Traženo: ljudska prava sudjenje u razumnom roku

Ukupno nađeno: 8 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 4 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o sudijama (RS)

Kad je odlukom Evropskog suda za ljudska prava ili drugog međunarodnog suda, odnosno međunarodne organizacije čiji je Republika Srbija član, utvrđeno da su u toku sudskog postupka kršena ljudska prava i osnovne slobode i da je presuda zasnovana na takvom kršenju ili da je presuda izostala zbog kršenja prava na suđenje u razumnom roku , Republika Srbija može tražiti od sudije naknadu isplaćenog iznosa, ako je šteta učinjena namerno ili krajnjom nepažnjom.

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (mp)

3. Svako ko je uhapšen ili lišen slobode shodno odredbama iz stava 1.c. ovog člana biće bez odlaganja izveden pred sudiju ili drugo službeno lice zakonom određeno da obavlja sudske funkcije i imaće pravo da mu se sudi u razumnom roku ili da bude pušten na slobodu do suđenja . Puštanje na slobodu može se usloviti jemstvima da će se lice pojaviti na suđenju .

... pravima i obavezama ili o krivičnoj optužbi protiv njega, ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, obrazovanim na osnovu zakona. Presuda se izriče javno, ali se štampa i javnost mogu isključiti s celog ili s dela suđenja u interesu morala, javnog reda ili nacionalne bezbednosti u demokratskom društvu, kada to zahtevaju interesi maloletnika ili zaštita privatnog života stranaka, ili u ... u ...

Odluka o utvrđivanju nacionalne strategije reforme pravosuđa (RS)

Kako bi otklonila navedene slabosti, Vlada se obavezala na sprovođenje programa reformi radi postizanja delotvornijeg, adekvatnijeg i modernijeg pravosuđa uvažavajući prava građana Srbije na pristup pravdi i pravično suđenje pred nepristrasnim sudom u razumnom roku , i na taj način odgovorila novim društvenim vrednostima.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 3 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Oštećeni ima pravo na naknadu štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku utvrđenog odlukom Ustavnog suda, a visina naknade određuje se prema objektivnim okolnostima koje su kao standard zastupljene u odlukama Evropskog suda za ljudska prava , zbog čega se u sporu ovakve vrste ne cene okolnosti na koje upućuje član 200. st. 1. ZOO-a.

...

... pravo podnosioca ustavne žalbe na suđenje u razumnom roku zagarantovano članom 32. stav 1. Ustava, ako se o njegovom pravu na naknadu štete u parničnom postupku ne odluči u razumnom roku već se ovaj parnični postupak , pokrenut još u julu 1994. godine i dalje nalazi u fazi prvostepenog odlučivanja. Pri tome Sud smatra da u ... pravnih ... postupak ... postupka ... životnu ... radnu ... prava na suđenje u razumnom roku ... prava na ... na ...

...

... prava podnosioca ustavne žalbe na rad koje je zajemčeno odredbama člana 60. Ustava kada su o zahtevu podnosioca ustavne žalbe za utvrđenje prava na mesečnu naknadu za obavljanje službe u Vojsci Jugoslavije pod otežanim uslovima, odlučivali Ustavom i zakonom ustanovljeni organi, koji su u zakonito sprovedenom postupku ... pravu ... prava ... na ... pravno ... pravnog ... u ... prava na suđenje u razumnom roku ... postupak ... u ... razumnu ... postupka ... u postupku ...

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2019/2009-04 (_)

Poreski tretman prenosa prava svojine kod prodaje hipotekovane nepokretnosti, kao i prometa dobara u slučaju vansudske prodaje predmeta založnog prava