osnivački akt ništavost
osnivački akt anka
osnivački akt banka