hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: ljudska prava pravna zaštita

Ukupno nađeno: 1428 primera (stranica je generisana 20.12.2013)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 1343 pronadjena primera ovde je prikazano 11 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara (RS)

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (mp)

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini (mp)

Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (RS)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (RS)

<lat>V</lat>. LjUDSKA PRAVA I VREDNOSTI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I PRAVA PACIJENATA

1. Ljudska prava i vrednosti u zdravstvenoj zaštiti

Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata (RS)

Presude Evropskog suda za ljudska prava i odluke ugovornih tela Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava

Zakon o patentima (RS)

Pravo poslodavca na zaštitu pronalaska iz radnog odnosa

Pravo zaposlenog na zaštitu pronalaska iz radnog odnosa

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (mp)

EVROPSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA IZMENjENA U SKLADU S PROTOKOLOM BR. 11

PROTOKOL UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA , IZMENjENU U SKLADU S PROTOKOLOM BR. 11

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 68 pronadjenih primera ovde je prikazano 9 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Veterinarske komore ne predstavljaju udruženja iz člana 55. Ustava, već oblik organizacija javnog prava , pa se obaveznim udruživanjem doktora veterinarske medicine, odnosno diplomiranih veterinara u ove organizacije, pored ostalog, i radi zaštite profesionalnih interesa njenih članova, ne ograničava pravo na slobodu udruživanja u smislu člana 55. stav 1. Ustava RS.

...

radni odnos kod tužene, jer ugovorom o delu se ne zasniva radni odnos. Razlozi zbog kojih je tužilac potpisivao ugovore o delu nisu od značaja za utvrđenje postojanja radnog odnosa tužioca, jer je tužilac više puta, u periodu od 1990. godine do kraja 2007. godine, pristao dobrovoljno na zaključivanje pravnog posla sa tuženom - zaključivanje ugovora o delu, i naknada mu je isplaćivana u skladu sa tim ugovorima, a nije tokom rada tražio nikakvu sudsku zaštitu ...

...

Ustavna žalba, podneta u trenutku kada nisu bila iscrpljena druga pravna sredstva za zaštitu ljudskih prava zajemčenih Ustavom, ne predstavlja nužni izdatak učinjen povodom krivičnog postupka .

...

Nema kršenja zabrane zloupotrebe prava propisane odredbom člana 17. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada pravilnim i zakonitim postupanjem suda, usled pogrešne primene materijalnog ne bude utvrđena povreda nekog tužiočevog prava garantovanog Konvencijom ili zaštićenog zakonom, a kasnije sud više instance takvu odluku preinači i tužiocu pruži pravnu zaštitu .

...

Ako je tužilac tužbeni zahtev preinačio u roku od 90 dana od dana pravnosnažnosti presude kojom je utvrđeno da mu je nezakonito prestao radni odnos, zahtevajući vraćanje na rad a ne naknadu štete umesto vraćanja na rad , nije zbog prekluzije izgubio pravo na sudsku zaštitu , bez obzira na to što je od dana kog je primio rešenje o otkazu proteklo više od 90 dana.

...

Za određivanje privremene mere radi zaštite prava na industrijski dizajn neophodan je uslov verovatnost povrede prava , a šta predstavlja povredu proizlazi iz zakonske odredbe o sadržini prava njenog nosioca.

...

Ustavno pravo na imovinu štiti se na način da se organima državne vlasti onemogući ograničenje ili oduzimanje nečije imovine radi naplate poreza i drugih dažbina, osim ako je to ograničenje ili oduzimanje zasnovano na zakonu.

...

Ustavna žalba može se izjaviti protiv pojedinačnih akata ili radnji državnih organa ili organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, a kojima se povređuju ili uskraćuju ljudska ili manjinska prava i slobode zajemčene Ustavom, ako su iscrpljena ili nisu predviđena druga pravna sredstva za njihovu zaštitu .

...

Shodno čl. 161. Zakona o parničnom postupku , sud koji odlučuje povodom pravnog leka odlučiće i o troškovima koji su u tom postupku nastali. Sud će, u smislu čl. 150. ZPP-a, ako oceni da odgovor na pravni lek nije bio potreban radi zaštite i ostvarivanja prava stranke koja ga je podnela, odbiti zahtev za naknadu tako nastalih troškova.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 15 pronadjenih primera ovde je prikazano 8 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Zaposlena sam 20 godina u socijalnoj zaštiti , od kojih 5 godina u organizacionoj jedinici centra za socijalni rad . Da li imam pravo na jubilarnu nagradu po osnovu ukupnih godina rada i u kom iznosu?

...

Kao tehnološki višak ostao sam neraspoređen i prestao mi je radni odnos 30.04.2005. godine, a od 01.05.2005. godine sam prijavljen kod Nacionalne službe za zapošljavanje, gde ostvarujem pravo na novčanu naknadu i pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstvenu zaštitu . Do sada mi nije isplaćena otpremnina, a 12.09.2005. godine uručen mi je Aneks - otkaza Ugovora o radu . Po kom propisu treba da mi se obračuna i isplati otpremnina?

...

Zasnovala sam radni odnos na određeno vreme na poslovima komunalnog inspektora, radi zamene odsutnog radnika koji je imenovan na funkciju, a starešina me je rešenjem rasporedio i na poslove samostalnog stručnog saradnika inspektora za zaštitu životne sredine. Kakva su moja prava ?

...

Nema zakonskih smetnji da se zaposleni odrekne prava na otpremnine zbog otkaza ugovora o radu usled prestanka potrebe za radom a time ne gubi pravo na novčanu naknadu, penzijsko i invalidsko osiguranje i na zdravstvenu zaštitu

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-1357/2005-04 (_)

Oporezivanje knjiga koje Univerzitetska biblioteka dobija u međunarodnoj razmeni koja se vrši u skladu sa Sporazumom o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera potpisanog u Lejk Saksesu 25.11.1952. Godine

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-234/2010-04 (_)

Osnovica za obračun PDV u slučaju kada obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, ugovori vrednost prometa dobara, odnosno usluga sa valutnom klauzulom, kao i kada ugovori vrednost prometa dobara, odnosno usluga, u stranoj valuti po srednjem kursu NBS na određeni dan uzimajući u obzir rast vrednosti strane valute (do određenog rasta vrednosti strane valute, nakon čega se iznos naknade uvećava za iznos povećanja vrednosti strane valute)

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 430-00-0315/2009-04 (_)

a) Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase lica koje obavlja delatnost iz grane 852 - Veterinarske aktivnosti, kao i način evidentiranja prometa preko fiskalne kase upotrebljenih lekova b) Poreski tretman prometa veterinarskih usluga

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2937/2009-04 (_)

Osnovica za obračun PDV u slučaju kada obveznik PDV - isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, ugovori vrednost prometa dobara, odnosno usluga, u stranoj valuti, a plaćanje te vrednosti se vrši u domaćoj valuti, kao i kada ne ugovori vrednost prometa dobara, odnosno usluga, u stranoj valuti već u dinarima, ali uzimajući u obzir rast vrednosti strane valute (do određenog rasta vrednosti strane valute, nakon čega se iznos naknade uvećava za iznos povećanja vrednosti strane valute

ogl3
ogl4

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Zaposleni ostvaruje prava iz radnog odnosa, srazmerno vremenu provedenom na radu , osim nedeljivih zaštitnih prava koja koristi u punom obimu.

hor003