Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu čl. 242. i 245. Zakona o radu ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 24/05, 61/05 i 54/09),
Reprezentativni granski sindikati na nivou delatnosti hemije i nemetala Srbije:
1. Samostalni sindikat hemije i nemetala Srbije, 11000 Beograd, Dečanska 14, koga zastupa Ljubiša Nestorović, predsednik
2. Granski sindikat hemije, nemetala, energetike i rudarstva "Nezavisnost", 11000 Beograd, Nušićeva 5, koga zastupa Milorad Panović, predsednik, i
Reprezentativno udruženje poslodavaca na nivou delatnosti hemije i nemetala Srbije:
1. Unija poslodavaca Srbije, 11080 Zemun, Stevana Markovića 8, koju zastupa Miloš Nenezić, potpredsednik, 13. decembra 2011. godine, u Beogradu, zaključuju

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA HEMIJU I NEMETALE SRBIJE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 103 od 31. decembra 2011)

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih i poslodavaca iz delatnosti hemije i nemetala Srbije, postupak izmena i dopuna kolektivnog ugovora, međusobni odnosi reprezentativnih sindikata i reprezentativnog udruženja poslodavca (u daljem tekstu: učesnici kolektivnog ugovora) i druga pitanja od značaja za zaposlene i poslodavce.

Član 2.

Poslodavcem, u smislu ovog kolektivnog ugovora, smatra se domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje jedno ili više lica, a koje obavlja pretežnu delatnost hemije i nemetala na teritoriji Republike Srbije, razvrstanu prema propisima o klasifikaciji delatnosti.
Spisak šifara pretežnih delatnosti:

08.1 Eksploatacija kamena, peska, gline i drugih sirovina za građevinske materijale
08.11 - Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede
08.12 - Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina
08.9 Eksploatacija ostalih ruda i kamena
08.91 - Eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija
08.93 - Eksploatacija natrijum - hlorida
08.99 - Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala
09.1 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa
09.10 - Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa
09.9 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda
09.90 - Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda
10.84 - Proizvodnja morske soli, proizvodnja ostale soli
13.96 - Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila
15.2 Proizvodnja obuće
15.20 - Proizvodnja obuće
17.1 Proizvodnja, celuloze, papira i kartona
17.11 - Proizvodnja vlakana celuloze
20.1 Proizvodnja osnovnih hemikalija, veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, plastičnih i sintetičkih masa
20.11 - Proizvodnja industrijskih gasova
20.12 - Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata
20.13 - Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
20.14 - Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
20.15 - Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja
20.16 - Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
20.17 - Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima
20.2 Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
20.20 - Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
20.3 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
20.30 - Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
20.4 Proizvodnja deterdženata, sapuna, drugih sredstava za čišćenje, poliranje, parfema i toaletnih preparata
20.41 - Proizvodnja deterdženata, sapuna, sredstava za čišćenje i poliranje
20.42 - Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
20.5 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
20.51 - Proizvodnja eksploziva
20.52 - Proizvodnja sredstava za lepljenje
20.53 - Proizvodnja eteričnih ulja
20.59 - Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
20.6 Proizvodnja veštačkih vlakana
20.60 - Proizvodnja veštačkih vlakana
21.1 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
21.10 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
21.20 - Proizvodnja farmaceutskih preparata
22.1 Proizvoda proizvoda od gume
22.11 - Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila
22.19 - Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
22.2 Proizvodnja proizvoda od plastike
22.21 - Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike
22.22 - Proizvodnja ambalaže od plastike
22.23 - Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
22.29 - Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
23.1 Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla
23.11 - Proizvodnja ravnog stakla
23.12 - Proizvodnja i obrada ravnog stakla
23.13 - Proizvodnja šupljeg stakla
23.14 - Proizvodnja staklenih vlakana
23.19 - Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode
23.2 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.20 - Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.3 Proizvodnja građevinskih materijala od gline
23.31 - Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
23.4 Proizvodnja ostalih keramičkih i porcelanskih proizvoda
23.41 - Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta
23.42 - Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda
23.43 - Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike
23.44 - Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
23.49 - Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
23.7 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
23.70 - Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
23.9 Proizvodnja brusnih i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
23.91 - Proizvodnja brusnih proizvoda
23.99 - Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
27.1 Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora i opreme za distribuciju električne energije
27.12 - Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom
27.5 Proizvodnja aparata za domaćinstvo
27.51 - Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo

Član 3.

