Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 2. stav 2. Uredbe o načinu izrade i donošenju tehničkih propisa i registru tih propisa ("Službeni list SCG", br. 17/2006), ministar za unutrašnje ekonomske odnose donosi

PRAVILNIK

O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA OSVEŽAVAJUĆA BEZALKOHOLNA PIĆA

(Objavljen u "Sl. listu SCG", br. 18 od 28. aprila 2006)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kvalitet i drugi zahtevi za osvežavajuća bezalkoholna pića (u daljem tekstu: proizvodi), koji moraju biti ispunjeni u proizvodnji i prometu.

Član 2.

Za proizvode koji su srodni proizvodima iz člana 1. ovog pravilnika, a za koje nisu propisani kvalitet i drugi zahtevi, shodno se primenjuju odredbe ovog pravilnika.
Za proizvode iz stava 1. ovog člana proizvođač je dužan da pre početka proizvodnje donese proizvođačku specifikaciju.
Proizvođačka specifikacija mora da sadrži kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje proizvoda, osnovne zahteve kvaliteta, izveštaj o ispitivanju zahteva kvaliteta, kao i podatke iz deklaracije u skladu sa Pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica.
O donesenim proizvođačkim specifikacijama proizvođač vodi evidenciju, koja mora da sadrži sledeće podatke:
1) evidencijski broj specifikacije;
2) datum donošenja proizvođačke specifikacije;
3) datum početka proizvodnje prema proizvođačkoj specifikaciji;
4) datum izvršenog ispitivanja zahteva kvaliteta utvrđenih u proizvođačkoj specifikaciji.

Član 3.

Ako je sadržaj pojedinačnog pakovanja deklarisan u jedinicama zapremine, dozvoljeno odstupanje od deklarisane zapremine pri temperaturi od 20oC+-1oCza pojedinačno pakovanje navedeno je u Tabeli 1.

Tabela 1

Dozvoljeno odstupanje od deklarisane zapremine


-----------------------------------------------------------------
Redni Deklarisana Dozvoljeno odstupanje
broj zapremina ul
-----------------------------------------------------------------
1 do 0,1 +/- 4ml
2 preko 0,1 do 0,2 +/- 6ml
3 preko 0,2 do 0,4 +/- 8ml
4 preko 0,4 do 1 +/- 2% od deklarisane zapremine
5 preko 1 do 2 +/- 1,5% od deklarisane zapremine
6 preko 2 +/- 1% od deklarisane zapremine
-----------------------------------------------------------------

Srednja vrednost stvarnog odstupanja za uzorak od deset nasumice uzetih pojedinačnih pakovanja mora biti manja ili jednaka 40% od dozvoljenog odstupanja za datu deklarisanu zapreminu navedenu u Tabeli 1. ovog člana.
Ako je sadržaj pojedinačnog pakovanja deklarisan u jedinicama mase, dozvoljeno odstupanje od deklarisane mase za pojedinačno pakovanje navedeno je u Tabeli 2.

Tabela 2

Dozvoljena odstupanja od deklarisane mase


-----------------------------------------------------------------
Redni Deklarisana Dozvoljeno odstupanje
broj masa ug
-----------------------------------------------------------------
1 do 25 +/- 10% od deklarisane mase
2 preko 25 do 100 +/- 5% od deklarisane mase
3 preko 100 do 200 +/- 4,5g
4 preko 200 do 500 +/- 10g
5 preko 500 do 5 000 +/- 20g
-----------------------------------------------------------------

Srednja vrednost stvarnog odstupanja za uzorak od deset nasumice uzetih pojedinačnih pakovanja mora biti manja ili jednaka 40% od dozvoljenog odstupanja za datu deklarisanu neto masu navedenu u Tabeli 2. ovog člana.

Član 4.

Proizvodi se stavljaju u promet u originalnom pakovanju i moraju na ambalaži, etiketi, dokumentu, alkici, privesku ili omotu imati deklaraciju u skladu sa Pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica.
U proizvodnji proizvoda mogu se dodavati aditivi u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i o drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine.

IIPOSEBNE ODREDBE

Član 5.

Osvežavajuća bezalkoholna pića su proizvodi dobijeni posebnim tehnološkim postupkom od vode za piće ili prirodne mineralne vode ili prirodne izvorske vode, kojima se mogu dodavati: arome, šećeri, hidrolizati skroba, voćni sok, koncentrisani voćni sok, sok od povrća, žita i proizvodi od žita, soja i proizvodi od soje, hmelj i proizvodi od hmelja. surutka i druge namirnice, sa ili bez dodatka ugljen-dioksida, mineralnih soli i vitamina.

Član 6.

Koncentrovana mešavina od dva ili više sastojaka navedenih u članu 5. ovog pravilnika može se staviti u promet kao "bazna sirovina za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića".
Bazna sirovina za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića može da sadrži samo aditive propisane Pravilnikom o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine. Količina aditiva u baznoj sirovini za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića posle rastvaranja prema uputstvu, ne može biti veća od količina propisanih navedenim pravilnikom.
Bazna sirovina u prometu mora da bude deklarisana u skladu sa članom 4. stav 1. ovog pravilnika i mora je pratiti izveštaj o izvršenom ispitivanju zahteva kvaliteta.

Član 7.

Osvežavajuća bezalkoholna pića moraju ispunjavati sledeće zahteve kvaliteta:
1) da senzorna svojstva odgovaraju vrsti deklarisanog pića;
2) da sadrže najmanje 7% suve materije (mereno refraktometrom na 20oC), osim za osvežavajuća bezalkoholna pića sa nižom energetskom vrednošću;
3) da sadrže najviše 0,5%v/vetanola;
4) da je sadržaj ugljen-dioksida, kao karakterističnog sastojka, najmanje 2g/l;
5) da sadrže najviše 250mg/lkofeina, ako ovim pravilnikom nije drukčije propisano za pojedine proizvode;
6) da sadrže najviše 85mg/lkinina, ako ovim pravilnikom nije drukčije propisano za pojedine proizvode.

Član 8.

Osvežavajuća bezalkoholna pića koja na deklaraciji imaju oznaku "bez kofeina" mogu da sadrže najviše 0,5mg/lkofeina.
Osvežavajuća bezalkoholna pića koja na deklaraciji imaju oznaku "tonik", moraju da sadrže najmanje 15mg/lkinina.
Osvežavajuća bezalkoholna pića koja na deklaraciji imaju oznaku "sa surutkom" moraju da sadrže 40-49% surutke.
Osvežavajuća bezalkoholna pića koja na deklaraciji imaju oznaku "sa jogurtom" moraju da sadrže 20-40% jogurta od