Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 41. stav 3. i člana 42. stav 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 114/12),
Ministar finansija i privrede donosi

PRAVILNIK

O NAČINU DOBIJANjA SAGLASNOSTI ZA ZASNIVANjE NOVOG RADNOG ODNOSA I ANGAŽOVANjE NOVIH LICA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 2 od 9. januara 2013)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način na koji direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, kao i organizacije za obavezno socijalno osiguranje i zdravstvene ustanove koje se finansiraju iz javnih prihoda dobijaju saglasnost da zasnuju radni odnos sa novim licima ili da angažuju nova lica, odnosno sadržaj i način izveštavanja o planiranom popunjavanju radnih mesta i angažovanju novih lica.

Član 2.

Potreba, odnosno plan za popunjavanje radnih mesta - zasnivanje radnog odnosa sa novim izvršiocima i angažovanje novih lica iskazuju se u Planu dinamike popunjavanja slobodnih radnih mesta i potrebe angažovanja novih lica (Obrazac), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Direktni budžetski korisnici Obrazac dostavljaju Ministarstvu finansija i privrede najkasnije do 31. januara 2013. godine.
U ime indirektnih budžetskih korisnika Obrazac dostavlja direktni budžetski korisnik Ministarstvu finansija i privrede najkasnije do 10. februara 2013. godine.
U ime organizacija za obavezno socijalno osiguranje i zdravstvenih ustanova koje se finansiraju iz javnih prihoda Obrazac dostavljaju nadležna ministarstva Ministarstvu finansija i privrede najkasnije do 10. februara 2013. godine.

Član 4.

U Obrazac podaci se unose na sledeći način:
1) u kolone 2-13 popunjavaju se podaci o broju zaposlenih/angažovanih lica i iznosu sredstava za plate po mesecima;
2) u koloni 14 popunjava se:
(1) red - broj zaposlenih na kraju meseca koji odgovara broju zaposlenih na kraju novembra 2013. godine;
(2) red - planirana sredstva za plate na kraju meseca koji predstavlja zbir podataka iz kolona 2-13;
3) u koloni 15 popunjava se samo red - planirana sredstva za plate na kraju meseca i to tako što se unosi iznos dodataka u skladu sa važećim propisima i sredstva za plate državnih sekretara za celu budžetsku godinu;
4) u koloni 16 popunjava se:
(1) red - broj zaposlenih na kraju meseca, koji odgovara broju zaposlenih za koji su obezbeđena sredstva za plate u budžetu Republike Srbije i finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2013. godinu;
(2) red - planirana sredstva za plate na kraju meseca i to tako što se unosi iznos opredeljenih sredstava za plate u budžetu Republike Srbije i finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2013. godinu;
5) u prazne redove u koloni 1 upisuju se zvanja/zanimanja zaposlenih koji odlaze iz organa, odnosno koji popunjavaju slobodna radna mesta. Novi redovi se otvaraju u zavisnosti od broja zvanja/zanimanja zaposlenih koji odlaze iz organa odnosno koji popunjavaju slobodna radna mesta.

Član 5.

U elektronskom obliku Obrazac se može preuzeti sa sajta Ministarstva finansija i privredewww.mfp.gov.rs.
Popunjen Obrazac dostavlja se Ministarstvu finansija i privrede u pisanoj formi na adresu Kneza Miloša 20, Beograd i elektronskim putem na adresubudzet@mfp.gov.rs.

Član 6.

Ministarstvo finansija i privrede daje saglasnost na popunjavanje slobodnih radnih mesta - ako utvrdi da je dostavljeni Obrazac sačinjen u skladu sa zakonom i da su za plate, naknade i druga primanja po osnovu planiranog zapošljavanja, odnosno angažovanja novih lica obezbeđena sredstva.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 110-00-339/2012-03
U Beogradu, 31. decembra 2012. godine
Ministar, Mlađan Dinkić, s.r.