Odredbe ovog kolektivnog ugovora primenjuju se na zaposlene kod poslodavca, osim na direktora i druga zaposlena lica čija su prava i obaveze regulisana posebnim ugovorima zaključenim sa upravnim odborom ili drugim nadležnim organom poslodavca.
Odgovarajuće odredbe ovog kolektivnog ugovora mogu se primenjivati i na lica koja nisu zasnovala radni odnos kod poslodavca, već su angažovana po osnovu posebnih ugovora.

Član 4.

Kod poslodavca kod koga je osnovan sindikat i koji ispunjava uslov reprezentativnosti, prava iz rada i po osnovu rada utvrđuju se kolektivnim ugovorom.
Kolektivnim ugovorom kod poslodavca ne mogu se utvrditi manja prava od prava utvrđenih ovim kolektivnim ugovorom.
Kolektivnim ugovorom kod poslodavca mogu se utvrditi veća prava od prava utvrđenih ovim kolektivnim ugovorom, kao i druga prava koja nisu utvrđena ovim kolektivnim ugovorom, u skladu sa zakonom.
Poslodavac ne može opštim aktom, odnosno ugovorom o radu da utvrdi manji nivo prava za zaposlene od prava utvrđenih ovim kolektivnim ugovorom.

Član 5.

Ukoliko zaposleni ima potrebu da se za zaštitu svojih prava obrati organima poslodavca, odnosno sudskim ili inspekcijskim organima, direktor je dužan da zaposlenom stavi na uvid sva dokumenta potrebna za zaštitu njegovih prava.

II. RADNI ODNOS

1. Zasnivanje radnog odnosa

Član 6.

Radni odnos se zasniva zaključenjem ugovora o radu.
Ako zaposleni ne stupi na rad danom utvrđenim ugovorom o radu, smatra se da nije zasnovao radni odnos, osim ako je sprečen da stupi na rad iz opravdanih razloga.
Opravdanim razlogom u smislu stava 2. ovog člana smatra se:
1. bolest zaposlenog;
2. smrtni slučaj člana uže porodice;
3. teža bolest člana uže porodice;
4. viša sila;
5. poziv državnih organa;
6. drugi slučaj utvrđen kolektivnim ugovorom, odnosno opštim aktom poslodavca.
O razlozima iz stava 3. ovog člana zaposleni je dužan da odmah obavesti poslodavca.
Članovima uže porodice, u smislu stava 3. ovog člana, smatraju se bračni drug i deca zaposlenog.

Član 7.

Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim zaposlenim, na osnovu iskazanih potreba i razvojnih programa poslodavca, raspoloživih kadrova i stanja na tržištu rada, donosi i izbor između prijavljenih kandidata vrši direktor, odnosno ovlašćeno lice poslodavca, u skladu sa uslovima utvrđenim pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.

2. Probni rad

Član 8.

Ugovorom o radu može se ugovoriti probni rad, u zavisnosti od organizacije rada i potrebe poslodavca, najduže šest meseci.

3. Radni odnos za obavljanje poslova sa povećanim rizikom

Član 9.

Poslovi koji se obavljaju sa povećanim rizikom utvrđuju se pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, u skladu sa aktom o proceni rizika.

4. Radni odnos sa nepunim radnim vremenom

Član 10.

Radni odnos može da se zasnuje i za rad sa nepunim radnim vremenom, koje ne može biti kraće od četiri sata dnevno.
Zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom ima pravo na obavezno socijalno osiguranje i sva druga prava iz radnog odnosa u skladu sa zakonom.

5. Pripravnički staž

Član 11.

Ugovorom o radu, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom kod poslodavca, odnosno u