Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o staroj i retkoj bibliotečkoj građi ("Službeni glasnik RS", broj 52/11),
Ministar kulture i informisanja donosi

PRAVILNIK

O MERAMA TEHNIČKE ZAŠTITE STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE

(Objavljeno u "Sl. glasnik RS", br. 22 od 08 marta 2013)

Sadržina Pravilnika

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju mere tehničke zaštite stare i retke bibliotečke građe.

Mere tehničke zaštite

Član 2.

Mere tehničke zaštite stare i retke bibliotečke građe su preventivna zaštita, mikrofilmovanje, digitalizacija, konzervacija i restauracija.
Preventivna zaštita obuhvata analizu i kontrolu svih faktora rizika koji mogu dovesti do oštećenja ili uništenja građe, uslove i postupke za čuvanje stare i retke bibliotečke građe s ciljem da štetne fizičke, hemijske i biološke uticaje svedu na najmanju meru ili da ih u celosti isključe.
Mikrofilmovanje i digitalizacija predstavljaju proces preformatiranja stare i retke bibliotečke građe, u skladu sa zakonom.
Konzervacija i restauracija stare i retke bibliotečke građe su kurativne mere koje se sprovode isključivo u ovlašćenim konzervatorskim laboratorijama i radionicama.

Objekti i okolina u kojima se čuva i koristi stara i retka bibliotečka građa

Član 3.

Objekti u kojima se čuva i koristi stara i retka bibliotečka građa kao i prostor koji ih okružuje moraju biti odgovarajuće uređeni, održavani i opremljeni.
U vanrednim okolnostima (poplava, požar, krađa ili provala, elementarne nepogode, ratna razaranja i sl.) preduzimaju se potrebne mere zaštite stare i retke bibliotečke građe, u skladu sa zakonom.

Prostorije u kojima se čuva i koristi stara i retka bibliotečka građa

Član 4.

Stara i retka bibliotečka građa čuva se u prostorijama koje su zaštićene od štetnih fizičkih uticaja (prekomerne količine prirodnog ili veštačkog svetla, toplote ili drugog zračenja), hemijskih uticaja (atmosferskih nečistoća ili nečistoća koje se nalaze u samoj građi) i bioloških uticaja (bakterija, plesni, insekata, glodara i dr.).

Održavanje prostorija u kojima se čuva i koristi stara i retka bibliotečka građa

Član 5.

Prostorije u kojima se čuva stara i retka bibliotečka građa čiste se svakodnevno usisavanjem i brisanjem prašine mekom četkom ili blago vlažnim krpama.
Usisivač je snabdeven odgovarajućim filterima kako ne bi izbacivao patogene mikroorganizme u vazduh.
Jednom godišnje sprovodi se dezinfekcija, a prema potrebi i dezinsekcija i deratizacija.

Član 6.

Prostorije u kojima je smeštena stara i retka bibliotečka građa čiste su i pristupačne, izolovane od izvora vlage i bez štetočina, snabdevene inertnim materijalima za smeštaj i opremom za kontrolu klime i drugih faktora rizika.
U slučaju pojave štetočina prema vrsti štetočine i štete koju izazivaju, zaražena građa izoluje se, određuje se i sprovodi odgovarajući tretman za saniranje nastale štete, kao i mere preventivne zaštite.

Član 7.

Instalacije u prostorijama gde je smeštena ili gde se koristi stara i retka bibliotečka građa (električne, vodovodne, kanalizacione i instalacije grejanja) redovno se kontrolišu i održavaju.
Depoi, odnosno magacinske prostorije obezbeđuju se od prodiranja podzemnih voda.
Ako se zgrada biblioteke nalazi na terenu podložnom poplavama, bibliotečka građa ne sme se čuvati u suterenskim prostorijama. Najniže police u prizemlju udaljene su najmanje 30 cm od poda.

Član 8.

Za čuvanje stare i retke bibliotečke građe obezbeđuju se optimalni uslovi u pogledu temperature i vlažnosti, bez naglih promena, kao i merni instrumenti za njihovo kontinuirano praćenje.
Stara i retka bibliotečka građa čuva se na temperaturi 16 - 20oCpri relativnoj vlažnosti 45 - 60%.
Mikrooblici, fotodokumenta, filmovi, PVC ploče, zapisi na magnetnom ili optičkom mediju, elektronske forme i sl. čuvaju se u zaštitnim omotima izrađenim od odgovarajućih materijala, složeni u policama jedni do drugih na temperaturi 16 - 18oCi u uslovima relativne vlažnosti vazduha 40 - 50%.

Član 9.

Održavanje potrebnih mikroklimatskih uslova postiže se:
1) izolacijom objekata u kojima se čuva i koristi stara i retka bibliotečka građa;
2) korišćenjem klima uređaja koji istovremeno održavaju potrebnu