Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 2. Zakona o posebnoj dažbini pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Službeni list SRJ", broj 90/94) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US i 72/12),
Vlada donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANjU POLjOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANjU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 121 od 24. decembra 2012)

1.
Ovom odlukom određuju se poljoprivredni i prehrambeni proizvodi za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđuje iznos posebne dažbine.
2.
Posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda plaća se po jedinici proizvoda, i to za:
TABELA
3.
Posebnu dažbinu iz tačke 1. ove odluke plaćaju privredna društva i preduzetnici pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
4.
Posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda naplaćuje se prilikom carinjenja robe, u skladu sa propisima koji važe za naplaćivanje carine.
5.
Posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini naplaćivaće se u skladu sa odredbama tih sporazuma.
6.
Privredna društva i preduzetnici pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz tač. 1. i 5. ove odluke poreklom iz zemalja članica Evropske unije i zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, nadležnoj carinarnici podnose uverenje o preferencijalnom poreklu robe.
7.
Posebna dažbina iz tač. 1. i 5. ove odluke plaća se pri uvozu proizvoda iz tarifne oznake 1702 90 95 00 Carinske tarife najkasnije do prijema Republike Srbije u Svetsku trgovinsku organizaciju.
8.
Sredstva ostvarena naplatom posebne dažbine pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda uplaćuju se u budžet Republike Srbije.
9. Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i iznosu posebne dažbine ("Službeni glasnik RS", br. 97/11 i 15/12).
10. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2013. godine.
05 broj 335-9429/2012
U Beogradu, 24. decembra 2012. godine
Vlada
Predsednik, Ivica Dačić, s.r.