Traženo: maloletnik

Ukupno nađeno: 2757 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 2352 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima (RS)

Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera u vezi sa emitovanjem programskih sadržaja koji mogu da naškode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika (RS)

Odluka o osnivanju Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima (RS)

Pravilnik o kućnom redu kazneno-popravnog zavoda za maloletnike (RS)

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izrečenim vaspitnim merama i kazni maloletničkog zatvora (RS)

Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu isticanja oznake o zabrani prodaje cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloletnim licima (RS)

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (RS)

Pravilnik o načinu isticanja upozorenja o zabrani prodaje cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloletnim licima i o štetnosti pušenja (RS)

Zakon o prekršajima (RS)

ODREDBE O MALOLETNICIMA

Odgovornost maloletnika za prekršaj

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 324 pronadjena primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Pri odmeravanju kazne okolnosti koje utiču da ona bude veća jesu i teži stepen krivice okrivljenog, težina prekršaja koja se ogleda kako u načinu na koji je prekršajna radnja preduzeta tako i u posledicama u vidu nanetih telesnih povreda oštećenima, kao i to što je jedan od oštećenih maloletno lice.

...

Okolnosti da se maloletna oštećena u ranim jutarnjim časovima zatekla u vozilu okrivljenog koje je bilo u pokretu, zatim razlika u godinama i fizičkoj konstituciji, posmatrane zajedno predstavljaju silu u smislu krivičnog dela nedozvoljene polne radnje iz čl. 182 st. 1 u vezi čl. 178 st. 1 KZ.

...

Vaspitne mere prema maloletnicima se izriču u formi rešenja, a samo kazna maloletničkog zatvora izriče se presudom.

...

Kada prekršajni sud maloletniku izriče vaspitnu meru, u izreci odluke se navodi samo mera koja se izriče a maloletnik ne treba da bude oglašen krivim za delo koje mu se stavlja na teret.

...

Za podnošenje zahteva u cilju pokretanja pripremnog postupka prema maloletnom licu ovlašćen je oštećeni, u konkretnom slučaju Republičko javno pravobranilaštvo Republike Srbije, a ne Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska stanica, jer se radi o pokretnoj stvari u javnoj svojini.

...

Roditelj maloletne dece nema pravni interes za podnošenje tužbe radi samostalnog vršenja roditeljskog prava u situaciji kada je drugi roditelj preminuo, jer po samom zakonu samostalno vrši roditeljsko pravo.

...

Celishodno je krivični postupak prema maloletniku obustaviti kada je u toku realizacija ranije izrečene vaspitne mere.

...

Drugostepeni sud je učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 2. ZKP-a, jer na pretres nije pozvao punomoćnika maloletne oštećene niti njenu majku kao zakonskog zastupnika i time ih onemogućio da predlažu dokaze i postavljaju pitanja ili stavljaju primedbe prilikom izvođenja drugih dokaza na osnovu kojih je drugostepeni sud utvrđivao činjenično stanje.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Kontakti i produženi boravak maloletnog deteta kod roditelja koji je obveznik izdržavanja, nisu okolnosti koja utiču na visinu obaveznog doprinosa za njegovo izdržavanje.

...

Plaćanje doprinosa za PIO na ugovore zaključene sa zastupnicima maloletnih lica, sa stranim državljana, domaćim licima zaposlenim u inostranstvu i sa izbeglim .licima

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2820/2009-04 (_)

Obaveza podnošenja evidencione prijave za PDV fizičkog lica - supruge preminulog fizičkog lica - obveznika PDV koji je obavljao delatnost investicione izgradnje građevinskih objekata, a koja stekne pravo svojine na delu zaostavštine -poslovne imovine, kao i pravo upravljanja i raspolaganja na drugom delu zaostavštine - poslovne imovine koji pripadne maloletnoj deci

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 77 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Saglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa maloletnim licem

...

Predlog za pokretanje postupka prema maloletniku zbog krivičnog dela koje se goni po privatnoj tužbi

...

Zahtev oštećenog da veće za maloletnike odluci o pokretanju postupka

...

Stupanje u brak maloletnog lica

...

Na osnovu pravnosnažne i izvršne presude , br. , od . godine, razveden je brak između poverioca i dužnika, a njihovo maloletno dete rođ. , povereno je na čuvanje, negu i vaspitavanje dužniku. Istom presudom uređeno je i viđanje poverioca sa detetom, te je određeno da je dužnik obavezan da poveriocu predaje dete jednom nedeljno, svake subote u ___ časova ujutru, dok je naloženo poveriocu da dete vraća dužniku u nedelju do ___ časova.

Na osnovu pravnosnažne i izvršne presude , br. , od . godine, razveden je brak između poverioca i dužnika, a njihovo maloletno dete rođ. , povereno je na čuvanje, negu i vaspitavanje poveriocu.

Na osnovu pravnosnažne i izvršne presude , br. , od . godine, ODREUJE SE IZVRŠENjE oduzimanjem od dužnika , iz , ul. , br. , maloletnog deteta , kao i predajom deteta poveriocu, , iz , ul. , br. .

...

- Lekarsko uverenje za maloletnu iz sa opisom povreda;