hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: obaveza alternativna

Ukupno nađeno: 118 primera (stranica je generisana 25.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 95 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Alternativna obaveza po izboru izvršnog dužnika

Zakon o obligacionim odnosima (SCG)

ALTERNATIVNE OBAVEZE

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

245196 Obaveze po osnovu dotacija privatnim i alternativnim školama

Uredba o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova (RS)

nivoi odgovornosti pomoraca, program i način polaganja ispita za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, uslovi za sticanje ovlašćenja o alternativnoj osposobljenosti, postupak izdavanja ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, način obračunavanja pomorskog staža, program obuke i uslove za sprovođenje ubrzane obuke, način vođenja i obrasce dnevnika o završenoj obuci i stečenoj praksi, obaveze instruktora, odnosno procenjivača, kao i obaveze ...

4) da kandidat za ovlašćenje o alternativnoj osposobljenosti koji treba da obavlja brodsku delatnost plovidbe na radnom nivou odgovornosti, ispunjava uslove propisane u čl. 38. i 39. ove uredbe, za obavljanje određenih dužnosti u okviru <lat>GMDSS</lat> radio-službe u skladu sa Radio pravilima;

Izdavanje ovlašćenja o alternativnoj osposobljenosti ne sme da prouzrokuje smanjenje broja članova posade, niže vrednovanje svakog pojedinačnog ovlašćenja o osposobljenosti, kao i istovremeno obavljanje više dužnosti na brodu.

Pravilnik o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima (RS)

(iii) dodatnim ili alternativnim uputstvima koje predlažu vlasnik ili organizacija za obezbeđivanje kontinuirane plovidbenosti odobrena prema M.A.302, izuzev intervala u kojima se moraju obaviti poslovi vezani za bezbednost iz stava (e), koji mogu da se produže ako se sprovede odgovarajuća analiza saglasno stavu (g) i samo ako takva produženja podležu neposrednom odobravanju od strane nadležnog organa saglasno M.A.302(b).

1.1 Svi ispiti osnovnog znanja sprovode se na osnovu pitanja sa više ponuđenih odgovora i esej pitanja, kako je to dole navedeno. Netačni alternativni odgovori treba da izgledaju podjednako uverljivo svakome ko ne poznaje predmet dovoljno dobro. Svi alternativni odgovori moraju da imaju veze sa pitanjem i da imaju sličan rečnik, gramatičku formu i da budu slične dužine. U numeričkim pitanjima, netačni odgovori odgovaraju proceduralnim greškama, kao što su ispravke primenjene na pogrešan način

(b) Netačni alternativni odgovori treba da izgledaju podjednako uverljivo svakome ko ne poznaje predmet dovoljno dobro. Svi alternativni odgovori moraju da imaju veze sa pitanjem i da imaju sličan rečnik, gramatičku formu i da budu slične dužine.

(e) Netačni alternativni odgovori treba da izgledaju podjednako uverljivo svakome ko ne poznaje predmet dovoljno dobro. Svi alternativni odgovori moraju da imaju veze sa pitanjem i da imaju sličan rečnik, gramatičku formu i da budu slične dužine.

Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) (RS)

21.6 Uslov u paragrafu 21.4(a) ( obaveza na datum izveštavanja kao rezultat prošlog događaja) znači da entitet nema realnu alternativu izmirenja te obaveze . Ovo se može dogoditi kada entitet ima zakonsku obavezu koja se može sprovesti zakonskim putem ili kada entitet ima izvedenu obavezu zato što je prošli događaj (koji može biti delovanje entiteta) stvorio validna očekivanja kod drugih strana da će entitet izmiriti obavezu . Obaveze koje će nastati od budućeg

(a) ima sadašnju zakonsku ili izvedenu obavezu da izvrši takve isplate kao rezultat prošlih događaja (ovo znači da entitet realno nema alternativu plaćanju), i

Zakon o pomorskoj plovidbi (RS)

nivoe odgovornosti pomoraca, program i način polaganja ispita za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, uslove za sticanje ovlašćenja o alternativnoj osposobljenosti, postupak izdavanja ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, način obračunavanja pomorskog staža, program obuke i uslove za sprovođenje ubrzane obuke, način vođenja i obrasce dnevnika o završenoj obuci i stečenoj praksi, obaveze instruktora, odnosno procenjivača, kao i obaveze ...

Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole (RS)

Proizvodi koji su nastali u procesu prerade materijala Kategorije 1 i materijala Kategorije 2 primenom neke od navedenih alternativnih metoda moraju se trajno identifikovati na propisan način, osim biodizela.

Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima (RS)

Pod merom obaveznog javljanja nadležnom organu policije i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija podrazumeva se dužnost učinioca krivičnog dela iz člana 3. ovog zakona da se lično javi organizacionoj jedinici policije u mestu njegovog prebivališta i organizacionoj jedinici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija nadležnoj za tretman i alternativne sankcije, svakog meseca najkasnije do 15. dana u mesecu.

