Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 20. stav 5. Zakona o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 92/11) i tačke 8. stav 5. podtačka 11) Odluke o osnivanju Agencije za hemikalije ("Službeni glasnik RS", broj 78/09),
Upravni odbor Agencije za hemikalije na sednici održanoj 22. decembra 2011. godine, doneo je

PRAVILNIK

O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 100 od 29. decembra 2011)

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se bliži sadržaj bezbednosnog lista.

Član 2.

Bezbednosni list sadrži podatke svrstane u 16 poglavlja, i to:
1) Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet;
2) Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti;
3) Poglavlje 3. Sastav/Podaci o sastojcima;
4) Poglavlje 4. Mere prve pomoći;
5) Poglavlje 5. Mere za gašenje požara;
6) Poglavlje 6. Mere u slučaju udesa;
7) Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje;
8) Poglavlje 8. Kontrola izloženosti i lična zaštita;
9) Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva;
10) Poglavlje 10. Stabilnost i reaktivnost;
11) Poglavlje 11. Toksikološki podaci;
12) Poglavlje 12. Ekotoksikološki podaci;
13) Poglavlje 13. Odlaganje;
14) Poglavlje 14. Podaci o transportu;
15) Poglavlje 15. Regulatorni podaci;
16) Poglavlje 16. Ostali podaci.
Poglavlja iz stava 1. ovog člana sadrže podpoglavlja.

Član 3.

Ako jedan bezbednosni list u svim poglavljima sadrži podatke koji su u potpunosti odgovarajući za dve ili više hemikalija, za te hemikalije može se dostaviti jedan bezbednosni list, pod uslovom da je u Poglavlju 1. navedena identifikacija za sve hemikalije.

Član 4.

Podaci koji se navode u bezbednosnom listu moraju biti jasni i sažeti, a jezik koji se koristi jasan, jednostavan, precizan, bez suvišnih reči, žargona, akronima i skraćenica, odnosno takav da isključuje svaku dvosmislenost.
U bezbednosnom listu ne smeju da se koriste navodi koji ukazuju da hemikalija nije opasna, kao i navodi koji ne odgovaraju klasifikaciji hemikalije (npr. može biti opasan, nema efekata na zdravlje, bezbedan za većinu načina korišćenja, bezopasan).

Član 5.

Na prvoj strani bezbednosnog lista mora da se navede datum izrade.
Ako je bezbednosni list izmenjen ili dopunjen na prvoj strani moraju da se navedu: datum izrade revidiranog bezbednosnog lista, broj verzije, broj revizije i datum od kog se zamenjuje prethodna verzija bezbednosnog lista.
Sve strane bezbednosnog lista, uključujući i anekse, moraju biti numerisane i imati oznaku ukupnog broja strana (npr. strana 1 od 3) ili navod da postoji sledeća strana odnosno da je ta strana poslednja strana bezbednosnog lista (npr. kraj bezbednosnog lista).
Bezbednosni list ne sme da sadrži prazna podpoglavlja.

Član 6.

Pri navođenju podataka u bezbednosnom listu koriste se zakonske merne jedinice.

II. SADRŽAJ POGLAVLjA

Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu
koje stavlja hemikaliju u promet

Član 7.

Poglavlje o identifikaciji hemikalije i podacima o licu koje stavlja hemikaliju u promet sadrži:
1) Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije;
2) Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju;
3) Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču;
4) Podpoglavlje 1.4 Broj telefona za hitne slučajeve.

Član 8.

U Podpoglavlju 1.1. Identifikacija hemikalije za supstancu i smešu koja je klasifikovana i obeležena u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (u daljem tekstu: CLP/GHS pravilnik) navodi se identifikator proizvoda koji mora biti u skladu sa CLP/GHS pravilnikom i identičan onom koji je naveden na etiketi pojedinačnog pakovanja.
U Podpoglavlju 1.1. Identifikacija hemikalije za smešu koja je klasifikovana i obeležena u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalije i određenog proizvoda (u daljem tekstu: DSD/DPD pravilnik) navodi se trgovačko ime ili druga oznaka kojom se smeša identifikuje, a koje je navedeno na etiketi pojedinačnog pakovanja.
Pored podataka iz st. 1. i 2. ovog člana mogu se navesti i ostali nazivi ili sinonimi kojima se hemikalija obeležava (npr. alternativni naziv, broj, šifra proizvoda koju je dodelio proizvođač itd.).

Član 9.

U Podpoglavlju 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju navode se načini korišćenja hemikalije koji su značajni za korisnika, kao i kratak opis namene hemikalije (npr. antioksidans, usporivač plamena itd.).
Kada je potrebno, navode se i načini korišćenja hemikalije koje snabdevač ne preporučuje i razlog te preporuke, a ne moraju se navesti svi nepreporučeni načini korišćenja.

