hor001


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


hor002
Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 101/07 i 95/10),
Ministar privrede donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENjA ODREĐENIH PRAVILNIKA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 99 od 15. novembra 2013)

Član 1.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe:
1) Pravilnik o metrološkim uslovima za fokometre ("Službeni list SFRJ", broj 28/89);
2) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone debljine tankih slojeva za pregled merila debljine tankih slojeva magnetnog tipa ("Službeni list SFRJ", broj 9/90);
3) Pravilnik o metrološkim uslovima za mehaničke merne satove sa vrednošću podeljka skale 0,01mmi sa mernim hodom od 100mm("Službeni list SFRJ", broj 11/90);
4) Pravilnik o metrološkim uslovima za granične planparalelne mere dužine ("Službeni list SFRJ", broj 72/90);
5) Pravilnik o metrološkim uslovima za mehaničke merne satove sa zakretnim mernim pipkom sa podeljkom skale od 0,01mmili 0,002mm("Službeni list SFRJ", broj 14/91);
6) Pravilnik o metrološkim uslovima za merne satove - komparatere ("Službeni list SRJ", broj 26/95);
7) Pravilnik o metrološkim uslovima za pomična merila dužine ("Službeni list SRJ", broj 9/97);
8) Pravilnik o metrološkim uslovima za elektrooptičke i elektronske daljinomere ("Službeni list SRJ", broj 46/97);
9) Pravilnik o metrološkim uslovima za mikrometre za spoljašnja merenja ("Službeni list SRJ", broj 19/98);
10) Pravilnik o metrološkim uslovima za mikrometre za unutrašnja merenja ("Službeni list SRJ", broj 10/99);
11) Pravilnik o metrološkim uslovima za mikrometre za spoljašnja merenja mernog opsega od 500mmdo 2000mm("Službeni list SRJ", broj 10/99);
12) Pravilnik o metrološkim uslovima za mašine za merenje površine ("Službeni list SFRJ", broj 26/85);
13) Pravilnik o metrološkim uslovima za protočna merila količine pare sa mernom dijafragmom ("Službeni list SFRJ", broj 9/85);
14) Pravilnik o metrološkim uslovima za protočna merila količine gasa sa mernom dijafragmom ("Službeni list SFRJ", broj 9/85);
15) Pravilnik o metrološkim uslovima za laboratorijska merila - mikropipete ("Službeni list SFRJ", broj 27/85);
16) Pravilnik o metrološkim uslovima za medicinske injekcione špriceve ("Službeni list SFRJ", broj 27/85);
17) Pravilnik o metrološkim uslovima za laboratorijska merila - birete od stakla za tečnosti ("Službeni list SFRJ", broj 27/85);
18) Pravilnik o metrološkim uslovima za protočna merila količine tečnosti sa mernom dijafragmom ("Službeni list SFRJ", broj 27/85);
19) Pravilnik o metrološkim uslovima za laboratorijska merila - graduisane merne cilindre ("Službeni list SFRJ", broj 27/85);
20) Pravilnik o metrološkim uslovima za laboratorijska merila - merne tikvice od stakla, sa jednom mernom crtom ("Službeni list SFRJ", broj 28/85);
21) Pravilnik o metrološkim uslovima za laboratorijska merila - pipete sa jednom mernom crtom ("Službeni list SFRJ", broj 28/85);
22) Pravilnik o metrološkim uslovima za laboratorijska merila - graduisane merne pipete ("Službeni list SFRJ", broj 28/85);
23) Pravilnik o metrološkim uslovima za laboratorijska merila za gasove ("Službeni list SFRJ", broj 71/88);
24) Pravilnik o metrološkim uslovima za etalonske tegove od 50 kg do 5000 kg ("Službeni list SFRJ", broj 44/88);
25) Pravilnik o metrološkim uslovima za manometre, vakuummetre i manovakuummetre ("Službeni list SFRJ", broj 30/86);
26) Pravilnik o metrološkim uslovima za merne pretvarače (transmitere) pritiska sa strujnim izlaznim signalom ("Službeni list SRJ", broj 23/98);
27) Pravilnik o metrološkim uslovima za uređaje za zadavanje sile ("Službeni list SFRJ", broj 74/90);
28) Pravilnik o metrološkim uslovima za dinamometre ("Službeni list SFRJ", broj 74/90);
29) Pravilnik o metrološkim uslovima za aparate za merenje tvrdoće po Vikersu (odHV5 doHV100) ("Službeni list SFRJ", broj 35/87);
30) Pravilnik o metrološkim uslovima za aparate za merenje tvrdoće po Brinelu ("Službeni list SFRJ", broj 35/87);
