hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: objekt investicioni

Ukupno nađeno: 626 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 574 pronadjena primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Odluka o vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje (SCG)

Uredba o ustupanju izgradnje investicionog objekta koji je od interesa za narodnu odbranu stranom izvođaču (SCG)

Uredba o uslovima i načinu zaključivanja ugovora o izvođenju investicionih radova u inostranstvu koji se odnose na izgradnju kapaciteta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i drugih vojnih objekata (SCG)

Pravilnik o minimumu tehničke dokumentacije za izdavanje odobrenja za izgradnju investicionih objekata visokogradnje (RS)

Pravilnik o merama zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda koje mora da sadrži tehnička dokumentacija za izgradnju investicionih objekata (RS)

Odluka o minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste izgrađenih investicionih objekata odnosno izvedenih radova (RS)

Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte kroz subvencionisanje dela kamate (RS)

Zakon o republičkim administrativnim taksama (RS)

2) po zahtevu za odobrenje - davanje saglasnosti na investiciono -tehničku dokumentaciju za objekte bruto površine

Za zahtev investitora za izgradnju objekata u oblasti saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata , u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje - 700

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 20 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje prava svojine na objektu čije se investiciono -tehničko održavanje vrši predstavlja prethodno pitanje iz nadležnosti suda i razlog za prekid postupka izdavanja potvrde o prijavi radova na investicionom održavanju objekta .

...

U slučaju kada obveznik PDV-a, građevinsko preduzeće, po osnovu ugovora o zajedničkom investiranju u pripremi i izgradnji objekata zaključenog sa investitorom - licem koje ima pravo korišćenja građevinskog zemljišta i na koje glasi građevinska dozvola, gradi građevinski objekat od sopstvenog materijala, to građevinsko preduzeće je obveznik plaćanja poreza jer vrši promet dobara po sačinjenim privremenim situacijama.

...

Ugovor o ortakluklu i podeli vlasništva (ovde zajedničkoj gradnji i podeli objekta ), kao osnova za sticanje svojine, može biti sklopljen i prećutno. Utvrđeno je da su se tužilac i tuženi saglasili i u ortakluk uneli određene ortačke udele: tužilac je investirao novac, a tuženi svoj rad koji takođe ima imovinsku vrednost. Stoga ortaci osnovano zahtevaju da se utvrdi da njima pripada pravo svojine na predmetnoj nepokretnosti sa po 1/2 idealnih delova.

...

Susedi izgrađenog objekta odnosno građevine ne spadaju u zakonski krug lica ( investitori i izvođači) koja mogu izjaviti žalbu i biti stranka u postupku donošenja rešenja kojim se izdaje odobrenje za upotrebu objekta odnosno građevine

...

Ugovor o franšinzingu je neimenovani ugovor u privredi po kome sarađuju dva ili više privrednih subjekata a za međusobne odnose je kod ove vrste ugovora bitno kako su ugovornim odredbama regulisali međusobna prava i obaveze. Ukoliko su se ugovarači saglasili da na teret primaoca franšizinga padaju svi troškovi poslovanja, investicionog održavanja i amortizacije objekta i inventara, ugovor se mora poštovati, pa primalac franšizinga ne može te troškove prevaliti na davaoca franšizinga, niti isti

...

TUŽILAC KAO INVESTITOR IZGRADNjE POSLOVNOG OBJEKTA MOŽE ZAHTEVATI KAO NEZVANI VRŠILAC TUIH POSLOVA NADOKNADU TROŠKOVA KOJI SE ODNOSE NA KORIŠĆENjE I ODRŽAVANjE CELOKUPNE POSLOVNE ZGRADE , UČINjENIH ZA VLASNIKA DELOVA ZGRADE .

...

Lice koje je dalo saglasnost investitoru za zaključenje ugovora o gradnji objekta nije ugovorna strana i nema aktivnu legitimaciju da od izvođača radova zahteva izvršenje ugovorne obaveze

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 15 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Preduzeće će na dan 31.12.2004 godine imati na lageru repromaterijal (nabavljen bez poreza na promet) koji će koristiti u 2005-oj godini pri izgradnji objekta čiji je investitor . Da li će se prilikom upotrebe repromaterijala plaćati PDV ?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Ako je fizičko lice suinvestitor na građevinskom objektu u visini od 30% vrednosti objekta , da li ima obavezu plaćanja PDV, kada se ima u vidu da je građevinska dozvola dobijena na ime investitora ali i na njegovo ime u odnosu 70% prema 30% vrednosti objekta koji se gradi?

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-02679/2009-04 (_)

usluga koji se vrši u okviru izgradnje brane i akumulacije "Arilje - profil Svračkovo" (II etapa I faze Vodoprivrednog i energetskog sistema "Rzav"), kao i da li se obračunava i plaća PDV na iznos sredstava koja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode, opštine Arilje, Požega, Lučani, Gornji Milanovac i grad Čačak uplaćuju JP "Rzav" prema ugovoru kojim je predviđeno udruživanje sredstava radi zajedničkog finansiranja izgradnje ovog objekta ...

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2820/2009-04 (_)

Obaveza podnošenja evidencione prijave za PDV fizičkog lica - supruge preminulog fizičkog lica - obveznika PDV koji je obavljao delatnost investicione izgradnje građevinskih objekata , a koja stekne pravo svojine na delu zaostavštine -poslovne imovine, kao i pravo upravljanja i raspolaganja na drugom delu zaostavštine - poslovne imovine koji pripadne maloletnoj deci

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2356/2009-04 (_)

Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV - privrednog društva koje, na osnovu ugovora nazvanog ugovorom o zajedničkoj izgradnji građevinskog objekta zaključenog sa investitorima - fizičkim licima na koja glasi građevinska dozvola, finansira izgradnju građevinskog objekta , obračunatog od strane prethodnih učesnika u prometu - obveznika PDV za promet dobara i usluga namenjenih izgradnji predmetnog objekta

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 17 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Ovim sporazumom stranke ugovaraju mesnu nadležnost Opštinskog suda u , za sve eventualne sporove koji bi proizašli između investitora i izvođača radova, a u vezi postojećeg ugovornog odnosa oko adaptacije navedenog stambenog objekta .

...

4. Formira gradilište, posebnim rešenjem odredi rukovodioca radova i obavesti investitora , da organizuje izvođenje radova u svemu prema Zakonu o izgradnji objekta , Zakona i Pravilnika o zaštiti na radu i drugim važećim propisima, kao i da na gradilištu obezbedi odgovarajuću nameštenu kancelariju za rad Nadzornog organa investitora ,

6. Preda investitoru tehnički i funkcionalno ispravan objekat ,

Kao dan završetka radova smatra se dan kada je izvođač pismeno obavestio investitora da su radovi zaavršeni i da investitor može da podnese zahtev nadležnom organu za tehnički pregled i prijem objekta .

Ukoliko Izvođač objekat završi pre ugovorenog roka, Investitor je obavezan da mu isplati premiju u visini od promila za svaki kalendarski dan od dana kada je objekat završen pa do dana ugovorenog za završetak objekta . Obračun premije vrši se po konačnom obračunu.

Garantni rok počinje teći od dana primopredaje objekta ili njegovih delova. Ukoliko Investitor započne korišćenje objekta ili njegovih delova pre izvršene primopredaje, garantni rok teče od dana početka korišćenja objekta , odnosno dela objekta .

Izvođač nije obavezan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posledica nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamenskog korišćenja objekata od strane Investitora i trećih lica.

hor003