Član 10.

U Podpoglavlju 1.3. Podaci o snabdevaču navode se:
a) naziv snabdevača;
b) da li je to lice proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik;
v) adresa i broj telefona;
g) elektronska adresa lica zaduženog za bezbednosni list.

Član 11.

U Podpoglavlju 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve navode se podaci o službama koje pružaju informacije u hitnim slučajevima i broj telefona Centra za kontrolu trovanja, sa naznakom vremena u kojem je služba dostupna (npr. samo u toku radnog vremena) ili sa naznakom vrste informacija koje služba pruža.
Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti

Član 12.

Poglavlje o identifikaciji opasnosti sadrži:
1) Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije;
2) Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja;
3) Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti.

Član 13.

U Podpoglavlju 2.1. Klasifikacija hemikalije navodi se:
a) za supstance - klasifikacija u skladu sa propisom o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju hemikalije;
b) za smeše - klasifikacija u skladu sa propisom o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju hemikalije, a ako smeša ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju, ovo se mora navesti.
Ako su u Podpoglavlju 2.1. Klasifikacija hemikalije upotrebljene skraćenice za klase opasnosti, odnosno nije naveden tekst obaveštenja o opasnosti i oznake rizika, mora se navesti da je to dato u Poglavlju 16.
Pored podataka iz stava 1. ovog člana navode se i najvažniji štetni fizički i hemijski efekti i štetni efekti koje hemikalija može imati na zdravlje ljudi i životnu sredinu, a koji moraju biti u saglasnosti sa podacima navedenim u Poglavljima 9-12.

Član 14.

U Podpoglavlju 2.2. Elementi obeležavanja za supstancu ili smešu koja je obeležena u skladu sa CLP/GHS pravilnikom navode se elementi obeležavanja, i to: piktogram opasnosti, reč upozorenja, obaveštenje o opasnosti i obaveštenje o merama predostrožnosti, a koji moraju biti identični onima koji su navedeni na etiketi.
U Podpoglavlju 2.2. Elementi obeležavanja za smešu koja je obeležena u skladu sa DSD/DPD pravilnikom navode se elementi obeležavanja, i to: grafički prikaz (piktogram), znak opasnosti, pisano upozorenje, oznaka rizika i oznaka bezbednosti, a koji moraju biti identični onima koji su navedeni na etiketi.
Umesto piktograma u boji može se prikazati crno-bela grafička reprodukcija.
Pored podataka iz st. 1. i 2. ovog člana navode se i dodatne informacije na etiketi, odnosno dodatni elementi obeležavanja u skladu sa CLP/GHS pravilnikom ili DSD/DPD pravilnikom.

Član 15.

U Podpoglavlju 2.3. Ostale opasnosti navode se podaci o svojstvima hemikalije koja nisu obuhvaćena kriterijumima za klasifikaciju hemikalija, ali mogu doprineti opštoj opasnosti, i to:
a) da li hemikalija ispunjava kriterijume za identifikaciju kao perzistentna - bioakumulativna - toksična (u daljem tekstu: PBT) ili veoma perzistentna - veoma bioakumulativna (u daljem tekstu: vPvB);
b) podaci o drugim štetnim efektima na zdravlje ljudi, kao što su: formiranje zagađivača vazduha u toku očvršćivanja ili obrade, prašenje, opasnost od eksplozivne prašine, unakrsna senzibilizacija, gušenje, smrzavanje, visoka sposobnost razvijanja mirisa ili ukusa;
v) podaci o efektima na životnu sredinu kao što su: opasnost po zemljišne organizme, mogućnost formiranja fotohemijskog ozona.
Poglavlje 3. Sastav/Podaci o sastojcima

Član 16.

U Poglavlju 3. Sastav/Podaci o sastojcima navode se podaci o hemijskom identitetu supstance ili smeše, uključujući nečistoće i aditive za stabilnost.
Pored podataka iz stava 1. ovog člana navode se i dostupni podaci o površinskim svojstvima supstance ili smeše.

Član 17.

Poglavlje o sastavu odnosno o podacima o sastojcima sadrži:
1) Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance;
2) Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše.
Bezbednosni list mora da sadrži jedno od podpoglavlja iz stava 1. ovog člana u zavisnosti od toga da li se izrađuje za supstancu ili smešu.

Član 18.

U Podpoglavlju 3.1. Podaci o sastojcima supstance navodi se hemijski identitet glavnog sastojka supstance, i to najmanje identifikator proizvoda za supstancu ili podatak iz člana 8. stav 3. ovog