Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 16. stav 5. Zakona o zaštiti životinja od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju ("Službeni list SFRJ", br. 43/86), Savezni komitet za poljoprivredu propisuje

PRAVILNIK

O MERAMA ZA SUZBIJANjE I ISKORENjIVANjE INFEKTIVNE ANEMIJE KONjA

(Objavljen u "Sl. listu SFRJ", br. 39/88)

Član 1.

Radi suzbijanja i iskorenjivanja infektivne anemije konja, primenjuju se mere predviđene ovim pravilnikom.

Član 2.

Konji se smatraju obolelim od infektivne anemije ako serološki pregled uzoraka njihove krvi gelprecipitinskim testom(Coggins-test) da pozitivnu reakciju.

Član 3.

Ako se kod konja utvrdi pozitivna reakcija, na levoj strani vrata se utiskuju slova IAK, vrućim žigom. Veličina utisnutih slova iznosi 8 cm.

Član 4.

Konjima sumnjivim na infektivnu anemiju smatraju se konji koji su u poslednja tri meseca bili u direktnom ili indirektnom dodiru sa kopitarima zaraženim tom bolešću.
Konji sumnjivi na oboljenje moraju se podvrgnuti dijagnostičkom ispitivanju iz člana 2. ovog pravilnika, tako da se pregled uzoraka njihove krvi vrši najviše tri puta. Treći pregled vrši se po isteku četiri meseca od dodira sa obolelim kopitarima, ako prilikom prethodnih pregleda nije utvrđena pozitivna reakcija.
Sumnjivi konji smatraće se nezaraženim ako po isteku četiri meseca od dodira sa obolelim kopitarima rezultat pregleda bude negativan.

Član 5.

Pre sprovođenja postupka utvrđivanja infektivne anemije konja određuje se vreme u koje i područje na kome će se taj postupak sprovesti.

Član 6.

Radi utvrđivanja infektivne anemije konja vrši se pregled krvi svih konja najmanje jedanput u pet godina.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, pregled krvi konja mora se vršiti u sledećim slučajevima:
1) jedanput godišnje - u priplodnim ergalama, ergelama Jugoslovenske narodne armije, sportskim ergelama, pastuvarnicama, šumskim i drugim radilištima, kao i u svim zapatima gde ima više od 10 konja;
2) svakih šest meseci - u zavodima koji kopitare drže radi proizvodnje bioloških preparata;
3) na 90 dana pre dana dovođenja konja na hipodrome, sajmove, izložbe, smotre, sportska takmičenja i opasivanje u drugim ergelama.
Ako držalac životinja prodaje ili na drugi način otuđuje konje, potvrda o izvršenom pregledu na infektivnu anemiju ne sme biti starija od 30 dana.

Član 7.

Radi suzbijanja infektivne anemije, konji kod kojih je utvrđena pozitivna reakcija prilikom ispitivanja uzoraka krvi moraju se:
1) odmah ubiti i neškodljivo ukloniti, ako je klinička slika njihove infektivne anemije izražena;
2) ukloniti klanjem, ako nisu izraženi klinički znaci oboljenja.

Član 8.

Do preduzimanja mera iz člana 7. ovog pravilnika, konji se moraju izolovati iz zapata.

Član 9.

Klanje zaraženih konja bez izraženih znakova oboljenja dozvoljava se samo u klanicama koje odredi nadležni veterinarski inspektor.

Član 10.

U stajama u kojima je utvrđena infektivna anemija konja mora se izvršiti dezinsekcija, a prostorije i pribor moraju se dezinfikovati odgovarajućim dezinficijenskom.

Član 11.

Smatra se da je infektivna anemije konja prestala kad od ubijanja, klanja ili uginuća poslednjeg obolelog konja i završne dezinfekcije protekne najmanje četiri meseca, a svi ostali konji iz odnosnog zapata budu u tom roku serološki negativni.

Član 12.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o merama za sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje infektivne anemije kopitara ("Službeni list SFRJ", br. 26/80).

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: