Traženo: okrivljeni

Ukupno nađeno: 3423 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1735 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o prekršajima (RS)

OKRIVLjENI

Okrivljeni i njegova prava

Branilac okrivljenog

Okrivljeno pravno lice

Predstavnik okrivljenog pravnog lica

Predstavnik okrivljenog stranog pravnog lica

Odustanak okrivljenog od zahteva za sudsko odlučivanje

MERE ZA OBEZBEENjE PRISUSTVA OKRIVLjENOG

Pozivanje okrivljenog

Dovođenje okrivljenog

Zadržavanje okrivljenog

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1639 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pre utvrđivanja krivice okrivljenog za krivično delo pustošenja šuma iz čl. 274. st. 1. KZ-a, potrebno je utvrditi da li seča stabala predstavlja pustošenje šuma, u smislu čl. 40. Zakona o šumama.

...

Kada činjenični opis prekršaja u zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka sadrži više radnji koje se okrivljenom stavljaju na teret (npr. vređanje i guranje, odnosno udaranje), pa se u toku postupka dokaže samo jedna radnja, u izreci presude za drugu radnju koja nije utvrđena, tj. dokazana ne donosi se oslobađajuća presuda, već se u obrazloženju presude daju razlozi zbog kojih nije oglašen krivim i za druge radnje koje imaju obeležje tog istog prekršaja.

...

U predmetima sa više okrivljenih u kojima je utvrđena odgovornost istih sem jednog koji je nedostupan zbog boravka u inostranstvu, ne može se izdvojiti postupak ili istom odlukom protiv njega obustaviti postupak.

...

Izveštaj pošte-dostavljača u kojem je navedeno da je okrivljeni na privremenom radu u inostranstvu, ne može biti osnov za prekid postupka.

...

Izreka presude koja u opisu radnje izvršenja dela ne sadrži označenje imena i prezimena okrivljenog kao saizvršioca je protivrečna sama sebi i nerazumljiva.

...

Kada je krivično delo izvršeno u zajednici proizlazi zaključak da su okrivljeni postupali kao saizvršioci zbog čega je nužno utvrditi o čemu su se oni to prethodno dogovorili i koje je radnje svako od njih preduzeo pa čak i ako se radi o N. N. licu.

...

Pravo okrivljenog na stručnu pomoć branioca nije povređeno ukoliko se okrivljeni koji je angažovao branioca, pre saslušanja izjasnio da će odbranu dati bez njegovog prisustva.

...

Pri odmeravanju kazne okolnosti koje utiču da ona bude veća jesu i teži stepen krivice okrivljenog , težina prekršaja koja se ogleda kako u načinu na koji je prekršajna radnja preduzeta tako i u posledicama u vidu nanetih telesnih povreda oštećenima, kao i to što je jedan od oštećenih maloletno lice.

...

Kad su od okrivljenog privremeno oduzete petarde koje je neovlašćeno palio, prekršajni sud je dužan da svojom presudom odluči o tim privremeno oduzetim predmetima.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Da li je okrivljeni u prekršajnom postupku obveznik takse prema odredbama Zakona o republičkim administrativnim taksama i da li je u obavezi da plati iznos takse po Tarifnom broju 7. Odeljka A Tarife kada izjavi žalbu na rešenje o prekršaju donetom u prvostepenom postupku, koji se vodi po odredbama Zakona o prekršajima?

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 48 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Istražni sudija suda u u krivičnom predmetu protiv okrivljenog iz , zbog krivičnog dela iz člana , dana godine, doneo je

1. Naređuje se pretresanje stana okrivljenog iz u ulici broj , pošto postoji verovatnoća da će se u stanu pronaći predmeti upotrebljeni pri izvršenju krivičnog dela, a koji su važni za krivični postupak protiv okrivljenog .

Rešenjem ovog suda Ki od godine određeno je sprovođenje istrage protiv okrivljenog iz , zbog osnovane sumnje da je , te da je time izvršio krivično delo iz člana .

Kada se ima u vidu postojanje osnovane sumnje da je okrivljeni i njegovo nastojanje da ne otkrije pravu lokaciju svog smeštaja postoji verovatnoća je da će se pretresanjem navedenog stana pronaći predmeti upotrebljeni pri , a posebno:

...

OKRIVLjENI : , iz , ul. , br. , JMBG ___

Na dan . godine, u sati, sudnica br. , zakazan je glavni pretres protiv okrivljenog iz , u vezi izvršenog krivičnog dela , iz čl. . .

Prilikom izvršenja krivičnog dela iz čl. . , okrivljeni je oštećenom naneo veliku imovinsku štetu.

...

OKRIVLjENI : iz , ul. br. , JMBG

Rešenjem tog suda , od . godine, obustavljen je krivični postupak protiv okrivljenog iz , za krivično delo , iz čl. , po optužnici oštećenog kao tužioca iz , na osnovu čl. . ZKP.