Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 51. stav 8. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/12),
Uprava za javne nabavke donosi

PRAVILNIK

O FORMI I SADRŽINI PLANA NABAVKI I IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU PLANA NABAVKI

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 29 od 29. marta 2013)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje forma i sadržina plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki.

Član 2.

Plan nabavki sastoji se od plana javnih nabavki i plana nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje (u daljem tekstu: Zakon).

Član 3.

Plan nabavki sadrži sledeće podatke:
1) redni broj (javne) nabavke - svaki predmet nabavke vodi se pod posebnom pozicijom u planu nabavki, za svaki postupak nabavke;
2) predmet (javne) nabavke - kratak i jasan opis predmeta nabavke za koju se sprovodi postupak, a može se uneti i oznaka iz opšteg rečnika nabavki;
3) iznos planiranih sredstava za (javnu) nabavku - iznos sredstava koja su budžetom, odnosno finansijskim planom naručioca predviđena za određenu nabavku, bez PDV-a;
4) podatke o aproprijaciji u budžetu, odnosno finansijskom planu za plaćanje - navođenje aproprijacije/a u budžetu, odnosno pozicije/a u finansijskom planu naručioca, na kojima su predviđena sredstva za konkretnu nabavku;
5) procenjenu vrednost (javne) nabavke, na godišnjem nivou i ukupno - ukupna procenjena vrednost nabavke bez PDV-a; u slučaju višegodišnjeg ugovora, navodi se procena vrednosti za svaku plansku godinu, bez PDV-a; može se navesti i procenjena vrednost po partijama;
6) vrstu postupka javne nabavke, odnosno odredbu Zakona na osnovu koje se Zakon ne primenjuje na predmet javne nabavke - vrsta postupka iz Zakona, odnosno član, stav i tačka Zakona na osnovu koje je konkretna nabavka izuzeta od primene zakona;
7) o primeni drugih postupaka i procedura za nabavke na koje se ne primenjuje Zakon - nabavke koje se sprovode u skladu sa procedurama drugih međunarodnih organizacija i institucija;
8) okvirni datum pokretanja postupka - mesec ili precizniji vremenski period u kome se planira pokretanje postupka, odnosno donošenje odluke o pokretanju postupka;
9) okvirni datum zaključenja ugovora - mesec ili precizniji vremenski period u kome se planira zaključenje ugovora;
10) okvirni datum izvršenja ugovora - mesec ili precizniji vremenski period kada se očekuje izvršenje konkretne nabavke; u slučaju kada je reč o sukcesivnim isporukama, navodi se period u kome se očekuje izvršenje nabavke;
11) podatak o centralizovanoj nabavci - naznaka da se nabavka sprovodi preko tela za centralizovane nabavke ili zajedno sa drugim naručiocem;
12) razlog i opravdanost pojedinačne nabavke - navođenje realnih potreba naručioca uz obrazloženje, na osnovu kojih je nastala navedena potreba naručioca za konkretnom nabavkom, određenog obima i karakteristika;
13) način utvrđivanja procenjene vrednosti - metod i način na koji je naručilac istražio tržište i definisao procenjenu vrednost konkretne nabavke;
14) druge podatke i napomene koji su od značaja za proces planiranja nabavki.

Član 4.

Izmene i dopune plana nabavki naručilac dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u elektronskom obliku, najkasnije 10 dana po izvršenoj izmeni, u skladu sa Zakonom.

Član 5.

U plan nabavki ne unose se podaci o izmeni vrste postupka javne nabavke, osnovu za izuzimanje od primene Zakona i okvirnim datumima za pokretanje postupka, zaključenje i izvršenje ugovora, već se prikazuju u izveštaju o izvršenju plana nabavki.

Član 6.

Izveštaj o izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu sadrži sledeće:
1) podatke o naručiocu;
2) podatke o prvobitno planiranoj nabavci;
3) podatke o izmeni prvobitno planirane nabavke;
4) razlog i opravdanost izmene prvobitno planirane nabavke;
5) podatke o zaključenom/im ugovoru/ima po osnovu planirane nabavke;
6) analizu i preporuke za unapređenje sistema planiranja;
7) druge podatke i napomene koje su od značaja za proces izvršenja plana.

Član 7.

U planu nabavki i u izveštaju o izvršenju plana nabavki navode se i podaci o tome da u određenoj godini nema planirane, odnosno izvršene nabavke.

Član 8.

Plan nabavki i izveštaj o izvršenju plana nabavki dostavljaju se Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u elektronskoj formi, korišćenjem elektronskog sistema za izradu i dostavljanje plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki (aplikativni softver) koji je izrađen od strane Uprave za javne nabavke, u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Aplikativni softver za elektronsku izradu i dostavljanje plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki naročito sadrži:
1) podatke o naručiocu;
2) odluku o donošenju plana nabavki;
3) plan javnih nabavki;
4) plan nabavki na koje se Zakon ne primenjuje;
5) izmene i dopune plana nabavki;
6) izveštaj o izvršenju plana.

Član 10.

Aplikativni softver za izradu plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki i prateće korisničko uputstvo dostupni su na internet stranici Uprave za javne nabavke.

Član 11.

Plan nabavki i izveštaj o izvršenju plana nabavki potpisuje odgovorno lice naručioca.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. aprila 2013. godine.
Broj 110-00-3/2013-01
U Beogradu, 27. marta 2013. godine
Direktor, dr Predrag Jovanović, s.r.