hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: ovlašćenje zastupanje

Ukupno nađeno: 1767 primera (stranica je generisana 26.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 1523 pronadjena primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o osiguranju (RS)

Ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

Ovlašćeni posrednici i ovlašćeni zastupnici

Zakon o parničnom postupku (RS)

4. Punomoćnik i zastupnik za primanje pismena

Zakon o prekršajima (RS)

Dostavljanje braniocu, zastupniku i punomoćniku

Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (RS)

Registraciona prijava promene obima ovlašćenja zastupnika

Zakon o privrednim društvima (RS)

Ograničenja ovlašćenja zastupnika

6.3. Odgovornost i ograničenja za zastupnike , punomoćnike po zaposlenju i prokuriste

Otkaz ovlašćenja za zastupanje

Oduzimanje ovlašćenja za zastupanje

Zastupanje društva u sporu sa ortakom koji je ovlašćen za zastupanje

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 225 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ako u ime stranke punomoćnik preduzima prvu parničnu radnju u postupku, podnosi tužbu ili ulaže žalbu, mora uz prvi inicijalni akt koji podnosi priložiti i uredno punomoćje o zastupanju .

...

Pitanje: U punomoćju koje je stranka izdala za zastupanje stoji da punomoćnika može da zameni advokatski pripravnik zaposlen u istoj kancelariji, bez navođenja imena i prezimena pripravnika. Da li je ovakvo punomoćje uredno u odnosu na advokatskog pripravnika?

...

1.) Nedostavljanje uverenja o položenom pravosudnom ispitu uz punomoćje o zastupanju pravnog lica ne predstavlja procesni osnov za odbacivanje podneska kao nepotpunog.

...

Pitanje: Da li pravno lice, u slučaju da nema stalno zaposlenog pravnika sa položenim pravosudnim ispitom, može zastupati lice koje nije statutarni zastupnik , ali je upisano u registar sa ovlašćenjima za zastupanje , a nema položen pravosudni ispit?

...

Pitanje: Odredbom člana 483. Zakona o parničnom postupku, propisano je da se parnična radnja zastupnika može opozvati samo ako je u pitanju priznanje ili odricanje od tužbenog zahteva. Ko može opozvati parničnu radnju, da li samo zastupnik iz člana 77. Zakona o parničnom postupku, odnosno člana 31. Zakona o privrednim društvima ili i punomoćnik , i čija se parnična radnja može opozvati (parnična radnja punomoćnika ili drugog lica)?

...

Advokat, kao punomoćnik stranke (nalogoprimac), ima pravo na naknadu za zastupanje stranke, osim ako je drugačije ugovoreno ili proizlazi iz prirode međusobnog odnosa, pa ukoliko je između punomoćnika i stranke postignut sporazum da će zastupanje od strane advokata biti bez naknade, stranka nema pravo da u izvršnom postupku na osnovu pravnosnažne i izvršne presude kojom su dosuđeni parnični troškovi traži izvršenje presude u pogledu naplate parničnih troškova.

...

Pitanje: U situaciji kada sud posumnja u verodostojnost punomoćja ( zastupnik ogranka pravnog lica koji ogranak nema pravnu samostalnost dao je punomoćje advokatu), na koji način sud da proveri verodostojnost punomoćja , s obzirom na to da novi Zakon o parničnom postupku više ne sadrži odredbu člana 91. stav 2. ranijeg zakona po kojoj je sud mogao rešenjem da naloži punomoćniku da dostavi overeno punomoćje ?

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Lice ovlašćeno za zastupanje preduzeća od strane upravnog odbora, može da donosi rešenje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa

...

Podnošenje tužbe i zastupanje bez urednog punomoćja mogu se naknadno odobriti.

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2538/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga prodaje polisa osiguranja koji vrše pravna lica ovlašćena za vršenje tehničkog pregleda vozila

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 13 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Lice ovlašćeno za zastupanje ogranka je: JMBG bez ograničenja.

Lice ovlašćeno za zastupanje ogranka je: JMBG sa ograničenjima:

...

Kao ovlašćeno lice za zastupanje ponuđača iz

...

Kako oštećeni nije pristupio pretres zakazan dana iz razloga: , a njegovom punomoćniku je bilo otkazano punomoćje za dalje zastupanje , moli se sud da DOZVOLI POVRAĆAJ U PREAŠNjE STANjE, s obzirom na to da su postojale smetnje koje su opravdano prouzrokovale nedolazak oštećenog na pretres.

...

Generalni direktor zastupa Društvo posle registracije i objavljivanja registracije bez posebnog punomoćja .

Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa direktor Društva, sa neograničenim ovlašćenjima .

U dokumentima tipa obrasci od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

OBRAZAC - Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (OP) (_)

Registracija_drustava / Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje / OP

ogl5
hor003