hor001


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


hor002
Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o bezbednosti hrane ("Službeni glasnik RS", broj 41/09),
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DEKLARISANjU, OZNAČAVANjU I REKLAMIRANjU HRANE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 85 od 27. septembra 2013, 101/13)

I. UVODNE ODREDBE

Predmet uređenja

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane.
Odredba stava 1. ovog člana odnosi se na upakovanu i neupakovanu hranu.

Značenje izraza

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:
1) vidno polje su sve površine ambalaže koje se mogu videti sa jedne tačke gledanja;
2) deklarisanje odnosno označavanje (u daljem tekstu: deklarisanje) podrazumeva bilo koje reči, podatke, slovnu oznaku, naziv robne ili trgovinske marke, slikovne prikaze ili simbole, koji se odnose na hranu koja se deklariše, a nalaze se na bilo kojoj ambalaži, etiketi, dokumentu, alkici, omotu hrane ili privesku;
3) etiketa je bilo koja oznaka, robna marka, znak, slikovni ili drugi opisni prikaz, napisan, odštampan, označen, ili utisnut na ambalažu;
4) zbirno pakovanje je pakovanje koje sadrži dve ili više, po količini i sadržini istih pojedinačnih pakovanja hrane;
5) kombinovano pakovanje je pakovanje koje sadrži dva ili više, po vrsti i/ili količini različitih pojedinačnih pakovanja hrane;
6) neupakovana hrana je hrana koja se stavlja u promet bez prethodnog pakovanja ili se pakuje na mestu prodaje u prisustvu krajnjeg potrošača ili bez njega;
7) nutritivne referentne vrednosti (NRV) su preporuke za prosečne dnevne količine vitamina i minerala, utvrđene u skladu sa ovim pravilnikom, koje su dovoljne zdravim osobama;
8) objekat javne ishrane jeste bilo koji objekat (uključujući vozilo ili nepokretni ili pokretni štand), kao što je ugostiteljski objekat kantina, bolnica, dečiji vrtić, škola, socijalna ustanova i drugi objekti koji isporučuju hranu krajnjem potrošaču;
9) opisni naziv hrane je naziv kojim se opisuje hrana, po potrebi i njena upotreba, a koji je dovoljno jasan da krajnji potrošači znaju njenu pravu prirodu i da je razlikuju od druge hrane s kojom bi se mogla zameniti;
10) propisani naziv hrane je naziv koji je propisan posebnim propisima kojima se uređuje hrana na koju se taj naziv odnosi;
11) upakovana hrana je proizvod namenjen krajnjem potrošaču i objektima javne ishrane, a sastoji se od hrane i ambalaže u koju je hrana upakovana pre stavljanja u promet, bilo da ambalaža zatvara ili samo delimično zatvara hranu, ali na takav način da sadržaj ne može biti promenjen bez otvaranja ili vidnog oštećenja ambalaže;
12) uobičajeni naziv hrane je naziv kojeg su krajnji potrošači prihvatili kao naziv te hrane, bez da ga treba dodatno objašnjavati;
13) čitljivost je fizički izgled podataka o deklarisanju kojim su ti podaci vizuelno dostupni krajnjem potrošaču, a kojeg određuju različiti elementi, između ostalog veličina slova, razmak između redova, vrsta boje, oblik pisma, odnos širine i visine slova i značajan kontrast između teksta i pozadine i slično.

Primena pravilnika

Član 3.

Odredbe ovoga pravilnika primenjuju se na hranu namenjenu:
1) krajnjem potrošaču;
2) objektima javne ishrane.

Opšti zahtevi deklarisanja

Član 4.

Deklarisanje mora da se vrši na način kojim se ne obmanjuje krajnji potrošač, a naročito u pogledu:
1) karakterističnih osobina hrane, a posebno njene prirode, identiteta, svojstava, sastava, količine, trajnosti, porekla i načina proizvodnje;
2) pripisivanja hrani osobina i svojstava koje ne poseduje i potenciranjem karakteristika hrane, koje poseduje i druga hrana iste vrste.
Deklarisanje mora da se vrši na način kojim se hrani ne pripisuju osobine prevencije i lečenja bolesti ljudi, osim ako ovim pravilnikom i posebnim propisima nije drugačije propisano.
Označavanje koje upućuje na svojstva prevencije i lečenja bolesti ljudi, prilikom deklarisanja prirodnih mineralnih voda, prirodnih izvorskih voda i stonih voda, kao i dijetetskih proizvoda, uređuje se posebnim propisima.

Dodatne informacije pri prezentaciji hrane u ugostiteljskim objektima

Član 5.

