hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: nagodba

Ukupno nađeno: 317 primera (stranica je generisana 25.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 287 pronadjenih primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđivati neposrednom pogodbom (RS)

Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom , davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (RS)

Uredba o vrstama stvari koje se mogu pribavljati ili otuđivati neposrednom pogodbom (SCG)

Uredba o vrsti pokretnih stvari koje se pribavljaju i otuđuju neposrednom pogodbom i određivanju opreme veće vrednosti (RS)

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

Dodeljivanje u slučaju prodaje neposrednom pogodbom

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RS)

Prodaja nepokretnosti neposrednom pogodbom

Zakon o javnoj svojini (RS)

Pribavljanje nepokretnosti neposrednom pogodbom putem razmene

Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom , davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (RS)

<lat>II</lat>. PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU I OTUENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE NEPOSREDNOM POGODBOM

Porodični zakon (RS)

Nagodba

Kada se sprovodi nagodba

Svrha nagodbe

Poziv na nagodbu

Kada je nagodba uspela

Kada nagodba nije uspela

Zapisnik o nagodbi

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 27 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Pitanje: Ukoliko se prilikom prodaje neposrednom pogodbom kao kupac javi izvršni poverilac, po kojoj se ceni može njemu prodati stvar, tj. da li ispod 30% od procenjene vrednosti, s obzirom da on ima mogućnost da traži dosuđenje stvari?

...

u smislu da li je zakonodavac predvideo kao način prodaje nepokretnosti, prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja, prodaju nepokretnosti neposrednom pogodbom (kada se sud odluči za ovaj način prodaje) i prodaju nepokretnosti neposrednom pogodbom , kada se izvršni poverilac i izvršni dužnik sporazumeju neposrednom pogodbom i uslovima prodaje ili ovaj član treba tumačiti, da sud uvek određuje predaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja, a neposrednu pogodbu ...

...

Pitanje: Imajući u vidu član 97. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, sa aspekta načela pravičnosti koja je najniža cena (u procentima od procenjene vrednosti) koja može biti predmet dogovora između strana u ugovoru o prodaji neposrednom pogodbom , a za koju se ne traži saglasnost izvršnog dužnika?

...

Pitanje: Članom 97. st. 7. ZIO je propisano da rok za zaključenje ugovora o prodaji neposrednom pogodbom i njegova realizacija ne može biti duži od 15 dana od dana sporazuma o prodaji neposrednom pogodbom . Da li se obaveza dostavljanja sporazuma o prodaji neposrednom pogodbom odnosi na situaciju kada pokretne stvari nisu prodate ni posle ponovljenog nadmetanja, te ako se dostavljanje sporazuma traži i u toj situaciji, koji je rok da stranka dostavi sporazum, te s kim se taj sporazum zaključuje?

...

Pitanje: Odredbe o prodaji neposrednom pogodbom u članu 97. Zakona o izvršenju i obezbeđenju su nepotpune i nije jasno na koji se način vrši takva prodaja. Radi rešavanja tog pitanja, sud je sastavio model zaključka o prodaji neposrednom pogodbom , koji se dostavlja strankama i ističe na oglasnoj tabli, u kome se navode početne cene s druge javne prodaje, napomena da su iste orijentacionog karaktera s pozivom na stav 6. ovog člana, i vremenski rok za neposrednu pogodbu (u praksi 2-3 sedmice).

...

Pitanje Kako postupiti u situaciji kada se nakon dve neuspele javne prodaje izvršni poverilac odluči za prodaju neposrednom pogodbom , a zatim neposredna pogodba ne uspe, te da li nakon toga izvršni poverilac ima pravo da u roku od 8 dana, koji je propisan stavom 8. čl. 97. traži dosuđenje u skladu sa odredbom čl. 102. ovog Zakona, ili ovaj stav treba uže tumačiti i primeniti ga samo na situaciju kada je neposredna pogodba određena po sporazumu stranaka pa u ostavljenom roku se ista ne

...

Pitanje: Odredbom čl. 97. st. 8. ZIO (koja se odnosi na neposrednu pogodbu ), predviđeno je da će izvršitelj konstatovati da do prodaje neposrednom pogodbom nije došlo i tražiti da se poverilac u roku od osam dana izjasni da li predlaže namirenje dosuđenjem stvari u skladu sa članom 102, ako stranke ne zaključe kupoprodajni ugovor u ostavljenom roku.

...

Pitanje: Da li se u slučajevima kada na poverilačkom ročištu nije bilo uslova za formiranje odbora poverilaca, ili je isti neaktivan i nezainteresovan za rad, mogu primeniti odredbe čl. 28. st. 5. Zakona o stečaju u pogledu predložene prodaje neposrednom pogodbom od strane stečajnog upravnika, s obzirom na odredbu čl. 132. st. 9. Zakona o stečaju?

...

Pitanje: Da li je u postupku izvršenja na pokretnim stvarima i nekretninama, moguće odrediti i treće i naredne javne prodaje, ili Zakon dozvoljava samo dve javne prodaje? Može li poverilac u slučaju neuspele druge javne prodaje da predloži zakazivanje treće, ako ne želi prodaju neposrednom pogodbom niti da mu se stvari dosude?

...

Pitanje: Zakonom o izvršenju i obezbeđenju propisano je da ukoliko izvršni poverilac i izvršni dužnik postignu sporazum o prodaji neposrednom pogodbom , konkretno nepokretnosti, da li je moguće ograničiti prodajnu cenu nepokretnosti na iznos od najmanje 30% od procenjene vrednosti, iz razloga što su moguće brojne zloupotrebe od strane izvršnog dužnika ili izvršnog poverioca, pa tako nepokretnost koja vredi 10.000.000,00 dinara može biti prodata i za 500.000,00 dinara?

...

Kada se prodaji neposrednom pogodbom pristupa nakon dva neuspela javna nadmetanja visina prodajne cene se određuje sporazumno, bez ograničenja.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Prema tome, pošto su svi poverioci saglasni sa prodajom, odnosno smatraju da bi time dobili povoljnije uslove za namirenje, predlagač predlaže da stečajno veće donese rešenje kojim će stečajnog dužnika izložiti prodaji, a da se prodaja izvrši neposrednom pogodbom .

...

Potencijalni kupac, iz , ul. br. , obratio se sudu podneskom od godine, kojom je izjavio da je spreman da izvrši kupovinu stečajnog dužnika kao pravnog lica za iznos od dinara, koji bi odmah po kupovini i isplatilo. Kupac, iz je predložilo je da se prodaja izvrši neposrednom pogodbom , ali stečajno veće nije usvojilo ovaj predlog, našavši da postoji mogućnost da se javi još neko zainteresovano lice koje bi ponudilo veću cenu.

hor003