otkaz neplaćanje zakupnine
otkaz nezakonit
otkaz bolovanje
otkaz ugovora radu zbog neostvarivanja
otkaz ugovora radu nepoštovanje radne