Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o zaštiti životinja od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju ("Službeni list SFRJ", br. 43/86), u saglasnosti sa predsednikom Saveznog komiteta za saobraćaj i veze, predsednik Saveznog komiteta za poljoprivredu propisuje

PRAVILNIK

O NAČINU DEZINFEKCIJE SREDSTAVA PREVOZA KOJIMA SE PREVOZE POŠILjKE ŽIVOTINjA, PROIZVODA, SIROVINA I OTPADAKA ŽIVOTINjSKOG POREKLA

(Objavljen u "Sl. listu SFRJ", br. 22/89)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način čišćenja i dezinfekcije prevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla iz čl. 22. i 23. Zakona o zaštiti životinja od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju (u daljem tekstu: Zakon), posle istovara, a u određenim slučajevima i pre utovara pošiljki životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla (u daljem tekstu: pošiljke).
Čišćenje i dezinfekcija prevoznih sredstava pre utovara pošiljki može se narediti samo ako to zahtevajuepizootiolo{kiili higijenski razlozi.
Čišćenje i dezinfekcija iz st. 1. i 2. ovog člana vrši se pod kontrolom nadležnog veterinarskog organa u republici, odnosno autonomnoj pokrajini (u daljem tekstu: nadležni organ), odnosno diplomiranog veterinara u organizaciji udruženog rada koja obavlja dezinfekciju.

Član 2.

Pod prevoznim sredstvima, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se sva prevozna sredstva železničkog, drumskog i pomorskog saobraćaja na unutrašnjim plovnim putevima, vazdušnog saobraćaja i kontejneri (u daljem tekstu: prevozna sredstva) kojima se prevoze pošiljke.
Prevoznim sredstvima, u smislu stava 1. ovog člana, ne smatraju se: skele, ribarski plovni objekti koji se upotrebljavaju isključivo za ribarenje i plovni objekti kojima se u lokalnom saobraćaju prevoze pošiljke riba u svežem stanju ili pošiljke u otvorenoj ambalaži namenjene za neposrednu potrošnju.

Član 3.

Pod dezinfekcijom prevoznih sredstava, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se čišćenje i dezinfekcija samih prevoznih sredstava, kao i pribora za vezivanje, čišćenje, hranjenje, napajanje i istovar životinja (rampi), koji se stalno nalaze u prevoznim sredstvima.

II. OBJEKTI ZA ČIŠĆENjE I DEZINFEKCIJU PREVOZNIH SREDSTAVA

Član 4.

Čišćenje i dezinfekcija železničkih i drumskih prevoznih sredstava vrši se u objektima za čišćenje i dezinfekciju ovih prevoznih sredstava, a prevoznih sredstava na unutrašnjim plovnim putevima, pomorskom ili vazdušnom saobraćaju - u luci ili pristaništu u kome je iskrcana poslednja pošiljka.
Objekti za čišćenje i dezinfekciju železničkih prevoznih sredstava izgrađuju se u krugu teretnih železničkih stanica ili na drugom odgovarajućem mestu.
Objekti za čišćenje i dezinfekciju drumskih prevoznih sredstava izgrađuju se u okviru veterinarske organizacije udruženog rada, u okviru objekata za preradu životinjskih proizvoda ili u okviru drugih organizacija udruženog rada.
Objekti za čišćenje i dezinfekciju koji su izgrađeni u okviru izvoznog objekta (klanica, mlekara i dr.) mogu se koristiti samo za sopstvenu upotrebu.

Član 5.

Objekti za čišćenje i dezinfekciju prevoznih sredstava moraju da imaju:
1) za dezinfekciju železničkih prevoznih sredstava - odgovarajuće kolosečne kapacitete za dezinfekciju železničkih vozila, ako se objekt nalazi u krugu železničke stanice;
2) za dezinfekciju drumskih prevoznih sredstava - odgovarajuće pristupne puteve sa tvrdim kolovoznim zastorom i betonskim parking-prostorom za smeštaj drumskih vozila koja se upućuju na dezinfekciju
3) betonski ili asfaltni plato (natkriven ili otkriven) na kome se vrši čišćenje i dezinfekcija prevoznih sredstava sa zaštitom da se otpadne vode ne bi razlikovale izvan platoa, sa zatvorenom kanalizacijom i uređajima za odvođenje otpadnih voda u kolektor ili septičke jame;
4) dvokomorne ili višekomorne bazene (jame) ili kontejnere za skupljanje đubreta iz prevoznih sredstava koja se čiste, s tim da bazeni moraju imati poklopac koji se može dobro otvoriti i zatvoriti, a mogu se izgraditi i peći za spaljivanje đubreta;
5) stabilnu ili pokretnu dezinfekcionu prskalicu sa hladnom i vrućom vodom pod pritiskom, potrebnom opremom i hemijskim sredstvima za dezinfekciju prevoznih sredstava;
6) potreban pribor za čišćenje prevoznih sredstava (lopate, metle, četke i dr.), zaštitnu opremu, radnu odeću i obuću;
7) veštački izvor svetla jačine najmanje 550 luksa.

