Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 99. tačka Ustava Savezne Republike Jugoslavije, a u vezi sa članom 52. tačka 1. Zakona o zaštiti životinja od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju ("Službeni list SFRJ", br. 43/86 i 53/91 i "Službeni list SRJ", br. 28/96), Savezna vlada donosi

ODLUKU

O VISINI NAKNADA ZA POKRIĆE TROŠKOVA OBAVEZNE DEZINFEKCIJE MOTORNIH VOZILA PRILIKOM ULASKA U SAVEZNU REPUBLIKU JUGOSLAVIJU IZ REPUBLIKE MAKEDONIJE, REPUBLIKE BUGARSKE, REPUBLIKE RUMUNIJE, REPUBLIKE MAĐARSKE, REPUBLIKE HRVATSKE, FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE ALBANIJE

(Objavljena u "Sl. listu SRJ", br. 4 od 26. januara 2001; 17/01)

1.
Visina naknada za pokriće troškova obavezne dezinfekcije motornih vozila koju prilikom ulaska u Saveznu Republiku Jugoslaviju iz Republike Makedonije, Republike Bugarske, Republike Rumunije, Republike Mađarske, Republike Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Albanije plaćaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica, iznosi:
1) za motocikl:
- registrovan u Saveznoj Republici Jugoslaviji - 20 dinara;
- registrovan u inostranstvu - 50 dinara;
2) za putničko vozilo, kombi do osam sedišta i druga motorna vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500kg:
- registrovano u Saveznoj Republici Jugoslaviji - 40 dinara;
- registrovano u inostranstvu - 150 dinara;
3) za motorno vozilo za prevoz tereta (kamion), kombi (preko osam sedišta) i autobus:
- registrovan u Saveznoj Republici Jugoslaviji - 100 dinara;
- registrovan u inostranstvu - 300 dinara;
4) za kamion sa prikolicom i šleper:
- registrovan u Saveznoj Republici Jugoslaviji - 250 dinara;
- registrovan u inostranstvu - 400 dinara;
2. Novčani iznosi iz tačke 1. ove odluke uplaćuju se na evidentni račun br. 40818-845-0-287 - Savezno ministarstvo poljoprivrede - naknada za pokriće troškova obavezne dezinfekcije.
3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o pokriću troškova obavezne dezinfekcije motornih vozila prilikom ulaska u Saveznu Republiku Jugoslaviju iz Republike Makedonije, Republike Bugarske i Republike Albanije ("Službeni list SRJ", br. 33/96 i 36/96).
4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u"Službenom listu SRJ".


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: