hor001

WEB PROPISI - Delimični pregled pojmova po propisima i tekstovima prakse

Traženo: lista lekova

Ukupno nađeno: 280 primera (stranica je generisana 18.02.2014)hor002

U dokumentima tipa propisi od ukupno 278 pronadjenih primera ovde je prikazano 28 nasumice izabranih.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

Pravilnik o kriterijumima za stavljanje lekova na Listu lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja (RS)

Odluka o kriterijumima za stavljanje lekova na Listu lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja (RS)

Pravilnik o kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje, odnosno skidanje lekova sa Liste lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (RS)

Odobrena cena leka pri stavljanju narednog generičkog leka na Listu lekova

1. Lekovi koji se mogu staviti na Listu lekova

Lekovi koji se ne mogu staviti na Listu lekova

Ograničenje pri stavljanju leka na Listu lekova

Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek , odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava (RS)

Ako se uvoz neregistrovanog leka vrši za potrebe razvoja i opremanja Vojske Srbije uvoznik dostavlja i listu lekova koji nemaju dozvolu za lek koju je utvrdio ministar nadležan za poslove odbrane.

Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (RS)

Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Lista lekova ).

Lista lekova iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Listu lekova iz člana 1. stav 1. ovog pravilnika čine:

1) A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta (u daljem tekstu: Lista A);

2) A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A (u daljem tekstu: Lista A1);

3) B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama (u daljem tekstu: Lista B);

4) C. Lekovi sa posebnim režimom (u daljem tekstu: Lista C);

5) D. Lekovi koji nemaju dozvolu u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi , a izuzetno i lekovi za koje je izdata dozvola za lek u Republici Srbiji i koji su istog INN kao lek koji se nalazi na Listi lekova , ali koji nije dostupan na tržištu Republike Srbije u količinama koje su neophodne za ostvarivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica, odnosno koji je povučen iz prometa (u daljem tekstu: Lista D).

Lista A sastoji se iz 14 grupa lekova ,

Lista A1 sastoji se iz 12 grupa lekova ,

Lista B sastoji se iz 13 grupa lekova ,

Lista C sastoji se iz 4 grupe lekova ,

Lista D sastoji se iz 14 grupa lekova .

Lista D sadrži sledeće podatke o leku :

<a href="../dodaci/SCG/P-llpits03v1407_ Lista .pdf" target = _blank> LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA</a>

Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji (RS)

Novčani iznos do punog iznosa cene zdravstvenih usluga, kao i novčani iznos sredstava iz Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Lista lekova ), odnosno iznos sredstava koji obezbeđuje osigurano lice (u daljem tekstu: participacija) plaća osigurano lice koje koristi tu zdravstvenu uslugu, odnosno lekove .

Lekovi koji sadrže opojne droge ili psihotropne supstance, lekovi koji se koriste u lečenju HIV-a, lekovi iz grupe antineoplastika i imunomodulatora, kao i lekovi pod posebnim režimom izdavanja ( Lista C) mogu se propisivati za period koji nije duži od 30 dana.

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad (RS)

2) nabavne cene leka koja ne može biti viša od cene leka utvrđene Listom lekova ;

Sredstva za dijalizni materijal iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se u visini nabavne cene, a najviše do visine cena utvrđenih opštim aktom Republičkog fonda, a za lekove za dijalizu u visini nabavne cene, a najviše do cena utvrđenih Listom lekova .

Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga (RS)

Ugovor sa apotekom zaključuje se radi snabdevanja osiguranih lica lekovima koji su utvrđeni opštim aktom Republičkog fonda (u daljem tekstu: Lista lekova ) i određenim vrstama pomagala koji se mogu propisivati i izdavati na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

ogl1
ogl2

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

...

Direktor zdravstvenog centra nije ovlašćen da donese listu neophodnih lekova za lečenje određenih bolesti, odnosno stanja

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.   Više informacija    OSTALI PRIMERI    Besplatno 3 dana  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Poreska uprava 413-00-2451/2009-04 (_)

Mogućnost oslobađanja od PDV uvoza aparata za analizu makronutrimenata u humanom leku , aparata za pasterizaciju mleka i pumpe za izmlazanje humanog mleka, koje nabavlja Institut za neonatalogiju iz sredstava donacije gradske opštine

ogl3
hor003