Član 6.

U mestima u kojima nema izgrađenih objekata za čišćenje i dezinfekciju železničkih ili drumskih prevoznih sredstava, ta prevozna sredstva mogu se čistiti i dezinfikovati i na mestima koja odredi nadležni veterinarski organ, i to:
1) na mestima na kojima će biti onemogućeno zagađivanje okoline đubretom i otpadnim vodama koji nastaju prilikom čišćenja i dezinfekcije prevoznih sredstava;
2) na mestima na kojima se mogu obezbediti osnovni uslovi za stručno obavljanje dezinfekcije;
3) na mestima koja su udaljena od redovnog prometa ljudi i životinja.

III. ČIŠĆENjE I DEZINFEKCIJA PREVOZNIH SREDSTAVA POSLE ISTOVARA

1. Čišćenje i dezinfekcija železničkih drumskih prevoznih sredstava

Član 7.

Železnička prevozna sredstva moraju se dezinfikovati najdocnije u roku od 96 časova od časa istovara, a ostala prevozna sredstva - po istovaru pošiljaka.
Nadležni organ koji je vršio obavezni veterinarski pregled prilikom istovara pošiljki iz železničkih prevoznih sredstava utvrdiće odmah po istovaru pošiljki da li će se vršiti obična ili pojačana dezinfekcija i na železnička prevozna sredstva zalepiće listić sa štampanim natpisom "DEZINFIKOVATI", odnosno "DEZINFIKOVATI POJAČANO". U dnu listića upisuju se dan i čas istovara i stavlja se žig železničke stanice u kojoj je istovar izvršen.
Drumska prevozna sredstva kojima su prevožene životinje i koja se vraćaju prazna iz inostranstva u Jugoslaviju moraju o izvršenoj dezinfekciji po istovaru posedovati potvrdu nadležnog organa zemlje iz koje dolaze. Ako dezinfekcija tih sredstava nije izvršena, granični veterinarski inspektor odrediće da dezinfekciju izvrši na graničnom prelazu za to ovlašćena veterinarska organizacija udruženog rada.
Ako se drumska ili železnička prevozna sredstva šalju na dezinfekciju u drugo mesto, moraju se zatvoriti i plombirati.

Član 8.

Čišćenje železničkih i drumskih prevoznih sredstava vrši se da bi se iz njih odstranili đubre i organske i druge nečistoće.
Čišćenje iz stava 1. ovog člana vrši se na sledeći način:
1) površine prevoznih sredstava i ambalaža poliju se hladom vodom, a pri pojačanoj dezinfekciji protiv virusa i nesporogenih uzročnika natapaju se vrućim 2%-tnim rastvorom kaustične sode, odnosno protiv sporogenih uzročnika zaraznih bolesti - rastvorom hlornog kreča ili drugog odgovarajućeg hlornog preparata koji sadrži 5% aktivnog hlora u rastvoru ili 5%-tnim rastvorom formaldehida i tako ostaju 15 minuta. Posle toga se iz prevoznih sredstava izbaci đubre, dlake, perje i drugi otpaci koji ostanu posle istovara pošiljke;
2) sa tavanice, zidova, pribora za hranjenje, napajanje i vezivanje i druge opreme i ambalaže sastruže se sva nečistoća, tako da ne ostanu tragovi đubreta ili druge nečistoće;
3) sve površine prevoznih sredstava dobro se isperu vrućom vodom (temperature od 50 do 60oC) pod pritiskom, odgovarajućom prskalicom, uz istovremeno ribanje tih površina, s tim da se najpre pere unutrašnja strana vozila, a ako je vozilo zagađeno spolja - i sa spoljašnje strane.
Pri običnoj dezinfekciji prevoznih sredstava, za pranje iz stava 2. tačka 3. ovog člana, može se upotrebiti hladna voda, ali samo sa prskalicom i pod pritiskom od najmanje dve atmosfere.

Član 9.

Đubre, nečistoća i otpaci iz železničkih i drumskih prevoznih sredstava sakupljaju se u objektima za čišćenje i dezinfekciju prevoznih sredstava i slažu u betonske bazene ili kontejnere. Ako se posumnja na zaraznu bolest, đubre se pre odlaganja nakvasi rastvorom hlornog kreča sa najmanje 5% aktivnog hlora ili kaporitom. Tako obrađeno đubre može se koristiti najranije po isteku tri meseca od dana kad je izvršena dezinfekcija.
Đubre, nečistoća i otpaci na mestima utovara i istovara moraju se sakupljati u betonske bazene ili kontejnere. Ako se sumnja na zarazu, dezinfekcija se vrši u skladu sa stavom 1. ovog člana.
Ako se zbog sumnje na zarazu vrši pojačana dezinfekcija prevoznih sredstava, a nema peći za spaljivanje, prikupljeno đubre, nečistoća i otpaci moraju se na


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: