Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 30. Zakona o komorama zdravstvenih radnika ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 107/05),
Skupština Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije (u daljem tekstu KMSZT), na sednici održanoj 29. juna 2007. godine, donela je

ETIČKI KODEKS

KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 67 od 20. jula 2007)

I. UVOD


Ovim kodeksom utvrđuju se osnovna etička načela u obavljanju profesionalnih dužnosti članova Komore, odnosi članova Komore prema pacijentima kao i međusobni odnosi članova Komore.
Odredbe Kodeksa odnose se na sve članove Komore, bez obzira na to da li svoje zanimanje obavljaju u javnom ili privatnom sektoru zdravstva. Svi su dužni da se upoznaju sa načelima Kodeksa i da se pridržavaju istih, a Komora je dužna da svojim članovima omogući upoznavanje sa tekstom Kodeksa i da nadzire poštovanje njegovih odredbi.
Protiv medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara koji se ne pridržavaju tih odredbi Komora je dužna da pokrene postupak pred Sudom časti.

II. OPŠTE ODREDBE

Strukturu Kodeksa čine principi koji su temelj Kodeksa i obuhvataju iskazana moralna načela i vrednosti, koji su primenljivi u obavljanju zdravstvene delatnosti, a radi uspostavljanja etičkog ponašanja članova Komore.
Sastavni deo principa su dužnosti koje članove Komore detaljnije upućuju u standarde profesionalnog ponašanja koje oni moraju da prihvate i poštuju u obavljanju profesije zdravstvenih radnika.
Iprincip
Medicinske sestre i zdravstveni tehničari stavljaju zdravlje, sigurnost i dobrobit korisnika zdravstvenih usluga u centar svoje profesionalne pažnje.
Dužnosti:
1.1.Medicinske sestre i zdravstveni tehničari su dužni da svoje znanje i stručnost iz oblasti zdravstvene delatnosti kojom se bave primenjuju za dobrobit zdravlja ljudi koji su uvek u centru njihove profesionalne pažnje.
1.2. Medicinske sestre i zdravstveni tehničari su dužni da se bave zdravstveno vaspitnim radom i podizanjem nivoa zdravstvene kulture stanovništva.
1.3. Medicinske sestre i zdravstveni tehničari su dužni da se bore protiv zaostalosti i predrasuda, a rade na unapređenju i očuvanju zdravlja, lečenju obolelih i produženju ljudskog veka.
1.4. Medicinske sestre i zdravstveni tehničari moraju jasno odrediti granice svoje stručne kompentencije, te tako raditi i prihvatati odgovornost za aktivnosti za koje su osposobljeni.
IIprincip
Medicinske sestre i zdravstveni tehničari izgrađuju profesionalni odnos sa svim korisnicima zdravstvenih usluga.
Dužnosti:
2.1. Medicinske sestre i zdravstveni tehničari imaju moralnu obavezu da se prema svim korisnicima zdravstvenih usluga odnose sa istim osećajem odgovornosti i razumevanja. Njihova predanost mora biti prema svima jednaka.
2.2. Deluju tako da prepoznaju rizik kod korisnika zdravstvenih usluga i blagovremeno ga svedu na minimum.
2.3. Štite i unapređuju zdravlje korisnika zdravstvenih usluga vodeći računa o pristanku korisnika da se nad njim sprovede bilo koja medicinska intervencija u cilju njegovog lečenja.
IIIprincip
Medicinske sestre i zdravstveni tehničari uvažavaju potrebe korisnika zdravstvenih usluga, njihovo dostojanstvo i integritet.
Dužnosti:
3.1. Odgovorni su u delokrugu svoga rada za zaštitu interesa i dostojanstva korisnika zdravstvenih usluga bez obzira na pol, starost, rasu, sposobnosti, seksualnu orijentaciju, ekonomski status, kulturu, religiju i politička uverenja.
3.2. Održavaju i neguju profesionalni odnos sa korisnicima zdravstvenih usluga i garantuju da se svi aspekti tog odnosa tiču isključivo potreba korisnika zdravstvenih usluga.
3.3. Medicinske sestre i zdravstveni tehničari moraju u što kraćem roku obavestiti odgovornu ili nadležnu osobu, ako postoji bilo kakav prigovor savesti bitan za obavljanje profesionalnog rada.
IVprincip
Medicinske sestre i zdravstveni tehničari poštuju pravo poverljivosti i privatnosti u zdravstvu.
Dužnosti:
4.1. Medicinske sestre i zdravstveni tehničari moraju da zadrže u tajnosti sve informacije u vezi sa pojedincem dobijene tokom obavljanja zdravstvene delatnosti, jer se ove informacije smatraju stručnom, odnosno profesionalnom tajnom.
Pored ličnih podataka o pojedincu, profesionalna tajna zdravstvenog radnika podrazumeva: istoriju bolesti, dijagnostičke procedure, rezultate laboratorijskih analiza, propisane lekove ili medicinska sredstva.
4.2. Svaki zdravstveni radnik mora da bude svestan potrebe i obaveze poštovanja svih poverljivih informacija.
4.3. Poverljiva informacija se otkriva isključivo u slučajevima:
- kada korisnik zdravstvenih usluga ponudi svoj pristanak ili pristanak ponudi korisnikov zakonski zastupnik, ukoliko je korisnik zdravstvenih usluga u besvesnom stanju sa oštećenjem mozga, dementan ili mentalno bolestan;
- kada informaciju treba podeliti sa drugim zdravstvenim radnicima koji učestvuju u zdravstvenoj delatnosti, odnosno u lečenju korisnika zdravstvenih usluga;
- kada je to neophodno radi izbegavanja zdravstvenog rizika za članove porodice ili same zdravstvene radnike;
- kada na to obavezuju zakonski propisi;
- dužnosti čuvanja službene tajne zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici mogu biti oslobođeni samo na osnovu pismenog ili drugog jasno i nedvosmisleno izrečenog pristanka pacijenta, ili odlukom Suda.
Vprincip
Poštovanje prava korisnika zdravstvenih usluga na dobijanje odgovarajuće zdravstvene zaštite.
Dužnosti:
5.1. Medicinske sestre i zdravstveni tehničari su obavezni da informišu korisnike zdravstvenih usluga o dostupnosti zdravstvene zaštite.
5.2. Medicinske sestre i zdravstveni tehničari pružaju korisnicima zdravstvenih usluga, na njima razumljiv način precizne i jasne informacije o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu.
VIprincip
Saradnja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara sa svojim kolegama i drugim zdravstvenim radnicima u cilju postizanja što boljih rezultata u