hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: nekretnina deoba

Ukupno nađeno: 228 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 155 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Uredba o sadržini obrasca za jednostrani raskid ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti , o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene (RS)

Uredba o sadržini standardnog informativnog obrasca za ugovore o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti , o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene (RS)

Zakon o zaštiti potrošača (RS)

<lat>Dž</lat>. ZAŠTITA POTROŠAČA U OSTVARIVANjU PRAVA IZ UGOVORA O TURISTIČKOM PUTOVANjU I VREMENSKI PODELjENOM KORIŠĆENjU NEPOKRETNOSTI

3. Vremenski podeljeno korišćenje nepokretnosti (tajm- šering )

Obaveza predugovornog obaveštavanja kod ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti

Pomoć prilikom preprodaje vremenski podeljenog korišćenja nepokretnosti , odnosno trajnih olakšica za odmor

Zakon o hipoteci (RS)

Raspodela sredstava dobijenih vansudskom prodajom nepokretnosti

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Sredstva izvršenja radi ostvarenja novčanog potraživanja su: prodaja pokretnih stvari, prodaja nepokretnosti , prenos novčanog potraživanja, prenos potraživanja za predaju pokretnih stvari ili nepokretnosti , unovčenje drugih imovinskih prava, prenos sredstava koja se vode na računu kod banke, prodaja akcija i prodaja udela u privrednim subjektima.

Sredstva izvršenja radi ostvarenja nenovčanog potraživanja su: predaja pokretnih stvari, ispražnjenje i predaja nepokretnosti , izvršenje obaveze činjenjem, nečinjenjem ili trpljenjem, izvršenje odluka iz porodičnih odnosa, izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad, izvršenje odluke o deobi stvari, upis u javne knjige i izdejstvovanje izjave volje.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 56 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Civilna deoba nepokretnosti - javnom prodajom vrši se po pravilima izvršnog postupka na osnovu izvršne isprave donesene u vanparničnom postupku, kojom je utvrđena nemogućnost fizičke deobe nepokretnosti i određeno da će se deoba zajedničke stvari izvršiti javnom prodajom.

...

Kasnija promena vlasnika založene nepokretnosti , odnosno podela nepokretnosti bez uticaja su na pravo namirenja hipotekarnog poverioca.

...

Tužbom za utvrđenje ništavosti ugovora o deobi nepokretnosti do pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju moraju biti obuhvaćeni svi zakonski naslednici preminule ugovorne strane.

...

Fizička deoba nekretnine koja zahteva određena ulaganja stranaka, može se odrediti samo ukoliko su stranke prihvatile da izvrše ulaganja.

...

Kad je ugovorom o ortakluku unapred postignut sporazum o jednakim suvlasničkim udelima ortaka u sticanju nepokretnosti , nema mesta primeni odredaba o originarnom sticanju prava svojine, srazmerno visini uloženih sredstava.

...

U postupku po predlogu za deobu nepokretnosti sud mora, pre nego što odluči da deobu treba izvršiti javnom prodajom, na pouzdan način utvrditi, nastojeći da se zadovolje opravdani zahtevi i interesi suvlasnika, da li je fizička deoba nemoguća ili bi znatno umanjila vrednost stvari, odnosno da li bi fizičkom deobom svaki od suvlasnika dobio u prirodi onaj deo koji odgovara veličini i vrednosti suvlasničkog udela .

...

Svi suvlasnici nepokretnosti su ovlašćeni da učestvuju u javnom nadmetanju određenom radi prodaje u svrhu razvrgnuća imovinske zajednice - deobe nepokretnosti , bez obzira da li su u rešenju o dozvoli izvršenja označeni kao poverioci ili dužnici i bez obzira da li su u postupku iz kog potiče izvršna isprava bili predlagači ili protivnici predlagača.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 10 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Porez po odbitku na prihode koje nerezident ostvari od rezidenta po osnovu dividendi, udela u dobiti, autorskih naknada, kamate, kapitalnih dobitaka i zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari odredbom člana 40. Zakona propisano je da se na prihode koje ostvari nerezidentni obveznik od rezidentnog obveznika po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, autorskih naknada, kamata, kapitalnih dobitaka i naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, obračunava i

...

Poreza na prenos apsolutnih prava kod fizičke deobe nepokretnosti izgrađene po osnovu ugovora o sufinansiranju

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2627/2009-04 (_)

a) Obaveza evidentiranja za PDV zatvorenog, odnosno privatnog investicionog fonda b) Poreski tretman naknade koju ostvaruje obveznik PDV - društvo za upravljanje investicionim fondovima za promet usluga koje pruža v) Poreski tretman kapitalnog dobitka koji ostvari zatvoreni, kao i privatni investicioni fond prodajom nepokretnosti , hartija od vrednosti, odnosno udela (u kapitalu privrednog društva)

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2274/2009-04 (_)

PDV za prvi prenos prava raspolaganja na ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta čija je izgradnja započeta pre 31. decembra 2004. godine, a čiji se prvi prenos prava raspolaganja vrši od 1. januara 2005. godine, pri čemu naknada za prvi prenos prava raspolaganja na ekonomski deljivim celinama nije izražena u novcu, već u obliku prometa vlasničkih udela na nepokretnosti koja je izgrađena pre 31. decembra 2004. godine, a koji je (promet vlasničkog udela ...

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2942/2009-04 (_)

vlasničkog udela na ekonomski deljivoj celini u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta koji vrši Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda fizičkom licu u cilju raseljavanja, a to fizičko lice zauzvrat Direkciji izvrši promet nepokretnosti (ili vlasničkog udela na nepokretnosti ) namenjenoj rušenju v) Poreski tretman prometa usluge davanja u zakup stanova na neodređeno vreme, za potrebe stanovanja, koji vrši obveznik PDV - Direkcija fizičkim licima g) Podela ...

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 7 pronadjenih primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Rešenjem br. od godine utvrđeno je da zajedničku stvar poverioca i dužnika - nepokretnost : površine , koja se nalazi u , ul. , br. , odnosno katastarska parcela br. KO , zkul br. , treba prodati na javnoj prodaji radi njene deobe . Poverilac i dužnik su vlasnici opisane nepokretnosti na jednakim delovima i to: 1/2 je svojina poverioca a 1/2 je svojina dužnika.

...

DOZVOLjAVA SE u listu nepokretnosti broj KO u korist iz , ul. br. , JMBG sa udelom na

...

Pošto postoji mogućnost fizičke podele nasleđene nepokretnosti , nepokretnost u ul. br. deli se između predlagača i protivnika predlagača i to tako što:

...

Na osnovu člana 97. stav 1. tačka 1) Zakona o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima , podnosimo zahtev za deobu parcele broj , KO , površine od , upisane u list nepokretnosti br. , suvlasništvo i u 1/2 idealnih delova, na dva jednaka dela.

hor003