Traženo: ljudska prava rad

Ukupno nađeno: 7189 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 6145 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara (RS)

Odluka o ostvarivanju prava na naknadu i visini naknade za rad u odborima, komisijama i drugim radnim telima (APV)

Pravilnik o uslovima i načinu izbora policijskog službenika koji se upućuje na rad u inostranstvo i o njegovim dužnostima, pravima i odgovornostima za vreme vršenja službe u inostranstvu (RS)

Uputstvo o postupanju organa i organizacija u SRJ sa zahtevima državljana novostvorenih država na teritoriji bivše SFRJ u vezi sa regulisanjem prava iz radnog odnosa (SCG)

Pravilnik o načinu na koji Savezni zavod za mere i dragocene metale poverava pregled radnih etalona, merila ili uzoraka referentnih materijala preduzećima i drugim pravnim licima (SCG)

Uputstvo o postupku , načinu i potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na regres dela kamate na kredite koji se koriste za izvoz opreme i brodova i izvođenje investicionih radova u inostranstvu na kredit (SCG)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (RS)

<lat>IV</lat>. LICA KOJIMA SE OBEZBEUJU PRAVA ZA SLUČAJ INVALIDNOSTI I TELESNOG OŠTEĆENjA PROUZROKOVANIH POVREDOM NA RADU ILI PROFESIONALNOM BOLEŠĆU

Zakon o elektronskim komunikacijama (RS)

Prenos prava na korišćenje radio -frekvencija

Zakon o učeničkom i studentskom standardu (RS)

Pravo učenika na vaspitni rad

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 781 pronadjenog primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Svako novčano potraživanje zaposlenog iz radnog odnosa dosuđeno pravnosnažnom sudskom odlukom ulazi u imovinu poverioca i stoga nesprovođenje izvršenja sudske odluke kojom je to potraživanje dosuđeno predstavlja povredu prava na mirno uživanje imovine.

...

Pitanje: Koji su sporovi iz socijalnog osiguranja za koje je nadležan viši sud? Da li je viši sud nadležan i za sporove radi troškova lečenja u kojima se kao prethodno pitanje razmatra utvrđivanje prava na isplatu?

...

... pravo da od potrošača naplati određeni novčani iznos po ispostavljenom računu za tačno određeni period zbog zastarelosti potraživanja i da nema pravo da tužiocu kao registrovanom potrošaču obustavi isporuku električne energije; 2 - U postupku koji se vodi pred sudom radi naplate novčanog potraživanja za isporučenu električnu energiju po tužbi isporučioca (prodavca) dužnik se od neosnovanog zahteva može braniti isticanjem materijalno- pravnih ... Pravo ... na ...

...

upravnik je upućen na parnicu radi utvrđivanja da ne postoji razlučno pravo , s obzirom na to da je stvar na kojoj je konstituisano založno pravo prodata pre stečajnog postupka i da je vrednost iste 4.000.000,00 dinara. S obzirom na to da je tužilac u tužbi naveo da je vrednost stvari koje su služile za obezbeđenje potraživanja u iznosu od 4.000.000,00 dinara a kao vrednost tužbe označio iznos od 40.000,00 dinara, postoji li mogućnost da sud na ...

...

Pitanje: Ako je doneto rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave na pokretnim stvarima izvršnog dužnika, koje je postalo pravnosnažno, a po predlogu izvršnog poverioca se zaključkom odredi drugo sredstvo izvršenja i to na novčanim sredstvima na računu izvršnog dužnika, da li se taj zaključak odmah dostavlja u NBS radi sprovođenja, istovremeno kada i strankama, s obzirom na to da protiv zaključka nije dozvoljen pravni lek? (Čl. 20. st. 2. i čl. 39. ZIO)

...

Pitanje: Ako je prodaja imovine stečajnog dužnika, na kojoj je priznato razlučno pravo razlučnom poveriocu, izvršena pre 18. 02. 2012. godine, a nagrada stečajnom upravniku se određuje nakon 18. 02. 2012. godine, koji će se propis primeniti - da li Pravilnik o osnovama i merilima za određivanje nagrada za rad i naknade troškova stečajnog upravnika (Sl. Glasnik RS 1/2011) koji se primenjivao u trenutku prodaje ili će se primeniti izmene i dopune Pravilnika koje su stupile na snagu

...