Pod merom obaveznog posećivanja profesionalnih savetovališta i ustanova podrazumeva se dužnost učinioca krivičnog dela iz člana 3. ovog zakona da posećuje profesionalna savetovališta i ustanove prema programu koji mu odredi organizaciona jedinica Uprave za izvršenje krivičnih sankcija nadležna za tretman i alternativne sankcije.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 22 pronadjena primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Tužilac može nakon podnošenja tužbe do njenog dostavljanja tuženom da preinači tužbu. Od početka toka parnice, preinačenje je dopušteno samo ako se stekne jedan od dva alternativna uslova: da se tuženi saglasi sa preinačenjem i ako sud odluči da dopusti preinačenje (samo u slučaju objektivnog preinačenja, kada nije obavezno da se tuženi saglasi).

...

Kod ugovorene alternativne obaveze tuženog, tužilac u tužbi ne mora tražiti alternativno obavezivanje tuženog, već može da traži i obavezivanje na jednu od ugovorenih obaveza .

...

Kod krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. KZ, radnja izvršenja može se pojaviti u tri alternativna oblika: iskorišćavanje službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenje granica službenog ovlašćenja ili neizvršenje službene dužnosti , pa je sud dužan da u izreci presude, kojom optuženog oglašava krivim, navede konkretnu radnju izvršenja, odnosno oblik ovog krivičnog dela, koji proizilazi iz činjeničnog opisa protivpravnog ponašanja koje mu se stavlja na teret.

...

Nakon što dužnik nenovčane obaveze predaje stvari određenih po rodu, dođe u docnju, njegova obaveza po samom zakonu postaje alternativna , pa dužnik duguje ili naknadu cene stvari koju je poverilac pribavio na drugoj strani ili vrednost dugovanih stvari. U svakom slučaju pravo izbora je, saglasno članu 290. ZOO, na poveriocu, na kome je i obaveza da o svom izboru prethodno obavesti dužnika.

...

Kod alternativne obaveze , gde je u obavezi dva ili više predmeta, ali dužnik je dužan dati samo jedan da se oslobodi obaveze , pravo izbora, ako nije drukčije ugovoreno, pripada dužniku.

...

Alternativna obaveza utvrđena u novčanoj protivvrednosti vozila u momentu isplate adekvatna je obaveza predaje vozila. stoga se na tako utvrđenu novčanu vrednost poveriocu ne može priznati i zatezna kamata za period od datuma dospeća za isporuku vozila do datuma plaćanja

...

Tužilac ne može istovremeno tražiti i izvršenje ugovora i regulisanje pravnih posledica raskida istog povraćajem predmeta ugovora OSIM ako je ugovorom među strankama bila ugovorena alternativna obaveza

...

UVOENjE VERSKE NASTAVE I NASTAVE ALTERNATIVNOG PREDMETA, KAO FAKULTATIVNIH PREDMETA U SISTEM OBRAZOVANjA, OSPORENOM UREDBOM, ŠTO JE ZAKONIMA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOJ, ODNOSNO SREDNjOJ ŠKOLI, POSLE GODINU DANA EKSPERIMENTALNOG PROGRAMA, UČINjENO OBAVEZNIM , UZ ALTERNATIVNO OPREDELjENjE IZMEU VERSKE NASTAVE I DRUGOG IZBORNOG PREDMETA, NIJE NESAGLASNO SA NAČELOM IZ ČLANA 41 USTAVA O ODVOJENOSTI DRŽAVE I CRKVE , NITI SE TIME OGRANIČAVA SLOBODA SAVESTI, MISLI, VERE I DRUGIH UVERENjA,

...

Alternativna obaveza ne može se uspostaviti presudom

...

Alternativno ovlašćenje predstavlja ponudu tuženom da se može osloboditi svoje osnovne obaveze ako tužiocu isplati određeni novčani iznos. Sud nije ovlašćen da ulazi u ocenu adekvatnosti visine iznosa koji se umesto dužne činidbe alternativnim zahtevom traži.

...

Ako alternativna obaveza nije utvrđena sudskom odlukom dužnik koji je obavezan da preda građevinski materijal kojim ne raspolaže, ne može zahtevati da izvršenje ispuni umesto robom, isplatom njene protivvrednosti u novcu

...

Tužbeni zahtev kojim se traži predaja stvari ili, za slučaj nemogućnosti izvršenja isplate, protivu vrednosti, može biti ograničen samo na činidbu, uz alternativno ovlašćenje tuženog da obavezu može izvršiti plaćanjem određenog iznosa ako predmet obaveze nije generična stvar

...

Ako tužilac traži da mu se dosude izvesne stvari a uz to izjavi da je voljan umesto stvari primiti određeni novčani iznos (facultas alternativa ) sud se ne može upuštati u visinu postavljenog novčanog zahteva, jer se radi samo o jednom zahtevu - predaji stvari a tuženi se može obaveze osloboditi ako isplati tužiocu traženi novčani iznos.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Alternativa : Preuzimalac sanacije odgovara i za novčane obaveze (navesti iznose) korisnika sanacije, po uslovom da se te obaveze ne mogu izmiriti iz njegovih sredstava (fondova).

ogl3
hor003