Traženo: obdanište

Ukupno nađeno: 6413 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 6273 pronadjenih primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (RS)

Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju (RS)

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (RS)

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (RS)

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (RS)

Pravilnik o Standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja (RS)

Pravilnik o posebnom programu ostvarivanja vaspitno -obrazovnog rada u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama (RS)

Pravilnik o standardima uslova za ostvarivanje posebnih programa u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja (RS)

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (RS)

Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju (RS)

Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje manjeg, odnosno većeg broja dece od broja koji se upisuje u vaspitnu grupu (RS)

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 129 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS VASPITAČA

...

Vaspitne mere prema maloletnicima se izriču u formi rešenja, a samo kazna maloletničkog zatvora izriče se presudom.

...

Kada prekršajni sud maloletniku izriče vaspitnu meru, u izreci odluke se navodi samo mera koja se izriče a maloletnik ne treba da bude oglašen krivim za delo koje mu se stavlja na teret.

...

Celishodno je krivični postupak prema maloletniku obustaviti kada je u toku realizacija ranije izrečene vaspitne mere.

...

U granicama je ustavnih ovlašćenja zakonodavca da posebno propiše šta se smatra diskriminacijom u vezi sa vaspitanjem i obrazovanjem, odnosno da se diskriminacijom u obrazovanju zbog invalidnosti ne smatra stvaranje normativnih pretpostavki da se, kroz individualizovani oblik nastave, deci sa posebnim obrazovnim potrebama obezbedi obrazovanje u skladu sa njihovim potrebama, interesovanjima i mogućnostima.

...

Zakonom se moglo propisati da, pored opštih uslova za prijem u radni odnos, u ustanovi za obrazovanje i vaspitanje može da bude primljeno lice ako ispunjava i posebne uslove u pogledu odgovarajućeg obrazovanja, psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima i da nije osuđivano za određena krivična dela.

...

Zaposlenom u ustanovi obrazovanja prestaje radni odnos ako se u toku radnog odnosa utvrdi da ne ispunjava uslove iz st. 1. i 2. člana 120. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja , ili ako odbije da se podvrgne lekarskom pregledu u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.

...

Kroz osuđujuću presudu izražava se adekvatna društvena osuda, na koji način se ostvaruje generalna prevencija, odnosno vaspitno utiče na druge da ne čine krivična dela, pa je stoga generalna prevencija bez značaja prilikom odlučivanja o uslovnom otpustu.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ustanove obrazovanja i vaspitanja , u koje odadaju i osnovne i srednje škole su naručioci javnih nabavki, u smislu Zakona o javnim nabavkama

...

Usluga davanja u zakup sportske sale ne spada u uslugu iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja za koju je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza

...

Naknade u naturi (obezbeđivanje stambenog prostora zaposlenima, roba i usluge koje obezbeđuje poslodavac, dečiji vrtić koje obezbeđuje poslodavac, parkiranje, prevoz na posao i sa posla, razlika kamatne stope kod davanja kredita zaposlenima i sl.), su rashodima koji nisu direktno povezani sa mogućim ostvarivanjem prihoda na tržištu, pa nisu uključeni u poreski bilans

...

Na zaposlene u srednjim školama Zakon o radu se primenjuje supsidijerno, ako Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakonom o radnim odnosima u državnim organima određeni institut nije uređen na drugačiji način

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

2. Zaposlenom nezavisno od njegove volje i volje poslodavca - po sili zakona, prestaje radni odnos sa poslodavcem dana godine, kada je otpočela primena izrečene mere bezbednosti ( vaspitne ili zaštitne mere), zbog čega mora biti odsutan sa rada u trajanju dužem od šest meseci.

Prema zaposlenom je odlukom (navesti nadležni organ) broj od godine, izrečena mera bezbednosti ( vaspitna ili zaštitna mera), koja je počela da se primenjuje dana godine. Kako je ova mera izrečena u trajanju dužem od šest meseci, danom početka njene primene zaposlenom je, nezavisno od njegove volje i volje poslodavca - po sili zakona, prestao radni odnos, što se ovim rešenjem i utvrđuje.

...

Na osnovu pravnosnažne i izvršne presude , br. , od . godine, razveden je brak između poverioca i dužnika, a njihovo maloletno dete rođ. , povereno je na čuvanje, negu i vaspitavanje dužniku. Istom presudom uređeno je i viđanje poverioca sa detetom, te je određeno da je dužnik obavezan da poveriocu predaje dete jednom nedeljno, svake subote u ___ časova ujutru, dok je naloženo poveriocu da dete vraća dužniku u nedelju do ___ časova.

Na osnovu pravnosnažne i izvršne presude , br. , od . godine, razveden je brak između poverioca i dužnika, a njihovo maloletno dete rođ. , povereno je na čuvanje, negu i vaspitavanje poveriocu.

...

Maloletni tužilac iz rođen je dana godine u i navedenom presudom poveren je na čuvanje i vaspitanje majci iz .

...

Maloletno dete predlagača rođeno godine, JMBG , poverava se na čuvanje i vaspitanje predlagaču iz .

...

Tužilac je godine za vreme časa fizičkog vaspitanja izvodio vežbu na gimnastičkoj spravi. Tom prilikom je došlo do kvara sprave zbog čega je učenik pao na pod i zadobio povrede: . U tom momentu predmetni profesor se nalazio van fiskulturne sale.