Traženo: nepokretnost fizička deoba

Ukupno nađeno: 25 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Rešenje o upisu u registar stalnih veštaka (RS)

Oblast veštačenja: projektovanje i izvođenje građevin. objek. visokogradnje, procena štete i procena vrednosti stambenih objekata, eksproprijacija fizičke deobe nepokretnosti , diplomirani građ. inženjer-projektant, telefon: 011-3228-781/34.

Merila za ocenu minimuma uspešnosti vršenja sudijske dužnosti (RS)

U opštinskom sudu sudija mesečno treba da reši sledeći broj predmeta: istražnih Ki - 18; krivičnih K - 14; parničnih P - 21; radnih sporova P 1 - 25, ili da ostvari koeficijent ažurnosti predmeta u radu po sudiji; istražnih - tromesečni, krivičnih - petomesečni, parničnih - petomesečni, izvršnih I (na nepokretnostima , fizička deoba , iseljenje iz stana i poslovnih prostorija i predaja zajedničkog deteta) - četvoromesečni, vanparničnih - četvoromesečni, ostavinskih - četvoromesečni.

Merila za ocenu minimuma uspešnosti vršenja sudijske dužnosti koja će se privremeno primenjivati do dana početka primene odredaba čl. 21. do 28. Zakona o uređenju sudova (RS)

U opštinskom sudu sudija mesečno treba da reši najmanje sledeći broj predmeta: istražnih Ki - 18; krivičnih K - 14; parničnih P - 20; radnih sporova P1 - 20, ili da ostvari koeficijent ažurnosti predmeta u radu po sudiji: istražnih - tromesečni, krivičnih - petomesečni, parničnih - petomesečni, izvršnih I (na nepokretnostima , fizička deoba , iseljenje iz stana i poslovnih prostorija i predaja deteta) - četvoromesečni, vanparničnih - četvoromesečni i ostavinskih - četvoromesečni.

Zakon o osnovama poreskog sistema (SCG)

Ako više pravnih ili fizičkih lica ima jedno od prava iz člana 128. stav 1. ovog zakona na istoj nepokretnosti , poreski obveznik je svako od tih lica srazmerno svom udelu .

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 14 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Civilna deoba nepokretnosti - javnom prodajom vrši se po pravilima izvršnog postupka na osnovu izvršne isprave donesene u vanparničnom postupku, kojom je utvrđena nemogućnost fizičke deobe nepokretnosti i određeno da će se deoba zajedničke stvari izvršiti javnom prodajom.

...

Fizička deoba nekretnine koja zahteva određena ulaganja stranaka, može se odrediti samo ukoliko su stranke prihvatile da izvrše ulaganja.

...

U postupku po predlogu za deobu nepokretnosti sud mora, pre nego što odluči da deobu treba izvršiti javnom prodajom, na pouzdan način utvrditi, nastojeći da se zadovolje opravdani zahtevi i interesi suvlasnika, da li je fizička deoba nemoguća ili bi znatno umanjila vrednost stvari, odnosno da li bi fizičkom deobom svaki od suvlasnika dobio u prirodi onaj deo koji odgovara veličini i vrednosti suvlasničkog udela .

...

STICANjE VEĆEG DELA SVOJINE OD SUVLASNIČKOG UDELA U POSTUPKU FIZIČKE DEOBE NEPOKRETNOSTI JE OSNOV ZA UTVRIVANjE POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA ZA TAJ VEĆI DEO.

...

Ne može se bez saglasnosti svih suvlasnika vršiti fizička deoba nepokretnosti tako da pojedinim suvlasnicima pripadne fizički deo, a da ostali suvlasnici na preostalom delu imovine ostanu u suvlasničkoj zajednici

...

Kada fizička deoba nepokretnosti nije moguća u tom slučaju vanparnični sud donosi rešenje kojim određuje fizičku deobu zajedničke nepokretnosti stranaka javnom prodajom i to podelom novca srazmerno njihovim suvlasničkim udelima

...

Kada sud fizički deli nepokretnosti , za podelu ne može postavljati uslove koji ne zavise od volje učesnika u deobi i koji se ne mogu izvršiti u sudskom postupku

...

Sud je neosnovano u postupku fizičke deobe izjednačio deoničare u pogledu površine nepokretnosti (parcela), a što je u suprotnosti sa alikvotnim delovima iz naslednog rešenja

...

Kad je presudom utvrđeno samo pravo suvlasništva onda nema izvršne isprave za fizičku deobu ni za deobu nepokretnosti

...

Kad se među istim strankama već se vodi parnica u kojoj jedna traži da se utvrdi da ima isključivo pravo korišćenja na predmetnim nekretninama koje su u društvenoj svojini postupak za fizičku deobu predmetnih nepokretnosti , prekida do okončanja parnice

...

Kada, bez velikih ulaganja, adaptiranja i visokih troškova koje ti radovi iziskuju, fizička deoba zajedničke nepokretnosti nije mogćća, deoba će se izvršiti prodajom nepokretnosti

...

Primedbe na procenjenu vrednosti nepokretnosti u rešenju kojim se utvrđuje da nije moguća fizička deoba prema suvlasničkim delovima nisu od značaja

...

Ukoliko su se stranke sporazumele da deobu zajedničke stvari putem procene i prodaje a nakon toga nisu promenile zahtev, prvostepeni sud ne može svojom odlukom utvrđivati fizičku deobu nepokretnosti

...

Ugovor o fizičkoj deobi u usmenoj formi je pravno valjani ugovor, obzirom da se ne radi o prometu nepokretnosti

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Poreza na prenos apsolutnih prava kod fizičke deobe nepokretnosti izgrađene po osnovu ugovora o sufinansiranju

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2942/2009-04 (_)

... udela na ekonomski deljivoj celini u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta koji vrši Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda fizičkom licu u cilju raseljavanja, a to fizičko lice zauzvrat Direkciji izvrši promet nepokretnosti (ili vlasničkog udela na nepokretnosti ) namenjenoj rušenju v) Poreski tretman prometa usluge davanja u zakup stanova na neodređeno vreme, za potrebe stanovanja, koji vrši obveznik PDV - Direkcija fizičkim ... Podela ...

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pošto postoji mogućnost fizičke podele nasleđene nepokretnosti , nepokretnost u ul. br. deli se između predlagača i protivnika predlagača i to tako što: