Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


ZAKON

O POTVRĐIVANjU EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI KUĆNIH LjUBIMACA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 1 od 21. maja 2010)

Član 1.

Potvrđuje se Evropska konvencija o zaštiti kućnih ljubimaca, sačinjena u Strazburu, 13. novembra 1987. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku.

Član 2.

Tekst Evropske konvencije o zaštiti kućnih ljubimaca, u prevodu na srpski jezik glasi:

EVROPSKA KONVENCIJA O ZAŠTITI KUĆNIH LjUBIMACA

Preambula

Države članice Saveta Evrope, potpisnice ove Konvencije,
Imajući u vidu da je cilj Saveta Evrope da postigne veće jedinstvo između svojih članova;
prepoznavajući moralnu obavezu čoveka da poštuje sva živa bića i imajući na umu da kućni ljubimci imaju poseban odnos sa čovekom;
imajući u vidu značaj koji kućni ljubimci imaju u doprinosu kvalitetu života i otuda njihovoj vrednosti za društvo;
imajući u vidu poteškoće koje proističu iz velike raznovrsnosti životinja koje čovek drži;
imajući u vidu rizike po higijenu, zdravlje i bezbednost čoveka i drugih životinja, koji proističu iz prevelike populacije kućnih ljubimaca;
imajući u vidu da ne treba ohrabrivati držanje divljih životinja kao kućnih ljubimaca;
svesni različitih uslova koji utiču na nabavku, držanje, komercijalni i nekomercijalni uzgoj, raspolaganje i tragovinu kućnim ljubimcima;
svesni da se ljubimci ne drže uvek u uslovima optimalnim za njihovo zdravlje i dobrobit;
zapažajući da se odnosi prema kućnim ljubimcima veoma razlikuju, ponekada zbog ograničenog znanja i svesti;
imajući u vidu da je osnovni zajednički standard odnosa i prakse, koji rezultira u odgovornom vlasništvu kućnih ljubimaca ne samo poželjan, već i realan cilj,
dogovorile su se o sledećem:

PoglavljeI

Opšte odredbe

Definicije

Član 1.

1. Pod pojmom kućni ljubimac podrazumeva se svaka životinja koju čovek drži ili namerava da drži naročito u svom domaćinstvu radi vlastitog uživanja i druženja.
2. Pod pojmom trgovina kućnim ljubimcima podrazumevaju se sve redovne poslovne transakcije u značajnim količinama koje se obavljaju u cilju ostvarivanja profita a koje uključuju promenu vlasništva nad kućnim ljubimcima.
3. Pod pojmom komercijalni uzgoj i smeštaj podrazumeva se uzgoj ili smeštaj uglavnom iz profita i u značajnim količinama.
4. Pod pojmom azil za životinje se podrazumeva neprofitabilna ustanova gde se kućni ljubimci mogu držati u značajnom broju. Ukoliko to dozvoljavaju zakonodavne i/ili administrativne mere, takva ustanova može da prihvata i lutalice.
5. Pod pojmom lutalica se podrazumeva kućni ljubimac koji nema dom ili je izvan granica domaćinstva svog vlasnika ili držaoca i nije pod kontrolom ili direktnim nadzorom vlasnika ili držaoca.
6. Pod pojmom nadležni organ podrazumeva se organ imenovan od strane države članice.

Oblast i primena

Član 2.

1. Svaka ugovorna strana preuzima obavezu preduzimanja neophodnih koraka za sprovođenje odredbi ove Konvencije u pogledu:
a. kućnih ljubimaca, koje drži fizičko ili pravno lice u bilo kom domaćinstvu ili bilo kom objektu za promet, komercijalni uzgoj i smeštaj, i u azilima za životinje;
b. lutalica, tamo gde je to odgovarajuće.
2. Ništa u ovoj Konvenciji neće uticati na primenu drugih instrumenata zaštite životinja ili očuvanja ugroženih divljih vrsta.
3. Ništa u ovoj Konvenciji neće uticati na slobodu ugovornih strana da usvoje strožije mere zaštite kućnih ljubimaca ili da primene ovde sadržane odredbe na kategorije životinja koje nisu izričito navedene u ovom dokumentu.

PoglavljeII

Principi držanja kućnih ljubimaca

Osnovni principi dobrobiti životinja

Član 3.

