;
44) opšta medicina;
45) klinička biohemija;
46) klinička farmakologija;
47) imunologija;
48) urgentna medicina;
49) laboratorijska medicina;
50) sportska medicina;
51) transfuzijska medicina;
52) vazduhoplovna medicina.
Specijalizacije iz stava 1. ovog člana traju od tri do šest godina, i to:
a) specijalizacije iz tač. 40), 42) i 52) - tri godine;
b) specijalizacije iz tač. 10), 15), 30), 32), 36), 38), 39), 43), 44), 45), 46), 47), 50) i 51) - četiri godine;
v) specijalizacije iz tač. 1)-9), 11)-14), 16), 24), 25), 26), 29), 33), 34), 35), 37), 41), 47), 48) i 49) - pet godina;
g) specijalizacije iz tač. 17)-23), 27) i 28) - šest godina.

Član 3.

Doktori stomatologije mogu se specijalizovati u sledećim granama medicine, odnosno oblastima zdravstvene zaštite:
1) preventivna i dečja stomatologija;
2) bolesti zuba i endodoncija;
3) stomatološka protetika;
4) paradontologija i oralna medicina;
5) ortopedija vilica;
6) oralna hirurgija;
7) maksilofacijalna hirurgija.
Specijalizacije iz stava 1. ovog člana traju od tri do pet godina i to:
a) specijalizacije iz tač. 1)- 6) - tri godine;
b) specijalizacija iz tačke 7) - pet godina.

Član 4.

Diplomirani farmaceuti mogu se specijalizovati u sledećim granama farmacije, odnosno oblastima zdravstvene zaštite:
1) klinička farmacija;
2) medicinska biohemija;
3) toksikološka hemija;
4) sanitarna hemija;
5) ispitivanje i kontrola lekova;
6) farmako terapija;
7) farmaceutska tehnologija;
8) kontrola i primena lekovitih biljaka;
9) socijalna farmacija.
Specijalizacije iz stava 1. ovog člana traju od dve do četiri godine, i to:
a) specijalizacija iz tačke 2) - četiri godine;
b) specijalizacije iz tač. 3), 4), 5) i 6) - tri godine;
v) specijalizacije iz tač. 1), 7), 8) i 9) - dve godine.

Član 5.

Diplomirani farmaceuti - medicinski biohemičari mogu se specijalizovati u sledećim granama farmacije, odnosno oblastima zdravstvene zaštite:
1) medicinska biohemija;
2) farmakoterapija;
3) sanitarna hemija;
4) toksikološka hemija.
Specijalizacije iz stava 1. ovog člana traju od tri do četiri godine, i to:
a) specijalizacija iz tačke 1) - četiri godine;
b) specijalizacije iz tač. 2), 3) i 4) - tri godine.

Član 6.

Zdravstveni saradnici mogu se, u zavisnosti od završenog fakulteta, specijalizovati u sledećim oblastima zdravstvene zaštite i to:
1) zdravstvena statistika i informatika - ako su završili prirodno-matematički fakultet, ekonomski fakultet i fakultet organizacionih nauka;
2) zdravstvena ekonomika - ako su završili ekonomski fakultet;
3) zdravstveno pravo - ako su završili pravni fakultet;
4) medicinska psihologija - ako su završili filozofski fakultet (diplomirani filozof) .
Specijalizacije iz stava 1. ovog člana traju tri godine.

2. Vrste i trajanje užih specijalizacija

Član 7.

Doktori medicine specijalisti mogu se u zavisnosti od specijalnosti, specijalizovati iz sledećih užih specijalističkih grana i oblasti zdravstvene zaštite, i to:
1) audiologija - ako imaju specijalizaciju iz oblasti otorinolaringologije;
2) laboratorijska tehnika za izučavanje proteina - ako imaju specijalizaciju iz kliničke biohemije;
3) molekularno biološka i imunohemijska dijagnostika - ako imaju specijalizaciju iz kliničke biohemije;
4) kliničko biohemijska reumatologija - ako imaju specijalizaciju iz kliničke biohemije;
5) laboratorijska dijagnostika u onkologiji - ako imaju specijalizaciju iz kliničke biohemije;
6) laboratorijska endokrinologija - ako imaju specijalizaciju iz kliničke biohemije;
7) laboratorijska gerijatrija - ako imaju specijalizaciju iz kliničke biohemije;
8) profesionalna toksikologija - ako imaju specijalizaciju iz medicine rada, higijene i interne medicine;
9) klinička toksikologija - ako imaju specijalizaciju iz interne medicine, pedijatrije, infektologije, farmakologije, neurologije, psihijatrije, kliničke fiziologije i medicine rada;
10) ocenjivanje radne sposobnosti ako imaju specijalizaciju iz medicine rada, opšte medicine, interne medicine i pulmologije;
11) radiološka zaštita ako imaju specijalizaciju iz medicine rada, higijene, epidemilogije, radiologije i nuklearne medicine;
12) fertilitet i sterilitet - ako imaju specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva;
13) fonijatrija - ako imaju specijalizaciju iz otorinolaringologije;
14) dermatovenerološka mikologija - ako imaju specijalizaciju iz dermatovenerologije;
15) angiologija - ako imaju specijalizaciju iz interne medicine, neurologije, opšte medicine, fizikalne medicine, dermatovenerologije, radiologije i specijalizaciju jedne od hirurških grana;
16) medicinska parazitologija i mikologija - ako imaju specijalizaciju iz mikrobiologije sa parazitologijom i medicinske mikrobiologije;
17) virusologija - ako imaju specijalizaciju iz mikrobiologije sa parazitologijom;
18) bakteriologija - ako imaju specijalizaciju iz mikrobiologije sa parazitologijom;
19) školska preventivna medicina - ako imaju specijalizaciju iz pedijatrije, opšte medicine i higijene;
20) dijetoterapija - ako imaju specijalizaciju iz higijene, interne medicine, pedijatrije, anesteziologije sa reanimatologijom, gastroenterologije, medicine sporta i opšte medicine;
21) medicinska ekologija - ako imaju specijalizaciju iz higijene, medicine rada, opšte medicine i kliničke farmakologije;
22) klinička genetika ako imaju specijalizaciju iz jedne od grana medicine;
23) epidemiologija hroničnih nezaraznih bolesti - ako imaju specijalizaciju iz epidemiologije, higijene, socijalne medicine, medicine rada, opšte medicine i infektivnih bolesti;
24) epidemiologija zaraznih bolesti - ako imaju specijalizaciju iz epidemiologije, higijene,