Traženo: postupak parnica

Ukupno nađeno: 2096 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 763 pronadjena primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o parničnom postupku (RS)

Zakon o vanparničnom postupku (RS)

Zakon o parničnom postupku (SCG)

Zakon o parničnom postupku (RS)

1. Parnični troškovi i troškovi u postupku za obezbeđenje dokaza

POSTUPAK U PARNICAMA IZ RADNIH ODNOSA

POSTUPAK U PARNICAMA POVODOM KOLEKTIVNIH UGOVORA

POSTUPAK U PARNICAMA ZBOG SMETANjA DRŽAVINE

Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (RS)

PARNIČNI POSTUPAK

VANPARNIČNI POSTUPAK

Zakon o sudskim taksama (RS)

1. U parničnom postupku

Zakon o patentima (RS)

5. Prekid parničnog postupka

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1252 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Zakon o parničnom postupku u članu 140. predviđa dostavu preko oglasne table suda u situaciji bezuspešne dostave u toku parnice . Koje su to situacije i da li se pod takvom situacijom može podrazumevati slučaj kada stranka očigledno izbegava prijem pismena u slučaju kada se i pored više obaveštavanja o dospeću pošiljke ne javlja u poštu radi podizanja iste?

...

Pitanje: Kod tužbe za utvrđenje nekog stvarnog prava, da li se kao vrednost predmeta spora uzima vrednost koju je tužilac označio u tužbi, ili je potrebno utvrđivati vrednost predmeta spora u smislu člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ?

...

Pitanje: Da li je stranka dužna da navede svaku parničnu radnju za koju traži troškove postupka kao i visinu troškova za svaku parničnu radnju?

...

1)Odlučivanje o samostalnom tužbenom zahtevu koji se odnosi na obavezivanje poslodavca na uplatu doprinosa iz obaveznog socijalnog osiguranja ne spada u nadležnost suda opšte nadležnosti jer se ne radi o sporu iz člana 1. Zakona o parničnom postupku .

...

Pitanje: Ukoliko je tužbom koja je podneta u vreme važenja Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 125/04 i 111/09) bio postavljen i primarni i eventualni tužbeni zahtev, a po žalbi odluka preinačena po primarnom tužbenom zahtevu i postupak vraćen radi održavanja rasprave i odlučivanja po eventualnom tužbenom zahtevu, da li se postupak po tom eventualnom zahtevu sprovodi po gore navedenom Zakonu o parničnom postupku ili po Zakonu o parničnom postupku koji je

...

Pitanje: Članom 50. stav 4. ZIO predviđeno je da će se na pokretanje parničnog postupka uputiti treće lice čije pravo sud oceni verovatnim, a koje je izvršni poverilac osporio ili se o njemu nije izjasnio.

...

Ako u ime stranke punomoćnik preduzima prvu parničnu radnju u postupku , podnosi tužbu ili ulaže žalbu, mora uz prvi inicijalni akt koji podnosi priložiti i uredno punomoćje o zastupanju.

...

Kada tužilac na ročištu, na kome nije prisutan tuženik, precizira tužbeni zahtev o kome se tuženik nije izjasnio, a sud zaključi raspravu i donese presudu, odlučivanje o takvom zahtevu, bez pružanja mogućnosti tuženiku - drugoj strani za izjašnjenje predstavlja bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl. 361. st. 2. tač. 7. ZPP.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Izvršni sud nije nadležan da raspravlja spor o činjenicama vezanim za prigovor neispunjenja recipročne obaveze poverioca prema dužniku, niti će zbog tog spora uputiti dužnika na parnicu , nego će izvršenje obustaviti i ukinuti sprovedene radnje ako poverilac o ispunjenju svoje obaveze nema dokaze predviđene odredbama Zakona o izvršnom postupku .

...

PROMENE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU - Neke ideje za ubrazvanje postupka

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 78 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pravnosnažnom i izvršnom ispravom - rešenjem , br. od godine, izvršni dužnik je obavezan da izvršnom poveriocu na ime troškova parničnog postupka plati iznos od dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana godine, kao dana donošenja rešenja pa do konačne isplate.

Na osnovu pravnosnažne i izvršne odluke - rešenja , br. od godine radi naplate troškova parničnog postupka , poverioca iz u iznosu od dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od godine, kao dana donošenja rešenja, pa do konačne isplate, i troškova izvršenja po odluci suda,

Na osnovu pravnosnažne i izvršne presude , br. , od . godine, radi naplate iznosa od dinara, sa zakonskom zateznom kamatom, počev od . godine, pa do isplate, kao i iznosa od dinara, na ime troškova parničnog postupka , ODREUJE SE IZVRŠENjE zabranom i prenosom potraživanja koje dužnik ima prema , iz , ul. , br. .

Dužnik duguje poveriocu iznos od dinara sa zakonskom zateznom kamatom, od godine do isplate, kao i troškove parničnog postupka u iznosu od ___ dinara sa zakonskom zateznom kamatom, od godine do isplate.

- glavnog duga u iznosu od dinara sa zakonskom zateznom kamatom od godine do isplate, troškova parničnog postupka u iznosu od ___ dinara sa zakonskom zateznom kamatom, od godine do isplate, troškova izvršenja po rešenju suda,

Na osnovu pravnosnažne i izvršne presude , br. , od . godine, dužnik je obavezan da poveriocu isplati iznos od dinara, na ime glavnog duga, sa zakonskom kamatom od . godine, do isplate, kao i troškove parničnog postupka u iznosu od dinara u roku od dana.

Na osnovu pravnosnažne i izvršne presude , br. , od . godine, ODREUJE SE IZVRŠENjE protiv dužnika , iz radi naplate iznosa od dinara, na ime glavnog duga, sa zakonskom kamatom od . godine, do isplate, kao i troškove parničnog postupka u iznosu od dinara, prodajom dužnikovih pokretnih stvari i namirenjem poverioca iz iznosa dobijenog prodajom.