Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10) i tačke 8. stav 5. podtačka 11) Odluke o osnivanju Agencije za hemikalije ("Službeni glasnik RS", broj 78/09),
Upravni odbor Agencije za hemikalije na sednici održanoj 17. maja 2011. godine doneo je:

PRAVILNIK

O METODAMA ISPITIVANjA OPASNIH SVOJSTAVA HEMIKALIJA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 42 od 13. juna 2011)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se metode ispitivanja opasnih svojstava hemikalija.

Član 2.

Metode ispitivanja fizičkih i hemijskih svojstava hemikalija date su u Prilogu 1.
Metode ispitivanja svojstava hemikalija koja utiču na život i zdravlje ljudi date su u Prilogu 2.
Metode ispitivanja svojstava hemikalija koja utiču na životnu sredinu date su u Prilogu 3.
Prilozi 1, 2. i 3. čine sastavni deo ovog pravilnika.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 110-00-17/2011-04
U Beogradu, 17. maja 2011. godine
Predsednik Upravnog odbora, prof. dr Branimir Jovančićević, s.r.
Prilozi


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: