Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 56. stav 6. Zakona o oznakama geografskog porekla ("Službeni glasnik RS", broj 18/10),
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽINI OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA, KAO I O NAČINU KONTROLE OZNAČAVANjA POLjOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA SA OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 92 od 26. septembra 2012, 19/13)

1. Uvodne odredbe

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje oblik i sadržina oznake geografskog porekla, kao i način kontrole označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji nose neku od oznaka geografskog porekla.

Pojam oznake geografskog porekla

Član 2.

Oznaka geografskog porekla, u smislu ovog pravilnika, jeste oznaka koja se odnosi na registrovano ime porekla, odnosno geografsku oznaku kojom se obeležava određena vrsta poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda (u daljem tekstu: proizvod sa geografskim poreklom), s tim da oznaku mogu da koriste samo lica kojima je priznat status ovlašćenih korisnika tog imena porekla, odnosno geografske oznake, i koja su upisana u odgovarajući registar u skladu sa zakonom kojim se uređuju oznake geografskog porekla (u daljem tekstu: kontrolna markica).

Obeležavanje oznakama "kontrolisano ime porekla" i "kontrolisana geografska oznaka"

Član 3.

Ovlašćeni korisnici imena porekla imaju isključivo pravo da svoj proizvod sa geografskim poreklom obeležavaju oznakom: "kontrolisano ime porekla", koja se nalazi na kontrolnoj markici kojom se obeležava registrovano ime porekla tog proizvoda (u daljem tekstu: kontrolna markica za proizvode sa kontrolisanim imenom porekla).
Ovlašćeni korisnici geografske oznake imaju isključivo pravo da svoj proizvod sa geografskim poreklom obeležavaju oznakom: "kontrolisana geografska oznaka", koja se nalazi na kontrolnoj markici kojom se obeležava registrovana geografska oznaka (u daljem tekstu: kontrolna markica za proizvode sa kontrolisanom geografskom oznakom).

2. Oblik i sadržina kontrolne markice

Oblik kontrolne markice

Član 4.

Kontrolna markica je pravougaonog oblika, dimenzija30 mm x 18 mm, sa zaobljenim ivicama.

Član 5.

U zavisnosti od vrste kontrolne markice iz člana 3. ovog pravilnika na beloj podlozi kontrolne markice dominira jedna od sledećih boja:
1) crvena - na kontrolnoj markici za proizvode sa kontrolisanim imenom porekla;
2) plava - na kontrolnoj markici za proizvode sa kontrolisanom geografskom oznakom.

Sadržina kontrolne markice za proizvode sa kontrolisanim imenom porekla

Član 6.

Kontrolna markica za proizvode sa kontrolisanim imenom porekla sadrži:
1) sa leve strane visokosigurnosni hologram sa originacijom (dizajn holograma) MPŠV - Republika Srbija, dimenzija6 mm x 18 mm;
2) u središnjem delu, na beloj podlozi - Mali grb Republike Srbije sa krunom;
3) u središnjem delu, između holograma iz tačke 1) ovog stava i grba iz tačke 2) ovog stava sa leve strane - tekst: "RS MPŠV" ispisan vertikalno, crvenom bojom, u smeru od donjeg dela markice ka gornjem delu markice;
4) sa desne strane tekst: "KONTROLISANO IME POREKLA", ispisan belim slovima na crvenoj podlozi, vertikalno u smeru od donjeg ka gornjem kraju markice;
5) u središnjem delu, sa desne strane između grba iz tačke 2) ovog stava i teksta: "KONTROLISANO IME POREKLA" - osmocifrenu numeraciju u crnoj boji (serijski broj).
Kontrolna markica iz stava 1. ovog člana izrađuje se na samolepljivom papiru sa zaštitnim elementima odobrenim od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).
Kontrolna markica za proizvode sa kontrolisanim imenom porekla data je u Prilogu 1 - Kontrolna markica za poljoprivredne i prehrambene proizvode sa kontrolisanim imenom porekla, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Sadržina kontrolne markice za proizvode sa kontrolisanom geografskom oznakom

Član 7.

Kontrolna markica za proizvode sa kontrolisanom geografskom