hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: neizvršenje naređenja

Ukupno nađeno: 737 primera (stranica je generisana 16.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 706 pronadjenih primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Naredba o određivanju dana izvršenja usluga u spoljnotrgovinskom prometu (RS)

Naredba o visini naknade za izvršeni pregled aerodroma i objekata posle završene izgradnje, rekonstrukcije, promene namene ili kategorije i duže zatvorenosti (SCG)

Naredba o visini naknade za pregled letilišta po izvršenoj izgradnji i pregled terena posle uređenja (SCG)

Krivični zakonik (RS)

Neizvršenje i odbijanje izvršenja naređenja

Krivično delo izvršeno po naređenju pretpostavljenog

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Izvršenje naredbe za dovođenje

Zakon o policiji (RS)

Izvršavanje naređenja

Zakon o budžetskom sistemu (RS)

Naredbodavac je funkcioner, odnosno rukovodilac korisnika budžetskih sredstava, odnosno lice koje je odgovorno za upravljanje sredstvima, preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje koji se izvršavaju iz sredstava organa, kao i za izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju budžetu.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Izuzetno, ovlašćeno lice Poreske uprave može doneti poreski akt, koji se donosi u pismenom obliku, u usmenom obliku i narediti njegovo izvršenje bez odlaganja, ako je ugrožen postupak naplate ili kontrole poreza.

Krivični zakonik (RS)

ili delimično uništi neku nacionalnu, etničku, rasnu ili versku grupu kao takvu naredi da se vrše ubistva ili teške povrede tela ili teško narušavanje fizičkog ili duševnog zdravlja članova grupe ili da se grupa stavi u takve životne uslove koji dovode do potpunog ili delimičnog istrebljenja grupe ili da se primene mere kojima se sprečava rađanje između pripadnika grupe ili da se vrši prinudno preseljavanje dece u drugu grupu ili ko u istoj nameri izvrši neko od navedenih dela, kazniće ...

... naredi ... izvrši ... kazniće ...

... naredi : da se izvrši ... naredi ...

... Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko, kršeći pravila međunarodnog prava za vreme rata, oružanog sukoba ili okupacije, naredi : da se izvrši ... izvrši ...

(3) Ko za vreme rata, oružanog sukoba ili okupacije naredi da se prema civilnom stanovništvu vrše ubistva ili ko takvo delo izvrši , kazniće se zatvorom najmanje deset godina ili zatvorom od trideset do četrdeset godina.

(4) Ko, kršeći pravila međunarodnog prava za vreme rata, oružanog sukoba ili okupacije, kao okupator, naredi ili izvrši preseljenje delova svog civilnog stanovništva na okupiranu teritoriju, kazniće se zatvorom najmanje pet godina.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 29 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Rešenje (odluka) suda kojim se određuje visina troškova krivičnog postupka i naređuje njihova isplata, nije rešenje o upravljanju postupkom. Ono predstavlja izvršnu ispravu u smislu člana 13. stav 1. ZIO. Navedene odluke podležu mogućnosti davanja klauzule pravnosnažnosti i izvršnosti u skladu sa članom 15. stav 1. ZIO i člana 193. stav 4. ZKP; podobne su za izvršenje , jer sadrže sve elemente predviđene članom 17. stav 1. ZIO.

...

Prekršaj nepostupanja po naredbi policijskog službenika može se izvršiti i pasivnim držanjem učesnika u saobraćaju kome je naredba izdata.

...

Istražni sudija, na pisani i obrazloženi predlog javnog tužioca, može narediti nadzor i snimanje telefonskih razgovora i drugih komunikacija, lica za koja postoje osnovi sumnje da su sama, ili sa drugim, izvršila krivična dela nabrojana u tač. 1, 2. i 3. člana 504a ZKP-a.

...