Pravna i fizička lica koja obavljaju ugostiteljsku delatnost, prilikom prezentacije hrane koju nude krajnjem potrošaču, pre konzumacije, treba da istaknu sve potrebne informacije o prisutnosti sastojaka hrane koji mogu da izazovu alergije i/ili intolerancije utvrđene u skladu sa ovim pravilnikom i te informacije da dokumentuju krajnjem potrošaču, ako on to zahteva.

Podaci o deklarisanju

Član 6.

Hrana koja se stavlja u promet na teritoriji Republike Srbije, mora da bude deklarisana tako da sadrži podatke utvrđene u skladu sa odredbama ovog pravilnika i posebnim propisima kojima se uređuje određena vrsta hrane (u daljem tekstu: posebni propisi).
Podaci iz stava 1. ovog člana moraju da su:
1) napisani na srpskom jeziku;
2) razumljivi, vidljivi, jasni, da se lako ne brišu i ne mogu, na bilo koji način, da budu prekriveni ili isprekidani drugim tekstom ili slikovnim prikazom.

Odgovornost za deklarisanje

Član 7.

Za deklarisanje upakovane hrane odgovoran je, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane (u daljem tekstu: zakon), subjekt u poslovanju hranom pod čijim se nazivom, odnosno poslovnim imenom hrana stavlja u promet, ili uvoznik ukoliko taj subjekt nije registrovan u Republici Srbiji.
Za deklarisanje neupakovane hrane odgovoran je, u skladu sa zakonom, subjekt u poslovanju hranom koji pakuje hranu na mestu prodaje krajnjem potrošaču.

II. USLOVI ZA DEKLARISANjE

1. Opšti uslovi za deklarisanje upakovane hrane

Sadržina deklaracije

Član 8.

Deklaracija mora da sadrži sledeće podatke:
1) naziv pod kojim se hrana stavlja u promet;
2) spisak sastojaka;
3) količina određenih sastojaka ili kategorije sastojaka;
4) neto količina;
5) rok trajanja;
6) uslovi čuvanja i način upotrebe hrane, gde je to potrebno, ako utiču na svojstva hrane i rok upotrebe;
7) naziv i adresa/sedište subjekta u poslovanju hranom pod čijim se nazivom odnosno poslovnim imenom hrana stavlja u promet, a koji je registrovan u Republici Srbiji;
8) mesto, odnosno zemlja porekla i zemlja iz koje je hrana uvezena;
9) uputstvo za upotrebu, gde je to potrebno, radi pravilne upotrebe hrane;
10) stvarni sadržaj alkohola kod pića koja sadrže više od 1,2%volalkohola;
11) oznaka serije ili lota;
12) sastojci koji mogu da izazovu alergije i/ili intolerancije, dati u Prilogu 1. - Sastojci koji mogu da izazovu alergije i/ili intolerancije, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 1.);
13) kategorija kvaliteta ili klasa hrane, ako ta hrana, u skladu sa posebnim propisima, podleže kategorizaciji ili klasifikaciji.
Odredba stava 1. ovog člana primenjuju se i na deklarisanje zbirnog pakovanja.

Dostupnost i prezentacija podataka iz deklaracije

Član 9.

Podaci iz čl. 6. i 8. ovog pravilnika moraju da budu odštampani na ambalaži ili na etiketi koja je pričvršćena za ambalažu na takav način da se ne može lako odvojiti od nje.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, na ambalaži u kojoj se hrana stavlja u promet moraju da se nalaze najmanje sledeći podaci:
1) naziv hrane, rok trajanja, naziv i adresa proizvođača ili subjekta u poslovanju hrane koji pakuje ili stavlja u promet hranu, a registrovan je u Republici Srbiji - kod upakovane hrane namenjene krajnjem potrošaču, ali stavljene u promet pre prodaje krajnjem potrošaču, u šta nije uključena prodaja objektima javne ishrane, kao i upakovane hrane namenjene snabdevanju objekata javne ishrane, radi pripreme, prerade, raspodele ili rasecanja;
2) naziv hrane, neto količina i rok trajanja - kod boca namenjenih ponovnoj upotrebi, ako imaju trajne oznake, a ne nalepnice, obruč ili privezak, kao i hrane upakovane u ambalažu čija je najveća površina manja od 10 cm2.
U slučajevima iz stava 2. ovog člana ostali podaci propisani u skladu sa čl. 6. i 8. ovog pravilnika, moraju da budu navedeni u pratećim dokumentima, koji su poslati pre isporuke hrane ili prate hranu prilikom isporuke. Ti podaci moraju da se daju na uvid krajnjem potrošaču, ako on to zahteva.

Čitljivost podataka iz deklaracije

Član 10.

Podaci iz čl. 6. i 8. ovog pravilnika moraju da budu tako napisani da obezbede jasnu čitljivost, i to slovima čija je visina data u Prilogu 2. - Definicija visine slova,

hor002