Traženo: neuračunljivost

Ukupno nađeno: 156 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 84 pronadjena primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o prekršajima (RS)

Neuračunljivost , skrivljena neuračunljivost i bitno smanjena uračunljivost

Krivični zakonik (RS)

Skrivljena neuračunljivost

Zakon o prekršajima (RS)

Uračunljivost

Zakon o prekršajima (RS)

Fizičko lice odgovara za prekršaj koji mu se može pripisati u krivicu zato što je bilo uračunljivo i učinilo prekršaj sa umišljajem ili iz nehata, a bilo je svesno ili je bilo dužno i moglo biti svesno da je takav postupak zabranjen.

Neuračunljiv učinilac nije odgovoran za prekršaj.

Neuračunljiv je učinilac koji nije mogao da shvati značaj svog postupka ili nije mogao da upravlja svojim postupcima usled duševne bolesti, privremene duševne poremećenosti, zaostalog duševnog razvoja ili druge teže duševne poremećenosti.

Učiniocu prekršaja čija je sposobnost da shvati značaj svog dela ili sposobnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena usled nekog stanja iz stava 2. ovog člana (bitno smanjena uračunljivost ) može se ublažiti kazna.

Ne smatra se neuračunljivim učinilac prekršaja koji upotrebom alkohola ili na drugi način dovede sebe u stanje u kome nije mogao shvatiti značaj svog postupka ili nije mogao upravljati svojim postupcima ako je u vreme kad se dovodio u takvo stanje bio svestan ili je bio dužan i mogao biti svestan da u takvom stanju može učiniti prekršaj.

Učiniocu prekršaja koji je u stanju neuračunljivosti učinio prekršaj, sud će izreći obavezno psihijatrijsko lečenje, ako utvrdi da postoji ozbiljna opasnost da učinilac ponovi prekršaj, a radi otklanjanja opasnosti potrebno je njegovo psihijatrijsko lečenje.

Obavezno psihijatrijsko lečenje je jedina prekršajna sankcija koja se samostalno može izreći neuračunljivom učiniocu prekršaja.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana sud može izreći obavezno psihijatrijsko lečenje učiniocu prekršaja čija je uračunljivost bitno smanjena, ako mu je izrečena novčana kazna, rad u javnom interesu, opomena ili je oslobođen od kazne.

Ako se sumnja u uračunljivost okrivljenog, odrediće se psihijatrijsko veštačenje pregledom ili posmatranjem u zdravstvenoj ustanovi.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Ako se pojavi sumnja da je isključena ili smanjena uračunljivost okrivljenog, da je okrivljeni usled zavisnosti od upotrebe alkohola ili opojnih droga učinio krivično delo ili da je zbog duševnih smetnji nesposoban da učestvuje u postupku, organ postupka će odrediti psihijatrijsko veštačenje okrivljenog.

Ako je veštačenje određeno radi ocene uračunljivosti okrivljenog, veštak će ustanoviti da li je u vreme izvršenja krivičnog dela kod okrivljenog postojala duševna bolest, privremena duševna poremećenost, zaostali duševni razvoj ili druga teža duševna poremećenost, odrediće prirodu, vrstu, stepen i trajnost poremećenosti i dati mišljenje o uticaju takvog duševnog stanja na sposobnost okrivljenog da shvati značaj svoga dela ili upravlja svojim postupcima.

Ako je okrivljeni učinio protivpravno delo koje je u zakonu određeno kao krivično delo u stanju neuračunljivosti , javni tužilac će podneti sudu predlog da okrivljenom izrekne meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, odnosno predlog za obavezno psihijatrijsko lečenje okrivljenog na slobodi, ako za izricanje takve mere postoje uslovi predviđeni Krivičnim zakonikom.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 69 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Okrivljena se oslobađa od krivice kada je prekršajno delo učinila u stanju neuračunljivosti - u stanju duševne poremećenosti usled postojanja trajne duševne bolesti i u kom stanju nije bila svesna značaja svoje prekršajne radnje niti je mogla upravljati svojim postupcima.