Potvrda o privremeno oduzetim predmetima od optuženog predstavlja dokaz na kome se može zasnivati presuda, s obzirom na to da policijski službenici imaju ovlašćenje da izvrše pretres optuženog i njegovog vozila, i bez naredbe suda, kao i bez upozorenja optuženog o njegovim pravima na branioca, u situaciji kada postoji sumnja da će optuženi odbaciti, sakriti ili uništiti predmete koje treba od njega oduzeti, kao dokaz u krivičnom postupku.

...

Povređeno je pravo na nepovredivost stana, zajemčeno odredbama člana 40. st. 1. i 2. Ustava RS, kada ovlašćena službena lica organa unutrašnjih poslova bez naredbe ili druge odluke suda izvrše pretres stana, mimo Ustavom utvrđenih, i zakonom propisanih slučajeva u kojima se bez odluke suda i bez prisustva svedoka može izvršiti pretresanje stana.

...

Zaposleni koji postupi suprotno naredbi rukovodioca i samoinicijativno levom rukom izvadi klin što je dovelo do kretanja prikolice prema traktoru i do povrede njegove šake desne ruke izvršio je nebezbedan rad i nema pravo na naknadu štete.

...

Naredba o pretresanju stana predaje se pre početka pretresanja licu kod koga će se pretresanje izvršiti i to lice se mora poučiti da ima pravo da uzme branioca, koji može prisustvovati pretresu.

...

Dozvoljeno je da se na osnovu jedne naredbe istražnog sudije izvrši pretres stana koji koristi optuženi i pretres zajedničkih prostorija koje je takođe koristio.

...

Naređivanje izvršenja zatvora kao zamene novčane kazne koja se nije mogla prinudno izvršiti u nadležnost je veća z čl. 23. st. 6, a ne sudije koji postupa po izvršenju krivične sankcije

...

Kada je izvršeno pretresanje stana optužene od strane tržišne inspekcije, bez naredbe suda, a o tome izdata potvrda o ulaženju u stan i o oduzimanju predmeta u kojoj je navedeno da je pretresanje stana izvršeno u skladu sa odredbom čl. 81 ZKP a na tom dokazu je sud zasnovao presudu, učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz čl. 368 st. 1 tačka 10 ZKP.

...

Kada su organi MUP-a na naplatnoj rampi auto-puta zaustavili vozilo optuženog i u njemu pronašli i oduzeli 94 grama kokaina, pretresanje je pravilno izvršeno bez naredbe o pretresanju zbog postojanja opasnosti od odlaganja i uništenja predmeta krivičnog dela.

...

Kada su ovlašćena službena lica preduzela radnje pretresanje stana bez naredbe suda i bez prisustva svedoka, a u izdatoj potvrdi se ne navede razlog pretresanja niti se unesu primedbe vlasnika stana koji istovremeno potvrdu nije ni potpisao, pa o preduzetim radnjama ne bude obavešten ni istražni sudija ni javni tužilac, shodno odredbi čl. 81. ZKP, to se na takvom dokazu ne može zasnovati sudska odluka i optuženi se ima osloboditi optužbe da je izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret.

...

Kada su ovlašćena službena lica izvršila pretresanje stana bez naredbe suda i bez prisustva svedoka, a u izdatoj potvrdi se ne navede razlog pretresanja, niti se unesu primedbe vlasnika stana koji istovremeno potvrdu nije ni potpisao, pa o preduzetim radnjama ne bude obavešten ni istražni sudija, ni javni tužilac, onda se na takvom dokazu ne može zasnovati sudska odluka i optuženi se ima osloboditi optužbe da je izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

1. Naređuje se pretresanje stana okrivljenog iz u ulici broj , pošto postoji verovatnoća da će se u stanu pronaći predmeti upotrebljeni pri izvršenju krivičnog dela, a koji su važni za krivični postupak protiv okrivljenog .

2. Izvršenje ove naredbe poverava se organima unutrašnjih poslova u .

ogl3
hor003