Pitanje: Da li se radi o stvarnoj nadležnosti privrednog suda ili sudova opšte nadležnosti kada je tužilac Republika Srbija, a tuženi pravno lice kojom tužbom tužilac postavlja zahtev za utvrđenje prava svojine na nekretninama?

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 154 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak građana na zarade koje ostvaruju upućeni radnici stranog pravnog lica, po osnovu obavljanja rada na teritoriji Republike Srbije, koji nemaju zaključene ugovore o radu sa domaćom pravnim licima

...

Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kada dva fizička lica -poljoprivrednici razmenjuju poljoprivredno zemljište radi njegovog grupisanja?

...

Mogućnost ostvarivanja prava na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit preduzeća u slučaju kada poreski obveznik ( radi izgradnje skladišnog i poslovnog prostora), na osnovu ugovora zaključenog sa fizičkim licem, stekne pravo korišćenja ostalog građevinskog zemljišta u državnoj svojini?

...

Obaveze po osnovu korišćenje poreske olakšice za novozaposlena lica mlađa od 30 godina u slučaju kada je novozaposlenom licu prestao radni odnos u toku trajanja olakšice zbog prestanka obavljanja delatnosti poslodavca koji je preduzetnik, usled ostvarivanja prava na starosnu penziju

...

Priznavanje prava na poreski kredit iz člana 49. Zakona o porezu na dobit preduzeća kada obveznik u određenom poreskom periodu zaposli jednog ili više radnika na neodređeno vreme

...

skladištenja prirodnog gasa / b) Da li JP "Srbijagas" ima pravo na poreske olakšice i oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje prema odredbama čl. 21v i 21d Zakona o porezu na dohodak građana i čl. 45-45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje? / c) Da li JP "Srbijagas" ima pravo na poreske podsticaje po osnovu ulaganja u osnovna sredstva i zapošljavanje novih radnika na neodređeno vreme na osnovu Zakona o porezu na ...

...

Poreski tretman zarada koje ostvaruju upućeni radnici stranog pravnog lica, po osnovu obavljanja rada na teritoriji Republike Srbije, koji nemaju zaključene ugovore o radu sa domaćim poslodavcima

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 109 pronadjenih primera ovde je prikazano 7 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Tužba radi utvrđenja nepostojanja prava na zaostavštinu

...

... radu br. od godine, poslodavca iz , ul. br. , matični broj kojim je određeno da će poslodavac navedeno rešenje izvršiti na taj način što će zaposlenog iz vratiti na rad , prijaviti ga na obavezno socijalno osiguranje i omogućiti mu da ostvaruje sva prava iz radnog odnosa (ukoliko je zaposlenom otkazan ugovor o radu a nije odjavljen sa obaveznog socijalnog ... na rad ... prava ... radnog ...

3. NALAŽE SE izvršeniku poslodavcu iz da izvrši rešenje inspektora rada br. od godine u roku od tri dana od dana prijema ovog zaključka, tako što će zaposlenog iz vratiti na rad , prijaviti ga na obavezno socijalno osiguranje i omogućiti mu da ostvaruje prava iz radnog odnosa.

Dana godine, inspektor rada je po zahtevu stranke doneo rešenje br. kojim je odložio izvršenje rešenja o otkazu ugovora o radu br. od godine, poslodavca iz . U dispozitivu rešenja određeno je da će poslodavac navedeno rešenje izvršiti na taj način što će zaposlenog vratiti na rad , prijaviti ga na obavezno socijalno osiguranje i omogućiti mu da ostvaruje prava iz radnog odnosa.

S obzirom da je rešenje inspektora rada postalo izvršno dana godine, a poslodavac nije postupio po rešenju inspektora rada br. od godine, odnosno nije vratio zaposlenog na rad , nije ga prijavio na obavezno socijalno osiguranje i nije mu omogućio da ostvaruje prava iz radnog odnosa, to se donosi zaključak o dozvoli izvršenja predmetnog rešenja.