...

To što je neko lice samo sebe dovelo u stanje nesposobnosti za rasuđivanje upotrebom narkotika, stepen njegove uračunljivosti može biti od uticaja samo u pogledu njegove krivične odgovornosti i odlučivanja o visini kazne za učinjeno delo, ali ne i od uticaja na odgovornost za naknadu štete koju je u takvom stanju pričinilo trećem licu.

...

Uračunljivost izvršioca krivičnog dela ne može se utvrđivati na osnovu iskaza svedoka, već je potrebno obaviti neuropsihijatrijsko veštačenje.

...

Mera obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi može se izreći učiniocu krivičnog dela čija je uračunljivost bitno smanjena ako mu je izrečena uslovna osuda ili je pušten na uslovni otpust.

...

Priznanje okrivljenog ne oslobađa sud dužnosti da izvede dokaz ispitivanjem oštećenih, kao i dokaz veštačenjem uračunljivosti okrivljenog, s obzirom na to da od istih zavisi odluka o vrsti i meri krivične sankcije.

...

Krivica postoji ako je učinilac u vreme kada je učinio krivično delo bio uračunljiv i postupao sa umišljajem, a bio je svestan ili je bio dužan i mogao biti svestan da je njegovo delo zabranjeno, kao i ako je učinilac postupao iz nehata, ukoliko zakon to izričito predviđa.

...

Krivica postoji ukoliko je učinilac u vreme kada je učinio krivično delo bio uračunljiv i postupao sa umišljajem, a bio svestan ili je bio dužan i mogao biti svestan da je njegovo delo zabranjeno.

...

Ako se pojavi sumnja da je isključena ili smanjena uračunljivost usled duševne bolesti, zaostalog duševnog razvoja ili druge duševne poremećenosti, ili usled upotrebe opojnih droga ili lekova, odrediće se veštačenje psihijatrijskim pregledom optuženog i ako je to potrebno i posmatranjem.

...

Činjenica da je okrivljeni u vreme davanja svog iskaza u policiji bio smanjeno uračunljiv usled zavisnosti od narkotika, ne znači da se na tom iskazu ne može zasnivati sudska odluka, ukoliko je takav iskaz jasan, detaljan kao i da nema bilo kakvih indicija koje bi ukazivale da okrivljeni zbog eventualnog konzumiranja narkotika nije bio u stanju da d? iskaz.

...

Krivica okrivljenog je potpuno opisana ukoliko je u izreci osuđujuće presude navedeno da je okrivljeni bio svestan svoga dela, da je zabranjeno i da je hteo njegovo izvršenje, jer je osoba koja je u vreme izvršenja imala ovakav psihički odnos prema radnji i posledici učinila delo sa direktnim umišljajem, pa je samim tim bila uračunljiva , odnosno sposobna da shvati značaj dela i upravlja svojim postupcima.

...

Ne postoji obaveza usaglašavanja nalaza i mišljenja veštaka koji se odnose na uračunljivost istog okrivljenog ukoliko su dati u različitim krivičnim predmetima.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Sud ne može posle održanog glavnog pretresa na osnovu optužnice neuračunljivom učiniocu izreći meru bezbednosti iz člana 63, odnosno člana 64. KZ SFRJ bez izmene optužnice javnog tužioca u predlog za izricanje mere bezbednosti. U takvom slučaju sud mora doneti presudu kojom se optuženi oslobađa od optužbe.

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2296/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa usluga smeštaja u posebno opremljenim sobama TV aparatom i muzičkim uređajem i sa mogućnošću odvajanja paravanom, usluga ishrane po posebnom jelovniku, usluga nege (npr. šišanje, brijanje, omogućavanje individualne šetnje i dr), koje se pružaju pacijentima, kao i usluga veštačenja u postupcima pred sudom radi utvrđivanja stepena uračunljivosti lica