Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 3. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", broj 10/13),
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ODREĐIVANjU PODRUČJA SA OTEŽANIM USLOVIMA RADA U POLjOPRIVREDI

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 29 od 29. marta 2013)

Član 1.

Ovim pravilnikom određuju se područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, za period od tri godine.

Član 2.

Status područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa ovim pravilnikom, ima naseljeno mesto na teritoriji opštine, odnosno grada ili cela teritorija opštine, odnosno sva naseljena mesta na teritoriji opštine koja ispunjavaju bar jedan od sledećih kriterijuma, i to:
1) nalaze se na nadmorskoj visini preko 500 metara, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda;
2) nalaze se u granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima ("Službeni glasnik RS", br. 39/93, 44/93 - ispr., 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 - dr. zakon i 36/09 - dr. zakon);
3) imaju broj zaposlenih manji od 100 na 1000 stanovnika, prema podacima koje je objavio Republički zavod za statistiku u publikaciji opštine i regioni u Republici Srbiji, 2012.

Član 3.

Područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi data su u Prilogu - Područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ("Službeni glasnik RS", br. 3/10, 6/10 i 13/10).

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 110-00-19/2013-09
U Beogradu, 28. marta 2013. godine
Ministar, Goran Knežević, s.r.
Prilog
PODRUČJA SA OTEŽANIM USLOVIMA RADA U POLjOPRIVREDI
(Opština/grad i naselja)
1. Aleksandrovac
- Bzenice
- Boturići
- Velika Vrbnica
- Velja Glava
- Vranštica
- Gornji Vratari
- Grčak
- Donji Vratari
- Jelakci
- Koznica
- Latkovac
- Lesenovci
- Leskovica
- Pleš
- Ploča
- Popovci
- Puhovac
- Ržanica
- Rogavčina
- Rokci
- Starci
- Strmenica
2. Aleksinac
- Vukanja
- Golešnica
- Porodin
- Prekonozi
- Rsovac
- Crna Bara
3. Arilje
- Bjeluša
- Brekovo
- Vigošte
- Visoka
- Vrane
- Grivska
- Dobrače
- Kruščica
- Latvica
- Pogled
- Radobuđa
- Radoševo
- Severovo
- Stupčevići
- Trešnjevica
4. Babušnica
- Aleksandrovac
- Berduj
- Berin Izvor
- Bogdanovac
- Bratiševac
- Brestov Dol
- Vava
- Valniš
- Vojnici
- Vrelo
- Vuči Del
- Gornje Krnjino
- Gornji Striževac
- Grnčar
- Dol
- Donje Krnjino
- Donji Striževac
- Draginac
- Dučevac
- Zvonce
- Izvor
- Jasenov Del
- Kaluđerovo
- Kambelevci
- Kijevac
- Leskovica
- Linovo
- Ljuberađa
- Masurovci
- Našuškovica
- Ostatovica
- Preseka
- Provaljenik
- Radinjinci
- Radosinj
- Radoševac
- Rakita
- Rakov Dol
- Raljin
- Resnik
- Stol
- Strelac
- Studena
- Suračevo
- Crvena Jabuka
- Štrbovac
5. Bajina Bašta
- Beserovina
- Gvozdac
- Dobrotin
- Draksin
- Zaglavak
- Zaovine
- Zarožje
- Zaugline
- Zlodol
- Jagoštica
- Jakalj
- Jelovik
- Konjska Reka
- Lještansko
- Mala Reka
- Ovčinja
- Pepelj
- Perućac
- Pilica
- Pridoli
- Rastište
- Rača
- Strmovo
- Cerje
- Crvica
6. Bačka Palanka
- Vizić
- Neštin
7. Bela Palanka
- Babin Kal
- Bežište
- Vitanovac
- Vrgudinac
- Gornja Glama
- Gornja Koritnica
- Gornji Rinj
- Divljana
- Dolac (selo)
- Donja Glama
- Donji Rinj
- Draževo
- Kozja
- Kosmovac
- Krupac
- Miranovac
- Miranovačka Kula
- Mokra
- Oreovac
- Pajež
- Tamnjanica
- Telovac
- Toponica
- Šljivovik
8. Beočin
- Banoštor
- Beočin
- Grabovo
- Lug
- Rakovac
- Sviloš
- Susek
- Čerević
9. Blace
- Više Selo
- Gornja Jošanica
- Gornje Grgure
- Donja Rašica
- Kačapor
- Muzaće
- Popova
- Pretrešnja
- Pridvorica
- Rašica
10. Bogatić
- sva naseljena mesta na teritoriji ove opštine
11. Bojnik
- sva naseljena mesta na teritoriji ove opštine
12. Boljevac
- Bogovina
- Jablanica
- Krivi Vir
- Podgorac
- Rtanj
- Rujište
13. Bor
- Bor
- Bučje
- Zlot
14. Bosilegrad
- sva naseljena mesta na teritoriji ove opštine
15. Brus
- Batote
- Belo Polje
- Blaževo
- Bozoljin
- Boranci
- Brdani
- Brzeće
- Velika Grabovnica
- Vitoše
- Vlajkovci
- Gornje Leviće
- Gornji Lipovac
- Grad
- Gradac
- Graševci
- Domiševina
- Donje Leviće
- Donji Lipovac
- Drenova
- Drtevci
- Đerekari
- Žarevo
- Žunje
- Iričići
- Kneževo
- Kobilje
- Kovizla
- Kočine
- Kriva Reka
- Livađe
- Mala Grabovnica
- Milentija
- Osredci
- Paljevštica
- Ravnište
- Radmanovo
- Radunje
- Ribari
- Stanulovići
- Sudimlja
- Tršanovci
- Čokotar
- Šošiće
16. Bujanovac
- Baraljevac
- Bogdanovac
- Borovac
- Bratoselce
- Breznica
- Brnjare
- Buštranje
- Vogance
- Vrban
- Gornje Novo Selo
- Dobrosin
- Donje Novo Selo
- Drežnica
- Đordevac
- Zarbince
- Jablanica
- Jastrebac
- Končulj
- Košarno
- Kuštica
- Lopardince
- Lukarce
- Lučane
- Mali Trnovac
- Muhovac
- Nesalce
- Pretina
- Pribovce
- Ravno Bučje
- Rusce
- Sveta Petka
- Sebrat
- Sejace
- Spančevac
- Starac
- Suharno
- Trejak
- Uzovo
- Čar
17. Grad Valjevo
- Bačevci
- Brangović
- Brezovice
- Vujinovača
- Gornje Leskovice
- Divčibare
- Donje Leskovice
- Mijači
- Prijezdić
- Ravnje
- Rebelj
- Rovni
- Sitarice
- Sovac
- Stanina Reka
- Suvodanje
- Sušica
- Taor
18. Varvarin
- sva naseljena mesta na teritoriji ove opštine
19. Vladičin Han
- Belanovce
- Beliševo
- Bogoševo
- Brestovo
- Garinje
- Gornje Jabukovo
- Donje Jabukovo
- Dupljane
- Zebince
- Jagnjilo
- Jastrebac
- Jovac
- Koznica
- Kopitarce
- Kostomlatica
- Kukavica
- Kunovo
- Lebet
- Ljutež
- Manjak
- Mrtvica
- Ostrovica
- Ravna Reka
- Rdovo
- Repište
- Ružić
- Solačka Sena
- Srneći Dol
- Stubal
- Tegovište
- Urvič
20.