Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", br. 35/00, 57/03 - odluka US, 72/03 - dr. zakon, 18/04, 85/05 - dr. zakon, 101/05 - dr. zakon, 104/09 - dr. zakon, 28/11 - odluka US i 36/11),
Republička izborna komisija, na sednici održanoj 23. januara 2012. godine, donela je

POSLOVNIK

REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 5 od 25. januara 2012)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim poslovnikom uređuju se organizacija, način rada i odlučivanja Republičke izborne komisije (u daljem tekstu: Komisija), kao i druga pitanja od značaja za rad Komisije.

Član 2.

Sedište Komisije je u Beogradu, u zgradi Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13.
Za svoj rad Komisija koristi i prostorije Narodne skupštine u Ulici kralja Milana 14.

Član 3.

Komisija u svom radu koristi četiri pečata (dva velika i dva mala) i dva štambilja.
Dva pečata su prečnika 32 mm (nulti i pečat sa oznakomI), a dva pečata prečnika 20 mm (nulti i pečat sa oznakomI).
Pečati su okruglog oblika, u sredini pečata je mali grb Republike Srbije. Po spoljnom obodu pečata upisan je tekst: "Republika Srbija". U sledećem unutrašnjem krugu upisan je tekst: "Republička izborna komisija". U dnu pečata upisan je tekst: "Beograd".
Štambilji su pravougaonog oblika i sadrže tekst: u prvom redu: "Republika Srbija", u drugom redu: "Republička izborna komisija", u trećem redu prostor za broj predmeta, u četvrtom redu prostor za datum i čas, a u petom redu: "Beograd".
Tekst pečata i štambilja je ispisan ćiriličkim pismom.
Veliki i mali pečat Komisije (sa oznakom nulti) nalazi se u Odseku pisarnice sa ekspedicijom i arhivom Narodne skupštine, a za njihovo rukovanje i čuvanje zadužen je šef Odseka. Veliki pečat Komisije (sa oznakom I) nalazi se u Odeljenju za pripremu i obradu sednica Narodne skupštine, a za njegovo rukovanje i čuvanje zadužen je administrativni sekretar za poslove pripreme i obrade sednice. Mali pečat (sa oznakom I) nalazi se u Odeljenju za budžetske, finansijsko-računovodstvene i poslove javnih nabavki Narodne skupštine, a za njegovo rukovanje i čuvanje zadužen je načelnik Odeljenja.

Član 4.

U okviru svojih nadležnosti, Komisija ostvaruje saradnju sa domaćim, stranim i međunarodnim organima i organizacijama, u skladu sa zakonom.

Član 5.

Komisija može da organizuje stručna savetovanja i druge oblike stručnog rada o pitanjima iz svoje nadležnosti.

II. SASTAV I ORGANIZACIJA KOMISIJE

Komisija

Član 6.

Komisija radi i odlučuje na sednici u stalnom i proširenom sastavu.
Komisiju u stalnom sastavu čine: predsednik Komisije, 16 članova Komisije i njihovi zamenici.
Član Komisije je i predstavnik Republičkog zavoda za statistiku, koji učestvuje u radu Komisije bez prava odlučivanja.
Komisiju u proširenom sastavu čini stalni sastav Komisije i po jedan predstavnik podnosilaca izbornih lista kandidata za narodne poslanike, odnosno predlagača kandidata za predsednika Republike, koji ima zamenika.
Komisija radi i odlučuje u proširenom sastavu od dana utvrđivanja lica koja postaju članovi Komisije u proširenom sastavu do momenta kada Komisija utvrdi i objavi rezultate izbora.
Zamenici članova Komisije imaju ista prava i obaveze kao i članovi koje zamenjuju.

Sekretar Komisije i zamenik sekretara Komisije

Član 7.

Komisija ima sekretara i zamenika sekretara, koji učestvuju u radu Komisije bez prava odlučivanja.

Radne grupe

Član 8.

Radi proučavanja pojedinih pitanja iz svog delokruga, izrade predloga akata, izveštaja i drugih dokumenata, kao i obavljanja pojedinih izbornih radnji, Komisija može da obrazuje radne grupe iz reda svojih članova.
U rad radnih grupa mogu da budu uključeni predstavnici državnih organa i organizacija, radi pružanja stručne pomoći.
Odlukom o obrazovanju radne grupe utvrđuju se njen sastav i zadaci.

Služba Narodne skupštine

Član 9.

Služba Narodne skupštine obezbeđuje i pruža neophodnu stručnu, administrativnu i tehničku pomoć pri obavljanju poslova za potrebe Komisije i njenih radnih grupa, u skladu sa zakonom i odlukom Narodne skupštine o organizaciji i radu te službe.
O obezbeđivanju uslova za rad Komisije stara se sekretar Komisije.