1. Niko neće naneti kućnom ljubimcu nepotreban bol, patnju, strah i stres.
2. Niko neće napustiti kućnog ljubimca.

Držanje

Član 4.

1. Svako lice koje drži kućnog ljubimca ili koje je pristalo da se brine o njemu, biće odgovorno za njegovo zdravlje i dobrobit.
2. Svako lice koje drži kućnog ljubimca ili koje se brine o njemu obezbediće mu smeštaj, negu i pažnju uzimajući u obzir etološke potrebe životinje u skladu sa njenom vrstom ili rasom, a naročito:
a. dati joj odgovarajuću hranu i vodu u dovoljnim količinama;
b. obezbediti mogućnost kretanja;
c. preduzeti sve raspoložive mere da spreči njen beg;
3. Životinja se neće držati kao kućni ljubimac ukoliko:
a. nisu ispunjeni uslovi iz stava 2 ili ukoliko,
b. uprkos tome što su ovi uslovi ispunjeni, životinja ne može da se prilagodi na zatočeništvo.

Uzgoj

Član 5.

Svako lice koje odabere kućnog ljubimca za uzgoj biće odgovorno za anatomske, fiziološke karakteristike i osobine u ponašanju, a koje bi mogle da predstavljaju rizik po zdravlje i dobrobit bilo potomstva, bilo ženskog roditelja.

Starosna granica pri nabavci ljubimca

Član 6.

Nijedan kućni ljubimac neće biti prodat licima mlađim od 16 godina bez izričite saglasnosti roditelja ili staratelja.

Obuka

Član 7.

Nijedan kućni ljubimac neće biti obučavan na način štetan po njegovo zdravlje i dobrobit, naročito prisiljavanjem životinje da prekorači svoje prirodne sposobnosti ili snagu ili korištenjem veštačkih pomagala koja izazivaju povrede ili nepotreban bol, patnju ili stres.

Promet, komercijalni uzgoj i smeštaj, azili

Član 8.

1. Svako lice koje, u vreme stupanja na snagu ove Konvencije, trguje, ili komercijalno uzgaja ili drži kućne ljubimce, ili vodi azil za životinje, će u odgovarajućem roku, koji utvrdi svaka ugovorna strana, prijaviti to nadležnom organu.
Svako lice koje ima nameru da se angažuje u gore navedenim aktivnostima prijaviće svoju nameru nadležnom organu.
2. Ova prijava sadrži:
a. vrstu kućnih ljubimaca o kojima se radi;
b. odgovorno lice i njegovo znanje;
c. opis prostorija i opreme koja se koristi ili će se koristiti.
3. Gore navedene delatnosti mogu se obavljati samo:
a. ako odgovorno lice poseduje znanje i sposobnosti potrebne za datu delatnost, bilo kao rezultat profesionalne obuke ili dovoljnog iskustva u radu sa kućnim ljubimcima i
b. ako su prostorije i oprema koji se koriste za datu delatnost u skladu sa zahtevima navedenim u članu 4.
4. Nadležni organ će, na osnovu prijave date prema odredbama paragrafa 1 utvrditi da li su uslovi navedeni u paragrafu 3 ispunjeni ili ne. Ukoliko ovi uslovi nisu na odgovarajući način ispunjeni, preporučiće mere a, ukoliko je neophodno za dobrobit životinja, zabraniće započinjanje ili nastavak date delatnosti.
5. Nadležni organ će, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, vršiti nadzor nad ispunjavanjem gore navedenih uslova.

Reklamiranje, zabava, izložbe, takmičenja

Član 9.

i slične aktivnosti
1. Kućni ljubimci se neće koristiti za reklamiranje, zabavu, izložbe, takmičenja i slične aktivnosti ako:
a. organizator nije obezbedio odgovarajuće uslove za kućne ljubimce kako bi se sa njima postupalo u skladu sa zahtevima iz člana 4, paragraf 2, i
b. se zdravlje i dobrobit ljubimaca dovode u rizik.
2. Nikakve supstance se neće davati kućnim ljubimcima, primenjivati terapija ili upotrebljavati sredstva u cilju poboljšanja ili smanjenja prirodnog nivoa performanse dotičnog ljubimca:
a. tokom takmičenja ili
b. u bilo