Traženo: ljudska prava sloboda

Ukupno nađeno: 971 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 872 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (mp)

Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama (SCG)

Zakon o prekršajima (RS)

Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode ili izvršenja prekršajne sankcije

Zakon o pravima pacijenata (RS)

Pravo na slobodan izbor

Zakon o socijalnoj zaštiti (RS)

Pravo na slobodan izbor usluga

Zakon o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala (RS)

Pravo na slobodno vreme

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (mp)

EVROPSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA IZMENjENA U SKLADU S PROTOKOLOM BR. 11

Pravo na slobodu i bezbednost

PROTOKOL UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA , IZMENjENU U SKLADU S PROTOKOLOM BR. 11

Pravo na slobodne izbore

PROTOKOL BROJ 4 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA KOJIM SE OBEZBEUJU IZVESNA PRAVA I SLOBODE KOJI NISU UKLjUČENI U KONVENCIJU I PRVI PROTOKOL UZ NjU, IZMENjENU U SKLADU S PROTOKOLOM BR. 11

PROTOKOL BROJ 6 UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA O UKIDANjU SMRTNE KAZNE, IZMENjENU U SKLADU S PROTOKOLOM BR. 11

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 91 pronadjenih primera ovde je prikazano 10 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Veterinarske komore ne predstavljaju udruženja iz člana 55. Ustava, već oblik organizacija javnog prava , pa se obaveznim udruživanjem doktora veterinarske medicine, odnosno diplomiranih veterinara u ove organizacije, pored ostalog, i radi zaštite profesionalnih interesa njenih članova, ne ograničava pravo na slobodu udruživanja u smislu člana 55. stav 1. Ustava RS.

...

Država Srbija dužna je da rehabilituje lica samo ukoliko je ona ili njen pravni prethodnik odgovorna, putem svojih organa, za lišavanje života , slobode ili drugih prava sa ili bez sudske ili administrativne odluke, ali iz političkih ili ideoloških razloga.

...

Da bi povodom podnetog zahteva za rehabilitaciju neko lice bilo rehabilitovano moralo je prethodno to lice ili njegov pravni prethodnik čija se rehabilitacija traži biti pravnosnažno osuđeno ili na drugi faktički način iz političkih ili ideoloških razloga lišeno života , slobode ili nekih drugih prava .

...

Pravo na naknadu štete ne pripada licu koje je bilo u pritvoru, ako je svojim nedozvoljenim postupcima prouzrokovalo lišenje slobode .

...

Postupak koji je odlukom suda pravnosnažno završen može se po predlogu stranke ponoviti ako je u postupku po ustavnoj žalbi, Ustavni sud utvrdio povredu ili uskraćivanje ljudskog ili manjinskog prava i slobode zajamčene Ustavom u parničnom postupku .

...

Ponavljanje postupka može se tražiti na osnovu odluke Ustavnog suda po ustavnoj žalbi kojom je utvrđeno kršenje ljudskog ili manjinskog prava i slobode zajemčene Ustavom u parničnom postupku od strane svakog lica koje se nalazi u istoj pravnoj situaciji.

...

U postupku rehabilitacije, po Zakonu o rehabilitaciji, utvrđuje se da li postoje uslovi za rehabilitaciju osobe koja je lišena života , slobode ili nekih drugih prava bez sudske ili administrativne odluke, ili pak na osnovu odluke donete iz političkih ili ideoloških razloga.

...

Povređeno je Ustavom garantovano pravo na slobodu i bezbednost iz člana 27. Ustava, kada o žalbi o produženju pritvora od strane drugostepenog suda nije odlučeno po hitnom postupku .

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 6 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1357/2005-04 (_)

Oporezivanje knjiga koje Univerzitetska biblioteka dobija u međunarodnoj razmeni koja se vrši u skladu sa Sporazumom o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera potpisanog u Lejk Saksesu 25.11.1952. Godine

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2553/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara koji vrši obveznik PDV sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM u slučaju kada dobra otpremi u jednom poreskom periodu, a dokaze o otpremanju tih dobara obezbedi u narednom poreskom periodu

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2514/2009-04 (_)

Mogućnost oslobođenja od plaćanja PDV na uvoz motornog vozila - minibusa za prevoz osoba obolelih od mišićnih i neuro-mišićnih bolesti, a koje Udruženje obolelih od mišićnih i neuro-mišićnih bolesti nabavlja iz sredstava donacije

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2457/2009-04 (_)

Poreski tretman otpremanja dobara (medicinski aparati i instrumenti) sa teritorije Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM, od strane obveznika PDV zdravstvenim ustanovama u Leposaviću i Kosovskoj Mitrovici

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2451/2009-04 (_)

Mogućnost oslobađanja od PDV uvoza aparata za analizu makronutrimenata u humanom leku, aparata za pasterizaciju mleka i pumpe za izmlazanje humanog mleka, koje nabavlja Institut za neonatalogiju iz sredstava donacije gradske opštine

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2070/2009-04 (_)

Poreski tretman prometa dobara koji izvrši obveznik PDV sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM u slučaju kad ne postoji dokaz o izvršenom otpremanju dobara

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Ovaj Ugovor je sačinjen na osnovu slobodno izraženih volja ugovarača i isti potpisuju odričući se prava pobijanja po bilo kom osnovu..

...

C) USTAVNO PRAVO ( LjUDSKO ILI MANjINSKO PRAVO ILI SLOBODA ZAJEMČENA USTAVOM) KOJE SE SMATRA POVREENIM