31) Pravilnik o metrološkim uslovima za mašine za ispitivanje mehaničkih osobina materijala ("Službeni list SRJ", broj 8/95);
32) Pravilnik o metrološkim uslovima za merne uređaje za merenje tvrdoće metodom utiskivanja igle (tvrdoća po Šoru A iD) ("Službeni list SRJ", broj 12/00);
33) Pravilnik o metrološkim uslovima za merne uređaje za merenje tvrdoće po Rokvelu, skaleA, B, C, F, G, Ni T ("Službeni list SRJ", broj 13/00);
34) Pravilnik o metrološkim uslovima za radne etalone - vlagomere za zrna žitarica i semenke uljarica ("Službeni list SFRJ", broj 50/86);
35) Pravilnik o metrološkim uslovima za higrometre ("Službeni list SRJ", broj 47/95);
36) Pravilnik o metrološkim uslovima za viskozimetre sa padajućom kuglicom ("Službeni list SFRJ", broj 22/91);
37) Pravilnik o metrološkim uslovima za kapilarne viskozimetre ("Službeni list SFRJ", broj 54/91);
38) Pravilnik o metrološkim uslovima za radijacione pirometre ("Službeni list SFRJ", broj 10/87);
39) Pravilnik o metrološkim uslovima za optičke pirometre sa iščezavajućom niti ("Službeni list SFRJ", broj 44/87);
40) Pravilnik o metrološkim uslovima za poluprovodničke otporne termometre sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom otpornosti ("Službeni list SFRJ", broj 61/91);
41) Pravilnik o metrološkim uslovima za poluprovodničke otporne termometre sa negativnim temperaturnim koeficijentom otpornosti ("Službeni list SFRJ", broj 61/91);
42) Pravilnik o metrološkim uslovima za termoparove ("Službeni list SRJ", broj 34/96);
43) Pravilnik o metrološkim uslovima za otporne termometre ("Službeni list SRJ", broj 34/96);
44) Pravilnik o metrološkim uslovima za staklene termometre punjene tečnošću, za specijalne namene ("Službeni list SRJ", broj 50/99);
45) Pravilnik o metrološkim uslovima za silotermometre ("Službeni list SRJ", broj 50/99);
46) Pravilnik o metrološkim uslovima za bimetalne termometre ("Službeni list SRJ", broj 7/00);
47) Pravilnik o metrološkim uslovima za manometarske termometre ("Službeni list SRJ", broj 59/01);
48) Pravilnik o metrološkim uslovima za elektronske sekundomere ("Službeni list SFRJ", broj 29/83);
49) Pravilnik o metrološkim uslovima za davače tarifnih impulsa i uklopne časovnike koji se koriste u telefonskom i telegrafskom saobraćaju za postavljanje tarife ("Službeni list SFRJ", broj 66/84);
50) Pravilnik o metrološkim uslovima za uklopne časovnike ("Službeni list SFRJ", broj 3/85);
51) Pravilnik o metrološkim uslovima za mehaničke sekundomere ("Službeni list SFRJ", broj 3/85);
52) Pravilnik o metrološkim uslovima za časovnike za parkiranje vozila ("Službeni list SFRJ", broj 5/85);
53) Pravilnik o metrološkim uslovima za osnovne časovnike u sklopu telefonskih centrala koji se koriste za obračun metodom zapisa podataka o pozivu ("Službeni list SCG", broj 44/03);
54) Pravilnik o metrološkim uslovima za pokazivače maksimuma klase 1,0 ("Službeni list SFRJ", broj 56/89);
55) Pravilnik o metrološkim uslovima za fotometrijske sijalice sa usijanim volframovim vlaknom - merila svetlosnog fluksa ("Službeni list SFRJ", broj 8/86);
56) Pravilnik o metrološkim uslovima za fotoelektrične luksmetre - merila osvetljenosti ("Službeni list SRJ", broj 5/99);
57) Pravilnik o metrološkim uslovima za fotoelektrične luminansmetre - merila luminancije ("Službeni list SRJ", broj 28/99);
58) Pravilnik o metrološkim uslovima za uređaje za pregled regloskopa - radnih etalona farova ("Službeni list SRJ", broj 37/00);
59) Pravilnik o metrološkim uslovima za izotopska merila gustine i vlage ("Službeni list SFRJ", broj 54/85);
60) Pravilnik o metrološkim uslovima za poluprovodničke brojače - spektrometre gama-zračenja ("Službeni list SFRJ", broj 22/91);
61) Pravilnik o metrološkim uslovima za tečne scintilacione brojače ("Službeni list SRJ", broj 38/95);
62) Pravilnik o metrološkim uslovima za plastične scintilacione brojače ("Službeni list SRJ", broj 34/96);
63) Pravilnik o metrološkim

hor002