Traženo: ostavinski

Ukupno nađeno: 4110 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 3123 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Konvencija o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa (mp)

Okvirna konvencija Saveta Evrope o vrednosti kulturnog nasleđa za društvo (mp)

Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti arheološkog nasleđa (revidirana) (mp)

Zakon o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca (RS)

Zakon o nasleđivanju (RS)

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu, poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava (RS)

Zakon o rešavanju sukoba zakona i nadležnosti u statusnim, porodičnim i naslednim odnosima (SCG)

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i poreza na promet nepokretnosti i prava (RS)

Pravilnik o sadržini obrasca izjave ovlašćenog lica uz međunarodni testament (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 693 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pitanje: Da li se izvršenje dozvoljeno protiv preduzetnika može nastaviti protiv naslednika izvršnog dužnika?

...

Pitanje: Ko odgovara za obaveze preduzetnika u slučaju njegove smrti ili gubitka poslovne sposobnosti, da li su to njegovi naslednici ili članovi porodičnog domaćinstva i da li oni imaju obavezu, u smislu čl. 91. Zakona o privrednim društvima, da nastave obavljanje delatnosti, a samim tim i da preuzmu obaveze?

...

Sporazum o deobi nasleđa predstavlja osnov za utvrđivanje poreza na poklon za ustupljeni nasledni deo u korist određenog naslednika , pa poklonoprimac zemljoradnik može biti oslobođen poreza na poklon na imovinu koja mu služi za obavljanje poljoprivredne delatnosti samo ako je sa poklonodavcima živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre prijema poklona.

...

Žalba naslednika koji se odrekao prava na žalbu je nedozvoljena.

...

Kada je ugovorom o doživotnom izdržavanju ostavilac raspolagao celokupnom svojom imovinom ostavinski postupak se obustavlja.

...

Imovina proistekla iz krivičnog dela je imovina okrivljenog, svedoka saradnika ili ostavioca , koja je u očiglednoj nesrazmeri sa njegovim prihodima, a vlasnikom se smatra okrivljeni, svedok saradnik, ostavilac , pravni sledbenik ili treće lice, a treće lice je fizičko ili pravno lice na koje je predmetna imovina proistekla iz krivičnog dela.

...

Kada je krivični postupak obustavljen zbog smrti okrivljenog, njegovi naslednici nemaju pravo na naknadu štete zbog vođenja krivičnog postupka.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 23 pronadjena primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li se plaća porez na nasleđe u slučaju kada ostavioca nasledi njegova unuka po osnovu testamenta ?

...

... naslednik prvog naslednog reda ostvaruje pravo na oslobođenje od poreza na nasleđe po osnovu pravosnažnog rešenja kojim ga je sud oglasio naslednikom prvog naslednog reda u odnosu na ostavioca , kao i na osnovu kog propisa poreski organ može da odbije primenu odredbe člana 21. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu kada naslednik prvog naslednog reda nasleđuje zaostavštinu ... nasledstvu ... naslednik ... naslednog ...

...

Obaveza plaćanja poreza na dohodak građana na kapitalni dobitak po osnovu prodaje nepokretnosti koja je stečena nasleđem

...

Da li ranije izuzeto gradsko građevinsko neizgrađeno zemljište koje je pravosnažnim rešenjem vraćeno, zbog neprivođenja nameni, ranijem korisniku, odnosno njegovim naslednicima , podleže plaćanju poreza na prenos apsolutnih prava?

...

Da li se plaća porez na nasleđe u slučaju kada ostavioca , koji iza sebe od zakonskih naslednika prvog naslednog reda ostavi suprugu i tri kćerke, nasledi supruga ostavioca , jer su se kćerke odrekle nasleđa ?

...

Porez na nasleđe stana usvojenika iz nepotpunog usvojenja

...

Ne plaćanja se poreza na promet ako se proda ili na drugi način otuđi putnički automobil pribavljen uz poresko oslobođenje po osnovu obavljanja taksi delatnosti u roku od pet godina od dana nabavke, zatim naslednik - fizičko lice koje nije obveznik PDV, lica koje ga je pribavilo uz poresko oslobođenje po osnovu obavljanja taksi delatnosti, NE PLAĆA SE POREZ na dodatu vrednost nezavisno od toga da li je protekao rok od pet godina od dana nabavke putničkog automobila

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 271 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Izjava o usmenom testamentu

...

Izjava o opozivu testamenta

...

Molba za sastav i overu sudskog testamenta

...

Predlog za deobu zajedničke imovine stečene nasleđem

...

Predlog za donošenje dopunskog rešenja o nasleđivanju

...

Predlog za donošenje naredbe za obezbeđenje zaostavštine

...

Predlog za postavljanje privremenog staraoca zaostavštine