III. PRAVA I OBAVEZE

Predsednik Komisije

Član 10.

Predsednik Komisije:
- predstavlja Komisiju,
- saziva sednice Komisije i predsedava sednicama,
- potpisuje akte Komisije,
- odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu,
- stara se o tome da Komisija svoje poslove obavlja u skladu sa propisima i blagovremeno,
- stara se o primeni ovog poslovnika, i
- obavlja druge poslove utvrđene zakonom i ovim poslovnikom.
Predsednik Komisije može da ovlasti sekretara Komisije da potpisuje akte Komisije koja se odnose na pitanja operativnog karaktera.

Zamenik predsednika Komisije

Član 11.

Zamenik predsednika Komisije obavlja dužnosti predsednika Komisije u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti za obavljanje funkcije, a može da obavlja i poslove za koje ga predsednik Komisije ovlasti.

Članovi Komisije

Član 12.

Članovi Komisije imaju pravo i obavezu:
- da redovno prisustvuju sednicama Komisije,
- da učestvuju u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice Komisije i glasaju o svakom predlogu o kome se odlučuje na sednici,
- da obavljaju sve dužnosti i zadatke određene od strane Komisije.

Sekretar Komisije

Član 13.

Sekretar Komisije:
- priprema sednice Komisije,
- koordinira rad članova i zamenika članova Komisije,
- pomaže predsedniku Komisije u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti,
- stara se o pripremi predloga akata koje donosi Komisija i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim poslovnikom i nalozima predsednika Komisije.

IV. NAČIN RADA

Član 14.

Sednice Komisije se održavaju u njenom sedištu.
U slučaju potrebe, sednice Komisije mogu se održavati i u zgradi Narodne skupštine u Ulici kralja Milana 14.

Sazivanje sednice Komisije

Član 15.

Sednicu Komisije saziva predsednik Komisije.
Predsednik Komisije je dužan da sazove sednicu Komisije u što kraćem roku, kada sazivanje zatraži najmanje trećina članova Komisije.
Sednica Komisije se saziva, po pravilu, pismenim putem, a može i telefonskim putem ili na drugi odgovarajući način, najkasnije dva dana pre dana određenog za održavanje sednice.
U slučaju potrebe, sednice mogu da budu sazvane i u roku kraćem od roka iz stava 3. ovog člana.
Saziv sednice sadrži dan, vreme, mesto održavanja sednice Komisije i predlog dnevnog reda. Uz saziv sednice, članovima i zamenicima članova Komisije, dostavlja se i materijal pripremljen za tačke predloženog dnevnog reda, kao i zapisnik prethodne sednice Komisije, ukoliko je sačinjen.
Dnevni red sednice Komisije predlaže predsednik Komisije, osim u slučaju sazivanja sednice na zahtev najmanje trećine članova Komisije, kada se dnevni red predlaže u zahtevu za sazivanje sednice.

Otvaranje sednice i učešće na sednici

Član 16.

Sednica može da bude održana kada joj prisustvuje većina od ukupnog broja članova, odnosno zamenika članova Komisije u stalnom, odnosno proširenom sastavu.
Sednicom predsedava predsednik Komisije, odnosno u njegovom odsustvu zamenik predsednika Komisije.
U slučaju da predsednik mora da napusti sednicu, predsedavanje preuzima zamenik predsednika, odnosno, u slučaju da je zamenik predsednika odsutan, najstariji prisutni član Komisije. Ukoliko najstariji prisutni član Komisije ne može ili neće da preuzme predsedavanje sednicom, predsedavanje preuzima sledeći najstariji član Komisije.
Otvarajući sednicu, predsedavajući konstatuje broj prisutnih članova Komisije.
U raspravi na sednici mogu da učestvuju predsednik Komisije, članovi Komisije, sekretar Komisije i njihovi zamenici.
Sednici, na poziv predsednika Komisije, mogu da prisustvuju i da učestvuju u raspravi i predstavnici državnih organa i organizacija, ukoliko se na sednici razmatraju pitanja iz njihovog delokruga, o čemu predsedavajući obaveštava članove Komisije na početku sednice.

Tok sednice

Član 17.

Pre utvrđivanja dnevnog reda, pristupa se usvajanju zapisnika prethodne sednice, ukoliko je sačinjen i blagovremeno dostavljen članovima i zamenicima članova Komisije.
Primedbe na zapisnik može da iznese svaki član Komisije, odnosno zamenik člana.
Ukoliko nema iznetih primedbi na zapisnik, predsedavajući stavlja na glasanje zapisnik u predloženom tekstu.
O iznetim primedbama na zapisnik, Komisija odlučuje redom kojim su iznete u